Diwrnod Agored Theatrau / Theatres Open Day

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ysbyty Gwynedd

Bangor

LL57 2PW

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Bydd Ysbyty Gwynedd yn cynnal ei Diwrnod Agored cyntaf o'r Theatr ddydd Sadwrn, 12 Hydref rhwng 10am-2pm.

Bydd ymwelwyr yn cael y cyfle i gael taith o amgylch adran y theatr, cyfarfod â'r tîm a darganfod sut maent yn cydweithio.

Bydd cyflwyniadau'n cael eu rhoi gan:

Mr Phillip Moore - Llawfeddyg Ymgynghorol Clust, Trwyn a Gwddf

Bydd Mr Moore, a gafodd ei urddo yn ddiweddar gan Orsedd y Beirdd yn yr Eisteddfod Genedlaethol am ei ymrwymiad i ddysgu'r Gymraeg, yn trafod ei yrfa hyd yma ac yn cynnig cyngor i'r rhai sy'n dymuno dilyn llwybr gyrfa debyg.

Mr Koldo Azurza - Llawfeddyg Ymgynghorol Orthopaedeg

Bydd Mr Azurza yn trafod ei rôl yn y theatr a'r costau sydd ynghlwm â thriniaeth orthopaedeg, costau ariannol apwyntiadau sy'n cael eu methu a'r goblygiadau ar y gwasanaeth.

Dr Carsten Eickmann - Anesthetydd Ymgynghorol

Bydd Dr Eickmann yn egluro rôl yr anesthetydd, a'r swydd hanfodol sydd ganddynt. Bydd hefyd yn trafod yr anawsterau a wynebir gan y rôl, ond hefyd y gwobrau.

Stuart Metcalfe - Ymarferydd Adran Llawdriniaethau (ODP)

Bydd Mr Metcalfe yn rhoi cipolwg o rôl Ymarferydd Adran Llawdriniaethau (ODP) a sut mae wedi datblygu dros amser i fod yn rhan hanfodol o dîm y theatr. Bydd hefyd yn rhoi cyngor gyrfa ar sut i ddod yn ODP.

Paul Castleman - Cynorthwyydd Theatr

Bydd Paul yn siarad am y rôl newydd y Cynorthwyydd Theatr - cyfuniad o borthor theatr a Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd.

Bydd hefyd gweithdai bach yn ystod y digwyddiad ble gall aelodau'r cyhoedd gael eu dwylo ar rai o'r offer mae'r tîm yn ei ddefnyddio a darganfod sut maent yn cael ei defnyddio mewn llawfeddygaeth.

Bydd hefyd ymarfer byw o lawdriniaeth mewn theatr llawdriniaeth go iawn, o dan amodau byw.

Ms Chiara Sirianni - Llawfeddyg y Fron

Symudodd Chiara, sy’n dod o Ogledd yr Eidal yn wreiddiol, i’r Deyrnas Unedig ar ôl ysgol feddygol i ddilyn hyfforddiant ôl-raddedig. Symudodd i Ogledd Cymru yn 2009 ac mae wedi gweithio i’r Bwrdd Iechyd ers hynny. Dechreuodd weithio fel Llawfeddyg y Fron yn Ysbyty Gwynedd yn 2014 a bydd yn trafod ei rôl lawfeddygol a’r gwaith a wneir gan y Tîm Gofal y Fron.

Sylvia Fry, Ymarferydd/Nyrs Sgrwb

Bydd Sylvia yn trafod ei rôl fel Ymarferydd/Nyrs Sgrwb mewn theatrau a sut mae’n gweithio’n agos â’r llawfeddygon a staff llawfeddygol eraill i sicrhau triniaeth lyfn, lleihau cymhlethdodau, a pharhau i helpu gyda chynnal amgylchedd di-haint.

Helen Davies, Ymarferydd/Nyrs Adferiad

Bydd Helen yn trafod rôl y Nyrs Adferiad a sut maent yn monitro’r claf ar ôl llawdriniaeth. Bydd yn trafod sut maent yn monitro arwyddion hanfodol ac yn rhoi cysur i gleifion pan fyddent yn deffro ar ôl cael anaesthesia.

Mae'r digwyddiad ar agor i unrhyw un dros 16 oed.

Ewch i mewn i'r ysbyty drwy'r prif fynedfa ac ewch i'r Ganolfan Ôlraddio ar y llawr cyntaf ble bydd y tîm yn croesawu ymwelwyr.

Ysbyty Gwynedd will be holding its first Theatres Open Day on Saturday, 12 October between 10am - 2pm.

Visitors will have the chance to tour the theatre department, meet the team and find out how they work together.

There will be presentations delivered by:

Mr Phillip Moore – Consultant Ear Nose & Throat Surgeon

Mr Moore, who has recently been honoured by the Gorsedd of Bards at the National Eisteddfod for his commitment to learning the Welsh language, will be discussing his career to date and offering advice to those who wish to follow a similar career path.

Mr Koldo Azurza – Consultant Orthopaedic Surgeon

Mr Azurza will be discussing his role within theatres and the costs involved with orthopaedic procedures, the financial costs of missed appointments and the implications on the service.

Dr Carsten Eickmann – Consultant Anaesthetist

Dr Eickmann will be explaining the role of the anaesthetist, and the vital job that they have. He will also discuss the difficulties faced by the role, but also the rewards.

Stuart Metcalfe - Operating Department Practitioner (ODP)

Mr Metcalfe will be providing an insight into the role of the ODP and how it has developed over time to become a vital part of the theatre team. He will also be providing career advice on how to become an ODP.

Paul Castleman - Theatre Assistant

Paul will be talking about the new role of the Theatre Assistant – an amalgamation of the theatre porter and HCSW.

Ms Chiara Sirianni - Breast Surgeon

Chiara, who is originally from Northern Italy, moved to the UK after medical school to pursue some postgraduate training. She moved to North Wales in 2009 and worked for the Health Board ever since. She began working as a Breast Surgeon in Ysbyty Gwynedd in 2014 and will be discussing her surgical role and the work carried out by the Breast care team.

Sylvia Fry, Scrub Nurse/Practitioner

Sylvia will be discussing her role of Scrub Nurse/Practitioner within theatres and how she works closely with the surgeons and other surgical staff to ensure a smooth procedure, minimize complications, and continuously assist with maintaining a sterile environment.

Helen Davies, Recovery Nurse/Practitioner

Helen will be discussing the role of the Recovery Nurse and how they monitor the patient following surgery. She will discuss how they monitor the vital signs and comfort patients when they wake up from anaesthesia.

There will also be small work shops during the event where members of the public will be able to get their hands on some of the equipment the team use and find out how they are used in surgery.

There will be a live simulation of an operation in a real operating theatre, under live conditions.

The event is open to anyone over 16-years-old.

Enter the hospital through the main entrance to enter the Postgraduate Centre on the first floor where the team will meet visitors.

Date and Time

Location

Ysbyty Gwynedd

Bangor

LL57 2PW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved