Free

Dosbarth Meistr Fideo - Video Masterclass

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Clwyd Chambers

Clwyd Street

Rhyl

LL18 3LA

United Kingdom

View Map

Event description
Rhowch hwb i'ch busnes gyda marchnata fideo // Boost your business with video marketing

About this Event

*English text below*

Gweithdy ar greu fideos byr deniadol a fydd yn helpu rhoi hwb i'ch busnes a'ch helpu chi sefyll allan o'r dorf. Byddwn yn trafod sut y gellir defnyddio fideo yn eich busnes ac yn rhannu rhai awgrymiadau ar sicrhau bod eich cynnwys yn cael ei weld gan y bobl iawn.

Mae'r gweithdy wedi'i gynllunio ar gyfer busnesau newydd a pherchnogion busnes heb lawer o brofiad cynhyrchu fideo; sy'n edrych i gyflwyno / gwella marchnata fideo yn eu busnes.

Bydd y gweithdy'n ymdrin ag ystod eang o feysydd fel…

• Pam mae angen i fusnesau ddefnyddio marchnata fideo ... NAWR!

• Beth yw'r gwahanol fathau o fideos y gallwch eu creu?

• Defnyddio cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Instagram, Twitter a YouTube).

• Sut i gynllunio, recordio a chyhoeddi'ch fideos eich hun yn hawdd.

• Camgymeriadau i'w hosgoi wrth greu cynnwys fideo.

• Pa offer fydd ei angen arnoch chi?

• Awgrymiadau ar siarad gyda'r camera.

Mae Dewi Fôn Evans Videography yn gwmni cynhyrchu fideo sydd wedi ennill sawl gwobr yng Ngogledd Cymru - sy'n arbenigo mewn cynhyrchu cynnwys fideo ar gyfer rhai o'r busnesau, brandiau, asiantaethau a rhwydweithiau teledu blaenllaw yn y DU.

Yn enillydd 'Busnes y Flwyddyn' a 'Busnes Newydd y Flwyddyn' yng Ngwobrau Busnes Ifanc Gogledd Cymru 2018, mae Dewi Fôn Evans Videography yn defnyddio'r cyfuniad perffaith o ddawn greadigol a gwybodaeth dechnegol i ddim yn unig ddod â'ch prosiect yn fyw - ond hefyd gwneud i'ch prosiect sefyll allan o'r dorf a sicrhau canlyniadau.

************************************************************************

A workshop on creating engaging short videos that will help boost your business and help you stand out from the crowd. We’ll discuss how video can be used within the business and share some tips on ensuring that your content is seen by the right people.

The workshop is designed for start-ups and business owners with little video production experience; who are looking to introduce/improve video marketing within their business.

The workshop will cover a wide range of areas such as…

• Why businesses need to utilise video marketing… NOW!

• What are the different types of videos you can create?

• Utilising social media (Facebook, Instagram, Twitter and YouTube).

• How to easily plan, record and publish your own videos.

• Mistakes to avoid when creating video content.

• What equipment will you need?

• Tips on talking to the camera.

Dewi Fôn Evans Videography is a multi-award-winning video production company based in North Wales – specialising in producing video content for some of the leading businesses, brands, agencies and television networks in the UK. Winner of 'Business of the Year' and 'New Business of the Year' at the 2018 North Wales Young Business Awards, Dewi Fôn Evans Videography utilises the perfect blend of creative flair and technical knowledge to not only bring your project to life - but to make your project stand out from the crowd and deliver results.

Share with friends

Date and Time

Location

Clwyd Chambers

Clwyd Street

Rhyl

LL18 3LA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved