Digwyddiadau hyfforddi Barnado's Cymru yn 2016 // Barnardo's Cymru training...

Digwyddiadau hyfforddi Barnado's Cymru yn 2016 // Barnardo's Cymru training...

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Sales Have Ended

Registrations are closed
Cofrestru ar-lein bellach wedi cau. / Online registration has now closed.

Event Information

Location

Location

Lleoliadau amrywiol / Various locations

Sales Have Ended

Registrations are closed
Cofrestru ar-lein bellach wedi cau. / Online registration has now closed.
Event description

Description

Mae Barnardo’s Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gynnal cyfres o ddigwyddiadau hyfforddi rhanbarthol ar Gamfanteisio Rhywiol.

Nod yr hyfforddiant yw rhoi cymorth i fynd law yn llaw â Cudd: Adnodd Addysgol am Gamfanteisio Rhywiol. Lansiwyd yr adnodd hwnnw ar 3 Rhagfyr 2015 yng nghynhadledd ‘Cadw dysgwyr yn ddiogel ̶ diogelu ym myd addysg’.

Mae’r hyfforddiant ar gyfer ymarferwyr addysg mewn ysgolion, awdurdodau lleol, sefydliadau Addysg Bellach a rhanddeiliaid allweddol eraill sy’n gweithio gyda phobl ifanc 14-18 oed.

Er hwylustod, mae sesiynau hyfforddi 3 awr yn cael eu trefnu’n lleol ac mae nifer o ddyddiadau a lleoliadau ar gael.Barnardo’s Cymru is running a series of regional training events on Child Sexual Exploitation (CSE) with the Welsh Government.

The training is designed to support the bilingual on-line CSE resource launched on 3rd December at the Safeguarding in Education Conference.

Training is aimed at education professional in schools, local authorities, FE institutions and other key stakeholders working with 14 to 18 year olds.

For convenience, the 3 hour training sessions are being organised on a local basis, with a number of dates and locations available.Cyfyngir y lleoedd i 20 ar gyfer pob sesiwn a chaiff y lleoedd hynny eu neilltuo ar sail cyntaf i’r felin. Mae’r sesiynau am ddim a darperir lluniaeth.

Os nad oes unrhyw ddyddiadau neu leoliadau sy'n addas i chi, cysylltwch â Julie.garrard@wales.gsi.gov.uk i gofrestru eich diddordeb.

Defnyddiwch y dolenni isod er mwyn cofrestru ar gyfer y sesiwn sydd fwyaf cyfleus ichi:

Llandudno - 16 ac 17 Chwefror

Swyddfa Llywodraeth Cymru, Sarn Mynach, Cyffordd Llandudno, LL31 9RZ

Bedwas - 26 Chwefror

Swyddfa Llywodraeth Cymru, Tŷ Afon, Ffordd Bedwas, Bedwas, Caerffili, CF83 8WT

Caerdydd - 18 Mawrth

Tŷ Dysgu, Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QQ

Pen-y-bont/Abertawe - 2, 11, 29 ac 30 Mawrth

Canolfan Waterton, Ystad Ddiwydiannol Waterton, Pen-y-bont CF31 3WT

Merthyr Tudful - 23 Mawrth

Swyddfa Llywodraeth Cymru, Parc Busnes Rhyd-y-car, Merthyr Tudful, CF48 1UZ

Os hoffech fwy o fanylion, ebostiwch Jacqui.Sharples@wales.gsi.gov.uk, os gwelwch yn dda.Places are limited to 20 per session and will be allocated on a first come first served basis; attendance is free of charge and refreshments will be provided.

If there are no dates or locations to suit you please get in touch with Julie.garrard@wales.gsi.gov.uk to register your interest.

Please sign up for the session nearest you:

Llandudno - 16 and 17 February

Welsh Government Office, Sarn Mynach, Llandudno Junction,LL31 9RZ

Bedwas - 26 February

Welsh Government Office, Ty Afon, Bedwas Road, Bedwas, Caerphilly, CF83 8WT

Cardiff - 18 March

Tŷ Dysgu, Cefn Coed, Parc Nantgarw, Cardiff, CF15 7QQ

Bridgend/Swansea - 2, 11, 29 and 30 March

Waterton Centre, Waterton Industrial Estate, Bridgend CF31 3WT

Merthyr Tydfil - 23 March

Welsh Government Office, Rhydycar Business Park, Merthyr Tydfil, CF48 1UZ

If you need further information please email Jacqui.Sharples@wales.gsi.gov.ukDiben

Nod yr hyfforddiant yw helpu ymarferwyr addysg i ddeall eu swyddogaethau a’u cyfrifoldebau mewn perthynas ag atal camfanteisio rhywiol ar blant a diogelu plant a phobl ifanc rhag cael eu cam-drin.

Yn benodol, bydd yr hyfforddiant yn eich helpu i ddefnyddio 'Cudd: Adnodd Addysgol am Gamfanteisio Rhywiol' wrth gyflwyno sesiynau. Bydd hynny’n sicrhau bod pobl ifanc yn:

  • Deall y cysylltiadau rhwng dewis a chanlyniadau e.e. pa mor rhwydd ydyw i gael eich tynnu i mewn i gamfanteisio rhywiol a pha mor anodd ydyw i ddianc rhagddo;

  • cydnabod sefyllfaoedd sy’n peri risg a ffactorau sy’n gwneud pobl ifanc yn fwy agored i eraill camfanteisio arnynt yn rhywiol;

  • Siarad am yr effaith emosiynol a chorfforol y mae camfanteisio rhywiol yn ei chael ar bobl a dangos empathi at deimladau eraill;

  • Nodi’r prif bobl y gallant droi atynt i gael cymorth, dod o hyd i ffyrdd o leihau’r risgiau a llunio strategaethau i’w cadw eu hunain yn ddiogel.Purpose

This training is to support education professionals in understanding their roles and responsibilities in relation to preventing CSE and protecting children and young people from abuse.

It will equip you to deliver sessions using ‘Hidden - An Education Resource on Sexual Exploitation’ so that young people:

  • Understand the links between choice and consequences e.g. how easy it is to be drawn into sexual exploitation and how hard it is to get out of;

  • Recognise risky situations and factors that make young people more vulnerable to sexual exploitation;

  • Talk about the emotional and physical impact of sexual exploitation and empathise with others’ feelings;

  • Identify key people they could turn to for support, find ways of minimising risks and plan strategies to keep themselves safe.
Location

Lleoliadau amrywiol / Various locations

Save This Event

Event Saved