Free

Doing Things Differently: International perspectives on Covid-19 recovery

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Doing Things Differently: Discussing international perspectives on recovering and re-setting from the Covid-19 pandemic

About this event

At the fifth and final session in the Bevan Commission’s Doing Things Differently discussion series, we will share perspectives from across the world on the impact of the coronavirus pandemic and how countries are recovering and re-setting.

What can Wales learn from others, what are the challenges and solutions moving forwards and what should be prioritised to ensure health and care systems deliver a sustainable service?

Panel Chair: Chris Martin, Bevan Commission Vice-Chair.

On the panel:

 • Judith Paget, Chief Executive ,NHS Wales
 • Professor Don Berwick, Bevan Commissioner and President Emeritus Institute of Healthcare Improvement
 • Caridad Pontes, Catalan Health Service
 • Giovanni Gorgoni, President European Regional and Local Health Authorities, Italy
 • David Meates, Former CEO of the Canterbury Health System, New Zealand. Specialist Health Systems Advisor Lightfoot Solutions UK

Listening Panel:

 • Dr Gill Richardson, Deputy Chief Medical Officer (Vaccines), Wales
 • Leo Lewis, Senior Associate, International Foundation for Integrated Care.

Gwneud Pethau'n Wahanol: Safbwyntiau rhyngwladol ar adfer ac ail-gydio yn yr awenau ar ôl Covid-19

Rhagfyr 1 2021, 3.30 - 5pm • Ar-lein • Digwyddiad am ddim

Yn y bumed sesiwn, a’r sesiwn olaf yng nghyfres trafodaeth Gwneud Pethau’n Wahanol Comisiwn Bevan, byddwn yn rhannu safbwyntiau o bob cwr o’r byd ar effaith pandemig y coronafeirws, a sut mae gwledydd yn adfer ac yn ail-gydio yn yr awenau.

Beth all Gymru ei ddysgu gan eraill, beth yw’r heriau a’r datrysiadau wrth symud ymlaen a beth y dylid ei flaenoriaethu er mwyn sicrhau bod systemau iechyd a gofal yn cynnig gwasanaeth cynaliadwy?

Cadeirydd y Panel: Chris Martin, Is Gadeirydd Comisiwn Bevan

Ar y panel:

 • Judith Paget, Prif Weithredwr, GIG Cymru
 • Yr Athro Don Berwick, Comisiynydd Bevan a Llywydd Emeritws Sefydliad dros Wella Gofal Iechyd
 • Caridad Pontes, Gwasanaeth Iechyd Catalan
 • Giovanni Gorgoni, Llywydd Awdurdodau Iechyd Rhanbarthol a Lleol Ewropeaidd, Yr Eidal
 • David Meates, Cyn Brif Swyddog Gweithredol System Iechyd Caergaint, Seland Newydd. Cynghorydd Systemau Iechyd Arbenigol Lightfoot Solutions UK

Panel Gwrando:

 • Dr Gill Richardson, Dirprwy Brif Swyddog Meddygol (Brechlynnau), Cymru
 • Leo Lewis, Uwch Gydymaith, Sefydliad Rhyngwladol Gofal Integredig.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Organiser Bevan Commission

Organiser of Doing Things Differently: International perspectives on Covid-19 recovery

The Bevan Commission, hosted and supported by Swansea University, is Wales' leading health and care think tank. We bring together a group of international health and care experts to provide independent, authoritative advice to the Welsh Government and leaders in Wales, the UK and beyond. We ensure that Wales can draw on best healthcare practices from around the world while remaining true to the principles of the NHS as established by Aneurin Bevan.

Comisiwn Bevan, wedi'i gynnal a'i gefnogi gan Brifysgol Abertawe, yw prif felin drafod Cymru ym maes iechyd a gofal. Rydym yn dod â grŵp o arbenigwyr rhyngwladol ym maes iechyd a gofal at ei gilydd er mwyn darparu cyngor annibynnol, awdurdodol i Lywodraeth Cymru ac arweinwyr yng Nghymru, y DU a'r tu hwnt. Rydym yn sicrhau bod Cymru'n gallu elwa ar yr arferion gofal iechyd gorau o bedwar ban byd, wrth aros yn driw i egwyddorion y GIG fel y'u sefydlwyd gan Aneurin Bevan.

Save This Event

Event Saved