Free

Digwyddiadau Dewch â'ch Syniad - Bring your Idea Events

Event Information

Location

Location

Optic Centre (St Asaph Buisness Park, LL17 0JD) and Venue Cymru (Llandudno, LL30 1BB)

United Kingdom

Friends Who Are Going
Event description

Description

Ydych chi eisiau llunio darpariaeth gwasanaeth y dyfodol? Oes gennych chi syniadau arloesol y gwyddoch a allai wella sut yr ydym yn gweithio?

Fe’ch gwahoddir i fynychu un o’n Digwyddiadau Dewch â'ch Syniad AM DDIM, i ddatblygu a chyflwyno cynigion y gallai Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych eu mabwysiadu yn ei Gynllun Lles. Mae yna bedwar o ddigwyddiadau Dewch â'ch Syniad ym mis Mehefin 2017 er mwyn datblygu syniadau arloesol mewn cysylltiad â Themâu Lles – Amgylcheddol, Lles Iechyd a Cymdeithasol, Economaidd a Diwylliant a Gwytnwch Cymunedol.

Nod y Digwyddiadau Dewch â’ch Syniad...

 • Blaenoriaethu'r materion strategol sydd fwyaf perthnasol i Gonwy a Sir Ddinbych

 • Nodi unrhyw fylchau neu gyfleoedd yn y maes hwn

 • Datblygu a chynnig syniadau arloesol a chydweithredol o’r hyn y credwch y dylai’r BGC ei fabwysiadu yn ei Gynllun Lles

Rhanddeiliaid

Mae'r Digwyddiadau Dewch â'ch Syniad wedi'u hanelu ar gyfer pobl sydd â gwybodaeth neu fuddiant breintiedig o…

 1. Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 2. Yr Amgylchedd

 3. Sut ydym yn defnyddio ein hasedau, sut/ble yr ydym yn darparu gwasanaethau ynghyd â datblygiad cymunedol a grymuso

 4. Yr Economi

Dosbarthwch y gwahoddiad hwn i unrhyw gydweithwyr y credwch sydd â diddordeb mewn mynychu unrhyw un o'r digwyddiadau hyn.
Would you like to shape future service delivery? Have you innovative ideas which you know could improve the way we work?

You are invited to attend one of our FREE Bring your Idea events, to develop and pitch service proposals which could be adopted by Conwy and Denbighshire Public Services Board in their Well-being Plan. There are 4 Bring your Idea events in June 2017 which aim to develop innovative ideas around the Well-being Themes - Environmental, Health and Social Well-being, Economic & Culture and Community Resilience.

Aim of the Bring your Idea Events…

 • To prioritise the strategic issues which are the most pertinent to Conwy & Denbighshire

 • To identify any gaps or opportunities in this area

 • To develop and propose innovative and collaborative ideas of what you believe should be adopted by the PSB in their Well-being Plan

Stakeholders

The Bring your Idea Events are aimed at people with knowledge and a vested interest of...

 1. Health and Social Care

 2. The Environment

 3. How we use of assets, how/where we provide services as well as community development and empowerment

 4. The Economy

Please circulate this invitation to any colleagues you think would be interested in attending any of these events.
Manylion y digwyddiadau / Event Details...

Digwyddiad 1 / Event 1: BGC Conwy a Sir Ddinbych: Lles Iechyd a Cymdeithasol - Digwyddiad Dewch â'ch Syniad / Conwy and Denbighshire PSB: Health and Social Well-being - Bring your Idea Event

Pryd / When: 8 Mehefin 2017, 9yb - 12.30yp / 8 June 2017, 9am - 12.30pm

Lle / Where: Canolfan Optic, Parc Busnes Llanelwy, Llanelwy / Optic Centre, St Asaph Business Centre, St Asaph, LL17 0JD
Digwyddiad 2 / Event 2: BGC Conwy a Sir Ddinbych: Amgylcheddol - Digwyddiad Dewch â'ch Syniad / Conwy and Denbighshire PSB: Environmental - Bring your Idea Event

Pryd / When: 13 Mehefin 2017, 9.30yb - 1yp / 13 June 2017, 9.30am - 1pm

Lle / Where: Venue Cymru, Llandudno, Conwy, LL30 1BB
Digwyddiad 3 / Event 3: BGC Conwy a Sir Ddinbych: Diwylliant a Gwytnwch Cymunedol - Digwyddiad Dewch â'ch Syniad / Conwy and Denbighshire PSB: Cultural & Community Resilience - Bring your Idea Event

Pryd / When: 20 Mehefin 2017, 9yb - 12.30yp / 20 June 2017, 9 - 12.30pm

Lle / Where: Canolfan Optic, Parc Busnes Llanelwy, Llanelwy / Optic Centre, St Asaph Business Centre, St Asaph, LL17 0JD
Digwyddiad 4 / Event 4: Conwy a Sir Ddinbych: Economaidd - Digwyddiad Dewch â'ch Syniad / Conwy and Denbighshire PSB: Economic - Bring your Idea Event

Pryd / When: 20 Mehefin 2017, 1 - 4yp / 20 June 2017, 1 - 4pm

Lle / Where: Canolfan Optic, Parc Busnes Llanelwy, Llanelwy / Optic Centre, St Asaph Business Centre, St Asaph, LL17 0JD

Share with friends

Location

Optic Centre (St Asaph Buisness Park, LL17 0JD) and Venue Cymru (Llandudno, LL30 1BB)

United Kingdom

Save This Event

Event Saved