€0 – €27.41

Doc Moment Nieuwe open science initiatieven aan de KU Leuven

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bibliotheek KU Leuven

Monseigneur Ladeuzeplein 21

3000 Leuven

Belgium

View Map

Event description

Description

Het Doc’Moment van februari zal georganiseerd worden in samenwerking met KU Leuven Bibliotheken en zal gaan over over open access en open images. U zal ook de gelegenheid krijgen om het gebouw van de KU Leuven Universiteitsbibliotheek te bezichtigen.
Sprekers : Demmy Verbeke-Bruno Vandermeulen

Le Doc’Moment de février sera organisé en collaboration avec les Bibliothèques de la KU Leuven et abordera l’open access et les open images. Vous aurez également l’occasion de visiter le bâtiment de la Bibliothèque universitaire de la KU Leuven.
Orateurs : Demmy Verbeke - Bruno Vandermeulen

Demmy Verbeke (Head of KU Leuven Libraries Artes)/Directeur de la Bibliothèque Artes de la KU Leuven

Supporting Fair Open Access at KU Leuven

We need to ask ourselves why we support Open Access: is our main goal to provide free and unrestricted access to the results of scholarly research to everyone who might be interested, or is it to change the current model for scholarly communication because we consider it inefficient as well as too expensive? If our main goal is to open up research results as much as possible, there seems to be little reason to part ways with legacy publishers, who should – after initial resistance – prove to be willing partners as long as academic institutions are equally willing to pay. If, on the other hand, the intention is to introduce a new model for scholarly communication that operates according to cost-effective standards, then it seems very unlikely for academic institutions to achieve this together with the same partners, who have worked according to a commercial logic for decades.

This presentation analyses current business models for OA, explains the reasoning why KU Leuven decided to extend its support of Green OA with support for Fair (non-profit Gold) OA, and discusses the day-to-day operation of the KU Leuven Fund for Fair OA.

Presentatie in het Engels

Le support au fair open access à la KU Leuven

Nous devons nous demander pourquoi nous soutenons l’open access : notre but principal est-il de fournir un accès libre et non restreint aux résultats de la recherche scientifique à chaque personne qui pourrait être intéressée, ou s’agit-il de changer le modèle actuel de communication scientifique, parce que nous le jugeons inefficace et également trop cher ? Si notre but principal est d’assurer l’ouverture la plus large possible des résultats de la recherche scientifique, il semble qu’il y ait peu de raisons de se séparer des éditeurs traditionnels, qui devraient – passée la résistance initiale – se montrer des partenaires volontaires aussi longtemps que les institutions académiques sont disposés à continuer à payer de la même manière. En revanche, si l’intention est d’introduire un nouveau modèle de communication scientifique, qui fonctionne selon des standards liés aux coûts effectifs, il semble peu probable que les institutions atteignent ce résultat avec les mêmes partenaires, qui ont travaillé dans une logique commerciale pendant des décennies. Cette présentation propose une analyse des modèles économiques actuels en matière d’open access. L’orateur explique le raisonnement qui a motivé la KU Leuven à étendre son soutien de l’open access vert au soutien du fair open access d’or, à but non lucratif. Le fonctionnement quotidien du Fonds Fair Open Access de la KU Leuven sera discuté.

Présentation en anglais

We moeten onszelf afvragen waarom we steun bieden aan open access: is het hoofddoel om vrije en ongelimiteerde toegang te verlenen tot de resultaten van wetenschappelijk onderzoek aan al wie geïnteresseerd is, of gaat het erom om het huidige model van wetenschappelijke communicatie te veranderen omdat we het als inefficiënt en ook te duur beschouwen? Als ons belangrijkste doel is om onderzoeksresultaten zo veel mogelijk open beschikbaar te stellen, dan lijkt er weinig reden te zijn om afscheid te nemen van traditionele uitgeverijen, die – na aanvankelijke weerstand – zich als welwillende partners zouden moeten opstellen zo lang academische instellingen even goed bereid zijn om verder te betalen. Als de bedoeling daarentegen is om een nieuw model voor wetenschappelijke communicatie te introduceren, dat werkt volgens kosteneffectieve standaarden, dan lijkt het erg onwaarschijnlijk dat academische instellingen dit zullen bereiken met dezelfde partners, die gedurende decennia volgens een commerciële logica gewerkt hebben.

Deze presentatie analyseert de huidige open access businessmodellen en legt de redenring uit waardoor KU Leuven beslist heeft om de steun voor groen open access uit te breiden naar fair, non-profit gouden open access. De dagelijkse werking van het KU Leuven Fonds voor Fair Open Access wordt bediscussieerd.

Presentatie in het Engels

Bruno Vandermeulen (Verantwoordelijke Digitalisering en Document Delivery - Bibliotheekdiensten)

Digitalisering aan KU Leuven Bibliotheken: naar een open beelden beleid

De afgelopen jaren heeft KU Leuven Bibliotheken geïnvesteerd in de uitbouw van een sterke werking rond digitalisering. Dit heeft geresulteerd in projecten die de nodige weerklank kregen zoals Magister Dixit of Lovaniensia, deelname aan onderzoeksprojecten zoals RICH of Fingerprint en de lancering van het publicatieplatform expo.bib.kuleuven.be.

Naast de focus op kwaliteit doorheen het digitaliseringsproces wordt de ontsluiting van data op een gebruiksvriendelijke manier steeds belangrijker. Zo zijn platformen zoals de Mirador viewer geïmplementeerd en wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de praktische implementatie van een open beelden beleid.​

Presentatie in het Nederlands

Bruno Vandermeulen (responsable de la Digitalisation et de la fourniture de documents – Services de la bibliothèque)

La digitalisation dans les Bibliothèques de la KU Leuven : vers une politique d’open images

Ces dernières années, les Bibliothèques de la KU Leuven ont investi dans le développement d’une gestion forte en matière de digitalisation. Il en a résulté des projets qui ont été fortement remarqués comme Magister Dixit ou Lovaniensia, une participation à des projets de recherche comme RICH ou Fingerprint et le lancement de la plateforme de publication expo.bib.kuleuven.be.

En plus de la focalisation sur la qualité à travers le processus de digitalisation, un accès convivial aux données devient de plus en plus important. C’est ce qui a mené à l’implémentation de plateformes comme Mirador viewer. Actuellement, l’implémentation pratique d’une politique d’open images se trouve dans la phase de finalisation.

Presentatie in het Nederlands

Share with friends

Date and Time

Location

Bibliotheek KU Leuven

Monseigneur Ladeuzeplein 21

3000 Leuven

Belgium

View Map

Save This Event

Event Saved