£15 – £30

Diogelu Oedolion mewn Perygl/ Safeguarding Adults at Risk(SAAR)

Actions and Detail Panel

£15 – £30

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Diogelu Oedolion mewn Perygl/Safeguarding Adults at Risk.

About this Event


		Diogelu Oedolion mewn Perygl/ Safeguarding Adults at Risk(SAAR) image

		Diogelu Oedolion mewn Perygl/ Safeguarding Adults at Risk(SAAR) image

PWYSIG:  Cefnogir CULT Cymru gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru - felly mae ein gweithdai a digwyddiadau ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru yn unig. 

IMPORTANT:  CULT Cymru is supported by the Welsh Government's Wales Union Learning Fund therefore our courses are only available to those living in Wales.

Os yw arian neu broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â gweithgareddau CULT Cymru cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol

If money or access issues due to e.g. a disability is a barrier to you being able to join CULT Cymru activities please  contact siwan@bectu.org.uk to discuss your requirements confidentially

**Bilingual text - scroll down for English language

Iaith y cwrs - Saesneg/Language of course - English

Diogelu Oedolion mewn Perygl

Bydd y cwrs yn rhedeg dros 3 sesiwn o 3 awr. (09.30 - 12.30)

Dyddiadau - Dydd Mawrth, 13eg, 20fed a 27ain o Ebrill (rhaid bod ar gael ar gyfer y sesiynau i gyd)

Mae'r cwrs achrededig hwn yn rhoi dealltwriaeth o'r termau sy'n gysylltiedig â diogelu oedolion, megis 'oedolyn mewn perygl' a 'cham-drin'. Mae'r cwrs yn ymdrin â dealltwriaeth sylfaenol o ddeddfwriaeth diogelu oedolion. Dysgwch sut i adnabod oedolion a allai fod mewn perygl drwy ddeall y dangosyddion risg. Nodi rhesymau pam na fydd dioddefwyr ac eraill yn rhoi gwybod am gam-drin. Cydnabod pa mor effeithiol y gellir defnyddio sgiliau cyfathrebu mewn perthynas â diogelu oedolion a sut y gall sgiliau cyfathrebu gwael effeithio ar ganlyniad datgeliad. Dysgwch am y gweithdrefnau sydd eu hangen wrth reoli datgeliad

Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn :

• Adnabod terminoleg sy'n ymwneud â diogelu oedolion.

• Deall deddfwriaeth a phrosesau sy'n ymwneud â diogelu oedolion.

• Adnabod dangosyddion cam-drin posibl.

• Deall pam na ellir rhoi gwybod am gam-drin.

• Ystyried rôl cyfathrebu wrth reoli datgeliad.

• Gwybod sut i reoli datgeliad mewn perthynas â pholisïau a gweithdrefnau diogelu

Safeguarding Adults at Risk

This course will run over 3 sessions of 3 hours. (09.30-12.30) You must attend all of the sessions to complete the course)

Dates Tuesday 13th, 20th + 27th

This accredited course provides an understanding of the terms associated with adult safeguarding, such as ‘adult at risk’ and ‘abuse’. The course covers a basic understanding of adult safeguarding legislation. Learn how to identify adults that might be at risk by understanding the risk indicators. Identify reasons why abuse might not get reported by victims and others. Recognise how effective communication skills can be used in relation to adult safeguarding and how poor communication skills can affect the outcome of a disclosure. Learn about the procedures required when managing a disclosure

By the end of the course you will be able to:

• Identify terminology relating to adult safeguarding.

• Be aware of legislation and processes that relate to adult safeguarding.

• Identify the indicators of possible abuse.

• Understand why abuse may not be reported.

• Be aware the role of communication when managing a disclosure.

• Be able to manage a disclosure in relation to safeguarding policies and procedures.

CULT Cymru

Mae gweithdai CULT Cymru yn cael eu darparu mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. 

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved