Digwyddiadau hyfforddi Barnardo's Cymru yn 2017 // Barnardo's Cymru trainin...

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Sales Have Ended

Registrations are closed
Cofrestru ar-lein bellach wedi cau. / Online registration has now closed.

Event Information

Location

Location

Lleoliadau amrywiol / Various locations

United Kingdom

Sales Have Ended

Registrations are closed
Cofrestru ar-lein bellach wedi cau. / Online registration has now closed.
Event description

Description

Mae Barnardo’s Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gynnal yr ail gyfres o ddigwyddiadau hyfforddi rhanbarthol ar Gamfanteisio Rhywiol ar yr adnodd addysg ar-lein 'Cudd'.

Mae’r hyfforddiant ar gyfer ymarferwyr addysg mewn ysgolion, awdurdodau lleol, sefydliadau Addysg Bellach a rhanddeiliaid allweddol eraill sy’n gweithio gyda phobl ifanc 14 i 18 oed.

Er hwylustod, mae sesiynau hyfforddi 3 awr yn cael eu trefnu’n rhanbarthol ac mae nifer o ddyddiadau a lleoliadau ar gael.

Oherwydd y galw, gwneir darpariaeth iaith Gymraeg ar draws holl sesiynau yng Ngogledd Cymru.

Wnewch chi ddewis os hoffech ddarpariaeth iaith Gymraeg yn unrhyw un o'r sesiynau eraill.Barnardo’s Cymru is running a second series of regional training events on Child Sexual Exploitation (CSE) with the Welsh Government on the online ‘Hidden’ education resource.

Training is aimed at education practitioners in schools, local authorities, FE institutions and other key stakeholders working with 14 to 18 year olds.

For convenience, the 3 hour training sessions are being organised on a regional basis, with a number of dates and locations available across Wales.

Due to demand, Welsh language provision will be made across all sessions in North Wales.


Please select if you would like Welsh language provision at any of the other sessions.
Cyfyngir y lleoedd i 20 ar gyfer pob sesiwn a chaiff y lleoedd hynny eu neilltuo ar sail cyntaf i’r felin. Mae’r sesiynau am ddim a darperir lluniaeth.

Os nad oes unrhyw ddyddiadau neu leoliadau sy'n addas i chi, cysylltwch â Shelley.Hughes18@wales.gsi.gov.uk i gofrestru eich diddordeb.

Defnyddiwch y dolenni isod er mwyn cofrestru ar gyfer y sesiwn sydd fwyaf cyfleus ichi:

Gogledd Cymru

Wrecsam

Prifysgol Glyndwr, Mold Road, Wrecsam, LL11 2AW

28 Chwefror - 10:00 to 13:00

28 Chwefror - 13:30 to 16:30


Llandudno

Venue Cymru, The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

1 Mawrth - 10:00 to 13:00

1 Mawrth - 13:30 to 16:30


Canolbarth Cymru

Llanbedr-Pont-Steffan

Prifysgol Llanbedr-Pont-Steffan, College Street, Llanbedr-Pont-Steffan, SA48 7ED

16 Mawrth - 10:00 to 13:00

Aberystwyth

Swyddfa Llywodraeth Cymru, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UR

17 Mawrth - 10:00 to 13:00


De Cymru

Caerdydd

Tŷ Dysgu, Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QQ

24 Ionawr - 10:00 to 13:00

24 Ionawr - 13:30 to 16:30

Pen-y-Bont

Canolfan Waterton, Ystad Ddiwydiannol Waterton, Pen-y-Bont, CF31 3WT

9 Chwefror - 10:00 to 13:00

9 Chwefror - 13:30 to 16:30

Casnewydd

Prifysgol De Cymru, Usk Way, Casnewydd, NP20 2BP

9 Mawrth - 10:00 to 13:00

9 Mawrth - 13:30 to 16:30

Os hoffech fwy o fanylion, ebostiwch Shelley.Hughes18@wales.gsi.gov.uk, os gwelwch yn dda.Places are limited to 20 per session and will be allocated on a first come first served basis; attendance is free of charge and refreshments will be provided.

If there are no dates or locations to suit you please get in touch with Shelley.Hughes18@wales.gsi.gov.uk to register your interest.

Please sign up for the session nearest you:

North Wales

Wrexham

Glyndwr University, Mold Road, Wrexham, L11 2AW

28 February - 10:00 to 13:00

28 February - 13:30 to 16:30


Llandudno

Venue Cymru, The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

1 March - 10:00 to 13:00

1 March - 13:30 to 16:30


Mid Wales

Lampeter

Lampeter University, College Street, Lampeter, SA48 7ED

16 March - 10:00 to 13:00*


Aberystwyth

Aberystwyth Welsh Government Office, Rhodfa Padarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth Ceredigion SY23 3UR

17 March - 10:00 to 13:00


South Wales

Cardiff

Tŷ Dysgu, Cefn Coed, Parc Nantgarw, Cardiff, CF15 7QQ

24 January - 10:00 to 13:00

24 January - 13:30 to 16:30

Bridgend

Waterton Centre, Waterton Industrial Estate, Bridgend CF31 3WT

9 February - 10:00 to 13:00

9 February - 13:30 to 16:30

Newport

University of South Wales, Usk Way, Newport, NP20 2BP

9 March - 10:00 to 13:00

9 March - 13:30 to 16:30

If you need further information please email Shelley.Hughes18@wales.gsi.gov.ukDiben

Yn dilyn gwerthusiad o'r gweithdai blaenorol, nodwyd bod angen ail rownd o hyfforddiant i arfogi ymarferwyr i gyflwyno sesiynau gan ddefnyddio 'Cudd - Adnodd Addysgol am Gamfanteisio Rhywiol' fel bod pobl ifanc yn:

  • deall y cysylltiadau rhwng dewis a chanlyniadau e.e. pa mor rhwydd ydyw i gael eich tynnu i mewn i gamfanteisio rhywiol a pha mor anodd ydyw i ddianc rhagddo;

  • cydnabod sefyllfaoedd sy’n peri risg a ffactorau sy’n gwneud pobl ifanc yn fwy agored i eraill camfanteisio arnynt yn rhywiol;

  • siarad am yr effaith emosiynol a chorfforol y mae camfanteisio rhywiol yn ei chael ar bobl a dangos empathi at deimladau eraill;

  • nodi’r prif bobl y gallant droi atynt i gael cymorth, dod o hyd i ffyrdd o leihau’r risgiau a llunio strategaethau i’w cadw eu hunain yn ddiogel.


Purpose

Following an evaluation of the previous workshops, it was identified that a second round of training was needed to equip practitioners to deliver sessions using ‘Hidden – An Education Resource on Sexual Exploitation’ so that young people:

  • understand the links between choice and consequences e.g. how easy it is to be drawn into sexual exploitation and how hard it is to get out of;

  • recognise risky situations and factors that make young people more vulnerable to sexual exploitation;

  • talk about the emotional and physical impact of sexual exploitation and empathise with others’ feelings;

  • identify key people they could turn to for support, find ways of minimising risks and plan strategies to keep themselves safe.
Location

Lleoliadau amrywiol / Various locations

United Kingdom

Save This Event

Event Saved