Free

Diwrnod LlysgenhadonGwych (Caerffili)| SuperAmbassadors Day (Caerphilly) #2

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llancaiach Fawr Manor

Llancaiach Fawr Manor

Trelewis

CF46 6ER

United Kingdom

View Map

Event description
Diwrnod hyfforddi ar gyfer Llysgenhadon Gwych | A training day for Super Ambassadors

About this Event

Mae'r digwyddiad hwn yn gyfle i Lysgenhadon Gwych cwrdd â Chomisiynydd Plant Cymru, dysgu am hawliau plant ac i gymryd rhan mewn gweithdai rhyngweithiol er mwyn iddynt ddeall eu rôl.

Mae’n gyfle gwych i athrawon darganfod mwy am sut i gefnogi’r cynllun, rhannu arfer da a sut i ddatblygu dull gweithredu seiliedig ar hawliau plant yn eu hysgolion.

Gwybodaeth bwysig:

  • Nifer cyfyngedig o bobl gaiff ffitio yn y man cyfarfod felly archebwch le os gwelwch yn dda.
  • Rydym yn gofyn i ysgolion dod ag un aelod o staff a dau disgybl.
  • Dewch â phecyn cinio os gwelwch yn dda. Bydd lluniaeth ar gael yn y digwyddiad.
  • Bydd sesiynau Cymraeg a Saesneg ar wahan, gallwch ddewis eich iaith dewisol ar y ffurflen archebu.
  • Bydd aelod o’n tîm yn cefnogi disgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol (e.e. cadair olwyn, dyslecsia) ym mhob digwyddiad. Os ydych yn credu bydd hyn o fudd i’ch disgyblion cysylltwch â Jordan.James@complantcymru.org.uk.

-------------------------------------------------------------------------------

This event is an opportunity for Super Ambassadors to meet the Children’s Commissioner, learn about children's rights and to participate in fun workshops to help them understand their roles.

It’s also a great opportunity for teachers to explore how to support the scheme, share good practice and how to develop a children’s rights approach in school.

Important information:

  • Please book a place as we have limited capacity.
  • We ask that schools bring one member of staff and two pupils.
  • Please bring a packed lunch to the event. Refreshments will be provided.
  • There will be separate Welsh and English language sessions, you will be able to state your preferred language on the order form.
  • A member of our team will be supporting pupils with ALN (e.g. wheelchair users, children with dyslexia) at all events. If you think your pupils would benefit from having extra support please contact Jordan.James@childcomwales.org.uk.
Share with friends

Date and Time

Location

Llancaiach Fawr Manor

Llancaiach Fawr Manor

Trelewis

CF46 6ER

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved