Diwrnod Cyflenwyr Horizon a Hitachi-GE 2015 / Horizon & Hitachi-GE 2015 Sup...

Diwrnod Cyflenwyr Horizon a Hitachi-GE 2015 / Horizon & Hitachi-GE 2015 Sup...

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Venue Cymru

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View map

Sales Have Ended

Registrations are closed

Diolch i chi am gofrestru i ddod i’r digwyddiad ar 23ain Gorffennaf 2015. Byddwn yn cysylltu â chi maes o law i gadarnhau a oes lle ar gael. Cofiwch mai dim ond hyd at ddau le sydd ar gael i bob cwmni. Os na fyddwn yn gallu cynnig lle i chi byddwn yn eich ychwanegu at restr aros y digwyddiad. Cofion cynnes, Tîm Rheoli Digwyddiadau Thank you for registering to attend the event on 23rd July 2015. We will contact you shortly to confirm a place is available. Please be aware up to two places per company will be offered. If we are unable to offer you a place, we will add you to the event waiting list. Kind regards, Event Management Team

Description

Diolch am ymweld â thudalen ddigwyddiadau Diwrnod Cyflenwyr Horizon a Hitachi-GE.

Mae'r digwyddiad hwn yn llawn felly mae’r broses o gofrestru cynadleddwyr bellach wedi cau.

Serch hynny, mae gennym restr aros, felly cofrestrwch eich manylion drwy broses gofrestru Eventbrite, uchod, os hoffech ychwanegu eich enw at y rhestr hon.


Gwybodaeth am y Digwyddiad

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn datblygu cynlluniau i adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd, Wylfa Newydd, ar Ynys Môn ac yna yn Oldbury yn Ne Swydd Gaerloyw.Gyda chefnogaeth arweinydd y tîm darparu Hitachi-GE, bydd Horizon yn cynnal cynhadledd cadwyn gyflenwi genedlaethol ddydd Iau 23 Gorffennaf, yn Venue Cymru, Llandudno.

Bydd y tîm yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiad Wylfa Newydd ac yn cynnig rhagor o wybodaeth ynghylch sut mae modd i gwmnïau o bob maint gymryd rhan.Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle i siarad ag aelodau gwahanol o’n tîm, trafod cyfleoedd posibl, rhwydweithio â busnesau eraill, a dysgu rhagor am sut gall eich sefydliad gysylltu ag asiantaethau cymorth busnes.

Bydd y digwyddiad undydd hwn yn cynnwys cyflwyniadau gan Horizon, Hitachi-GE a chyrff cefnogi’r diwydiant, ar bynciau sy’n cynnwys:

  • Amserlenni’r prosiect
  • Cyfleoedd posibl
  • Dadansoddiad o’r cwmpas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thank you for visiting the Horizon & Hitachi-GE Supplier Day event page.

We have reached capacity for this event so delegate registration is now closed.

We are however operating a waiting list, so please register your details with us via the Eventbrite registration process above if you would like to be added to this list.


Event Information

Horizon Nuclear Power is developing plans to build a new nuclear power station, Wylfa Newydd, on the Isle of Anglesey, followed by Oldbury in South Gloucestershire. Supported by delivery team leader Hitachi-GE, Horizon will host a national supply chain conference on Thursday 23 July, at Venue Cymru in Llandudno.

The team will provide updates on the progress towards Wylfa Newydd and offer more information about how companies of all sizes can get involved. This event provides an opportunity to speak to various members of our team, discuss potential opportunities, network with other businesses, and learn more about how your organisation can connect with business support agencies.

This one day event will include presentations from Horizon, Hitachi-GE and industry support bodies, on subjects including:

  • Project timescales
  • Potential opportunities
  • Scope breakdown

Save This Event

Event Saved