Digwyddiadau cwricwlwm ac asesu Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (L...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Adnoddau'r Cyfryngau

Ffordd Rhydychen

Llandrindod

LD1 6AH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Bwriedir y digwyddiad undydd hwn ar gyfer y rheini sy'n ymwneud â darparu'r cymwysterau Lefel 2 neu Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant. Mae'r digwyddiad yn un o gyfres o ddigwyddiadau sydd i'w cynnal i gefnogi canolfannau wrth iddyn nhw baratoi i gael eu cymeradwyo i ddarparu'r cymwysterau newydd.

Dilyniant ydyw i'r digwyddiadau lansio diweddar. Ei nod yw cynyddu hyder pawb sy'n ymwneud â darparu'r cymwysterau newydd. Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio'n bennaf ar baratoi at y dulliau asesu newydd.

Gallwch gael budd o'r digwyddiad hwn os ydych yn gweithio mewn swydd addysgu uwch neu'n asesu'r cymwysterau hyn mewn cyd-destun dysgu seiliedig ar waith. Canlyniadau ar gyfer cynrychiolwyr:

Gwella dealltwriaeth o'r cymwysterau canlynol a sut mae asesiadau pob un yn cysylltu â'i gilydd:

  • Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd
  • Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori
  • Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

Bydd y diwrnod yn ymgorffori gweithgareddau gweithdy sy'n ymwneud â'r cymwysterau newydd. Cewch gyfle hefyd i ailedrych ar gynnwys a strwythur y cymwysterau, gan archwilio a thrafod y canlynol mewn mwy o fanylder:

  • Cymhwysiad ymarferol y strategaeth asesu a gytunwyd
  • Diweddariad am y prosesau cymeradwyo a gwirio
  • Adnoddau
  • Digwyddiadau a chyfleoedd cefnogi yn y dyfodol

Bydd cyfle hefyd i chi rwydweithio â chydweithwyr o ganolfannau eraill sy'n ymwneud â darparu'r cymwysterau hyn.

Ewch i'n gwefan i gael gwybod mwy am ein digwyddiadau sicrhau ansawdd. Bydd y rhain ar gael yn fuan.

Gweinyddu'r digwyddiad

Gan ein bod yn rhagweld y bydd y digwyddiad hwn yn boblogaidd, dim ond lle i ddau gynrychiolydd o bob canolfan sydd ar gael.

Disgwylir y byddwch yn rhaeadru unrhyw wybodaeth sy'n cael ei rhannu yn y digwyddiad hwn i gydweithwyr eraill yn eich canolfan. Er mwyn cefnogi, byddwn yn darparu gweminar gan ddefnyddio cynnwys y cwrs hwn i'r rhai ohonoch sydd ddim yn gallu bod yn bresennol. Bydd mwy o wybodaeth i'w chael am y gyfres gweminarau cyn hir.

Ychydig cyn y digwyddiad byddwch yn derbyn neges e-bost yn cynnwys deunyddiau ar gyfer y digwyddiad. Bydd angen i chi argraffu'r rhain a dod â nhw gyda chi.

Noder: Nid oes sicrwydd y bydd lle parcio ar gael mewn unrhyw leoliad a chyfrifoldeb y cynrychiolydd yw unrhyw ffioedd parcio. (Ewch i wefan y safle i wirio trefniadau parcio a threfniadau trafnidiaeth gyhoeddus.)

Pan fyddwch yn cofrestru am y digwyddiad hwn byddwn yn ymdrin â'ch data personol yn gwbl ofalus a phreifat. Prosesir eich data personol yn unol â'n polisi preifatrwydd yn unig.

Date and Time

Location

Canolfan Adnoddau'r Cyfryngau

Ffordd Rhydychen

Llandrindod

LD1 6AH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved