£5

Dosbarth Meistr Cydlynu Mynediad/Access Co-ordination Masterclass

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Mae'n ddrwg gennym - does dim tocynnau ar ôl. Rhowch eich enw ar y rhestr aros - os bydd unrhywun yn tynnu allan munud olaf bydd cyfle i ni gynnig lle i chi. We're sorry that all tickets been allocated. Please put your name on the Waitlist - if a space becomes available we'll be in touch.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Mae'n ddrwg gennym - does dim tocynnau ar ôl. Rhowch eich enw ar y rhestr aros - os bydd unrhywun yn tynnu allan munud olaf bydd cyfle i ni gynnig lle i chi. We're sorry that all tickets been allocated. Please put your name on the Waitlist - if a space becomes available we'll be in touch.
Event description
Taking Flight

About this Event

PWYSIG:  Cefnogir CULT Cymru gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru - felly mae ein gweithdai a digwyddiadau ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru yn unig. 

IMPORTANT:  CULT Cymru is supported by the Welsh Government's Wales Union Learning Fund therefore our courses are only available to those living in Wales.

Os yw arian neu broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â cyrsiau CULT Cymru cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol

If money or access issues due to e.g. a disability is a barrier to you being able to join CULT Cymru courses please  contact siwan@bectu.org.uk to discuss your requirements confidentially

Language: English

Please see English text below Welsh

Dosbarth Meistr Cydlynu Mynediad:

Dan arweiniad Elise Davison a Stephanie Back

Defnyddiol i unrhyw un sy'n creu gwaith yr hoffent ei wneud yn hygyrch.

Mae cyd-lynnu mynediad yn dasg gymhleth ac amlweddog. Mae'n rôl ynddo'i hun, yr un mor bwysig ag unrhyw agwedd arall ar dîm cynhyrchu, fodd bynnag, mae'n aml yn cael ei anghofio, funud olaf, ac mae'n rhy hawdd iddo ddisgyn drwy'r craciau. Hyd yn oed gyda'r bwriad gorau ac oriau cynllunio mynediad gall hyn ddigwydd o hyd. Felly beth sydd angen digwydd er mwyn osgoi hyn?

Trafodaeth/gweithdy rhyngweithiol yw hwn a fydd yn edrych ar ffyrdd o wneud cynhyrchiad yn hygyrch. Archwiliad ymarferol o'r hyn sy'n bosib yn awr yn ystod pandemig COVID 19 ac yn y dyfodol pan fyddwn yn dychwelyd i leoliadau.

Erbyn diwedd y sesiwn dylech allu:

  • Nodi gofynion mynediad gwahanol a'r darpariaethau sydd ar gael.
  • Darganfod sut i ddod o hyd i'r darparwr mynediad cywir a sut i weithio gyda nhw i gael yr effaith orau bosibl.
  • Cynllunio cyllidebau ac amserlenni ar gyfer perfformiadau hygyrch.
  • Trefnu marchnata hygyrch
  • Defnyddio ystyriaethau mynediad ar gyfer gwaith ar-lein/digidol

Bydd cyfieithydd BSL ar gael. Anfonwch e-bost at siwan@bectu.org.uk os oes gennych ofynion mynediad eraill

Access Co- ordination master class:

Led by Elise Davison and Stephanie Back

Useful for anyone creating work that they would like to make accessible.

Co – ordinating access is a complicated and multi-faceted task. It is a role in itself, as important as any other aspect of a production team, however it is often forgotten, last minute and it’s all too easy for it to fall through the cracks. Even with the best intension and hours of planning for access this can still happen. So what needs to happen to avoid this?

This is an interactive discussion / workshop which will explore ways of making a production accessible. A practical exploration of what is possible now during COVID 19 pandemic and in the future when we return to venues.

By the end of the session you should be able to:

  • Identify different access requirements and the provisions available.
  • Discover how to find the right access provider and how to work with them to optimum effect.
  • Plan Budgets and Timelines for accessible performances.
  • Arrange accessible marketing
  • Apply access considerations for online/digital work

A BSL interpreter will be available. Please email siwan@bectu.org.uk if you have other access requirements

Tutoriaid / Tutors

Elise Davison

Elise Davison yw Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Taking Flight; Cwmni Theatr o dan arweiniad anabledd yw Taking Flight sydd wedi bod yn creu gwaith hygyrch a chynhwysol ers 2007. Dros y blynyddoedd mae'r cwmni wedi gweithio gyda bron i 50 o berfformwyr byddar ac anabl. Mae cynyrchiadau Taking Flight wedi teithio i Gymru, Lloegr, Gweriniaeth Iwerddon a'r Almaen. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae'r cwmni wedi cydweithio'n agos â Creu Cymru a Hynt ac wedi cynnal 5 symposiwm Menediad yng Nghymru; lle mae arbenigwyr o'r sector wedi rhannu eu gwybodaeth ynghylch cynhwysiant ac amrywiaeth. Hefyd yn cynnal hyfforddiant ymwybyddiaeth o'r byddar ac ymwybyddiaeth o fyddardod, maent hefyd yn cynnig cynghori mynediad creadigol ac wedi gweithio gyda llawer o gwmnïau gan gynnwys NTW, CMC, The Other Room, GaggleBabble, Light, Ladd ac Emberton. Hijinx, LAStheatre, Prifysgol De Cymru ac Bath Spa Productions.

Mae Elise yn diwtor, darlithydd a Chyfarwyddwr sy'n rhoi mynediad creadigol wrth wraidd y broses ymarfer. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae wedi cyflwyno neu fod yn rhan o nifer o baneli ar gyfer cysylltu Cymru yn ddiddiwedd, lle mae ei hwylusydd ar y cyd Stephanie Back wedi ymuno â hi yn aml.

Elise Davison is the Artistic Director at Taking Flight Theatre Company; Taking Flight is a disability-led theatre company that has been creating accessible and inclusive work since 2007. Over the years the company has worked with nearly 50 D/deaf and disabled performers. Taking Flight productions have toured to England, Wales, Republic of Ireland and Germany. In recent years the company has worked closely with Creu Cymru and hynt hosting 5 access symposiums in Wales; where experts from the sector have shared their knowledge surrounding inclusion and diversity. Taking Flight also run D/deaf awareness training and Blind/VIP awareness training, they also offer creative access advise and have worked with many companies including NTW, WMC, The Other Room, GaggleBabble, Light, Ladd and Emberton. Hijinx, LAStheatre, University of South Wales and Bath Spa Productions.

Elise is a tutor, lecturer and director who puts creative access at the heart of the rehearsal process. Over the last year she has presented or been part of numerous panels for Unlimited Connects Wales where she has often been joined by her co facilitator Stephanie Back.

Stephanie Back

Mae Stephanie yn actor, hwylusydd a gwneuthurwr theatr hollol fyddar a mae BSL yn iaith gyntaf iddi. Ar ôl dim ond troi'n fyddar yng nghanol eu harddegau, mae Stephanie wedi defnyddio ei phrofiad o fyw yn y byd byddar a'r clyw i'w galluogi i gefnogi pobl i fod yn fwy cyfeillgar i'r byddar yn eu harferion bob dydd. Mae hyn wedi bod yn bennaf drwy ddarparu cyrsiau hyfforddiant ymwybyddiaeth o fyddardod gydag Elise, sydd wedi bod yn boblogaidd iawn ym mhob cwr o Gymru. Mae Stephanie hefyd wedi arwain hyfforddiant mynediad ehangach gydag Elise, mewn bywyd go iawn ac yn ddiweddar ar-lein oherwydd pandemig coronafirus.

Mae Stephanie wedi bod yn y proffesiwn ers dros bum mlynedd bellach ac wedi cael profiad uniongyrchol o'r hyn sy'n debyg i le anhygyrch a'r effaith niweidiol y gall hyn ei gael ar unigolyn. Ar ochr arall y geiniog, mae ganddi leoedd sy'n gweithio'n dda ac yn hygyrch iawn. Mae Stephanie yn mynychu theatr reolaidd ac wedi defnyddio pob agwedd ar fynediad gan gynnwys capsiynau a dehonglwyr BSL ac mae ganddi brofiad uniongyrchol o daith y gynulleidfa gyfan. Mae Stephanie yn dod â'r profiad i gyd i'r sesiynau hyn ac yn croesawu cyfranogwyr i wneud camgymeriadau, gofyn y cwestiynau na fydden nhw fel arfer yn cael cyfle i'w gofyn ac yn y pen draw, cael yr offer i fod yn fwy cyfeillgar i'r byddar yn eu lle gwaith ac yn eu bywyd bob dydd.

Stephanie is a profoundly Deaf actor, facilitator and theatre maker whose first language is BSL. Having only turned Deaf in her mid-teens Stephanie has used her experience from living in both the D/deaf and hearing world to enable her to support people to be more Deaf friendly in their everyday practises. This has predominantly been through the delivery of Deaf Awareness Training courses with Elise which have been very popular all over Wales. Stephanie has also led wider access training with Elise both in real life and lately online due to the coronavirus pandemic.

Stephanie has been in the profession for over five years now and has experienced first-hand what an inaccessible space is like and the detrimental impact that this can have on a person. On the flip side of the coin she has experienced spaces that work really well accessibly. Stephanie is a regular theatre goer and has used all manners of access including captions and BSL interpreters and has first-hand experience of the entire audience’s journey. Stephanie brings all of this experience to these sessions and openly welcomes participants to make mistakes, ask the questions they wouldn’t normally have the chance to ask and ultimately have the tools to be more D/deaf friendly in their work place and day to day life.

Mae gweithdai CULT Cymru yn cael eu darparu mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. 

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved