Digwyddiadau Sicrhau Ansawdd (Bangor 17 May)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ty Menai, Menai House

Ffordd Penlan

Parc Menai Business Park

Bangor

LL57 4HJ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Mae’r digwyddiad un diwrnod hwn wedi ei gynllunio ar gyfer y rhai sy’n rheoli neu arwain y strategaethau a dulliau sicrhau ansawdd mewn canolfannau ac mae’n un o gyfres o ddigwyddiadau sydd wedi eu cynllunio i gefnogi canolfannau wrth iddyn nhw baratoi i fod yn gymwysedig i ddarparu’r cymwysterau newydd.

Heb ystyried y sector mae ein prosesau a disgwyliadau am sicrhau ansawdd wedi eu safoni am y cymwysterau Craidd ac am y cymwysterau Ymarfer. Felly bydd y digwyddiad o ddiddordeb i unigolion sydd yn gyfrifol am reoli ac arwain sicrhau ansawdd mewn un neu mwy o’r cymwysterau canlynol:

Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Lefel 2 neu 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer (fel cymhwyster arunig neu fel rhan o’r cymwysterau Ymarfer a Theori)

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (innau Oedolion neu Blant a Phobl Ifanc)

Nodwch fod y digwyddiad efallai ddim yn berthnasol i ganolfannau sy’n cynnig cymwysterau nad yw’n dysgu seiliedig ar waith. Mae llefydd yn gyfyngedig ar gyfer canolfannau sy’n cynnig y cymwysterau a rhestrir uchod. Does dim angen i ganolfannau sy’n bwriadu cynnig y cymwysterau yn seiliedig ar wybodaeth (e.e. TGAU; Egwyddorion a Chyd-destunau, TGA) i fynychu’r digwyddiad.

Mae’r digwyddiad hwn yn dilyn y digwyddiadau lansio diweddar a digwyddiadau cwricwlwm ac asesu ac meant wedi eu hanelu at y rhai sy’n rheoli ac arwain sicrhau ansawdd y dysgu newydd ar gyfer y cymwysterau. Nid yw’r digwyddiad hwn wedi ei anelu at aseswyr neu diwtoriaid/hyfforddwyr.

Deilliannau ar gyfer cynrychiolwyr

Cynyddu dealltwriaeth o’r dull disgwyliedig ar gyfer sicrhau ansawdd am y cymwysterau canlynol:

 • Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd
 • Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
 • Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

 • Lefel 2 Iechyd a gofal Cymdeithasol: Craidd
  • Lefel 3 Iechyd a gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
  • Lefel 3 Iechyd a gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)

Bydd y diwrnod yn cynnwys gweithgareddau gweithdy sy’n berthnasol â’r cymwysterau newydd ac yn eich darparu chi gyda’r cyfle i ailymweld â chynnwys a strwythur y cymhwyster, a’r dulliau asesu er mwyn archwilio a thrafod y canlynol:

 • Gofynion lleiafswm ansawdd
 • Modelau ansawdd
 • Disgwyliadau ar gyfer staff, gan gynnwys CPD
 • Y diweddaraf ar gymeradwyo canolfan

Byddwch hefyd yn gallu rhwydweithio â chydweithwyr o ganolfannau eraill sy’n ymwneud â darparu’r cymwysterau hyn.

Mae disgwyl y byddwch yn rhannu’r wybodaeth sydd wedi eu trafod yn y digwyddiad gyda’r cydweithwyr eraill yn eich canolfan. I gynorthwyo hyn, bydd gweminar sy’n defnyddio cynnwys o’r cwrs hwn ar gael i’r rhai nad yw’n gallu mynychu’r digwyddiad. Byddwn yn darparu rhagor o wybodaeth am y gyfres o gweminarau yn fuan.

Ewch i’r wefan er mwyn darganfod mwy am ein digwyddiadau sicrhau ansawdd bydd ar gael yn fuan.

Gweinyddiaeth y digwyddiad

Oherwydd poblogrwydd disgwyliedig, mae llefydd wedi eu cyfyngu at ddau gynrychiolydd i bob canolfan. Gan fydd y cynnwys am y diwrnod yn berthnasol i ofal plant ac iechyd a gofal cymdeithasol, rydyn ni’n argymell bod un cynrychiolydd ar gyfer gofal plant a’r llall ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol. Cyn y digwyddiad byddwch chi’n derbyn ebost sy’n amlinellu’r deunyddiau sydd angen i chi brintio a dod gyda chi ar y diwrnod. Nodwch fod gofyn i chi ddod â dyfais electronig wedi ei wefrio er mwyn eich galluogi chi i weld deunyddiau cwrs ychwanegol yn ystod y digwyddiad.

Nodwch does dim lle parcio wedi ei gadarnhau ar gyfer unrhyw leoliad ac mae unrhyw gost am barcio eich car yn gyfrifoldeb y cynrychiolydd. Ewch i wefan y lleoliad er mwyn cadarnhau trefniadau parcio a chyfleusterau trafnidiaeth cyhoeddus.)

Pan rydych chi’n cofrestru am y digwyddiad byddwn yn sicrhau bod eich data personol yn cael eu trin gyda gofal a phreifatrwydd i’r eithaf. Byddwn yn prosesu eich data personol yn ôl ein polisi preifatrwydd.


Date and Time

Location

Ty Menai, Menai House

Ffordd Penlan

Parc Menai Business Park

Bangor

LL57 4HJ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved