Sales Ended

Drawing Masterclass for Teachers Dosbarth Feistr Arlunio ar gyfer Athrawo...

Sales Have Ended

Registrations are closed
Registration has now closed for this workshop. Please contact us if you would like to be placed on a reserve list. Cofrestru wedi cau ar gyfer y gweithdy hwn. Cysylltwch â ni os hoffech i gael eu rhoi ar restr wrth gefn.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Riverfront

Kingsway

Newport

NP20 1HG

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going

Sales Have Ended

Registrations are closed
Registration has now closed for this workshop. Please contact us if you would like to be placed on a reserve list. Cofrestru wedi cau ar gyfer y gweithdy hwn. Cysylltwch â ni os hoffech i gael eu rhoi ar restr wrth gefn.
Event description

Description

Build on your drawing skills and add to your teaching resources in this free drawing masterclass for secondary school teachers, from the Arts and Education Network: South East Wales.

Over the course of the day, you’ll learn tips and techniques that can be applied across a range of drawing-related activities. Mari Bradbury, Art & Design Subject Officer for the WJEC, will give context to the day’s activities, which will range from drawing for product design, to drawing as performance, taking in life drawing, still life, drawing as reflection and recording and more, led by two highly skilled professionals. The focus of the day will be on curriculum requirements for GCSE and A Level Art & Design, but the masterclass is open to all teachers who want to hone their drawing skills, or who are looking for strategies to encourage reluctant or unconfident students to use drawing to support their course work

At the end of the day you will have a number of ideas and resources to take back to the classroom with you. All materials will be provided.

We regret that this masterclass is only open to teachers who live and/or work in Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport or Torfaen.

To help teachers take advantage of this opportunity the Arts and Education Network: South East Wales can contribute to the cost of supply cover. Please contact us for more information.

The Facilitators

Stu Cole completed a Post Graduate Diploma and Master of Arts in Industrial Design in 2000 with a British Academy Scholarship (ARHB). He now has over 17 years’ experience in design consultancy working with some of the worlds largest multi-nationals across multiple industry sectors. These include Coca Cola, Unilever, Sony, Logitech, Mothercare, JosephJoseph and iCandy.
He brings strong creative and conceptual skills to the ‘front end’ of the design process. With highly developed visualisation skills, coupled with a great eye for detail and trend, he is able to quickly and naturally turn innovative design solutions into tangible products.
His track record for continually delivering world class design solutions is confirmed by 28 International Design awards gained over the past decade.
Four years ago, he co-founded DesignersCartel – a consultancy combining expertise in Industrial design, Brand Identity, User Experience, Graphic Design and Fast Moving Consumer Goods – based at the Custard Factory, in Birmingham. www.designerscartel.com

Marega Palser is a performance-based artist, living and working in Newport, South Wales.
Originally trained at London Contemporary Dance School, and later studying Fine Art at Howard Gardens (then UWIC) in Cardiff, she has worked and played solidly in the grey area that lies in between disciplines since the mid-eighties.
In 2009 she received a Creative Wales Award to explore ways of linking drawing with performance and choreography. Out of this she created Sometimes We Look, a live art dance production that toured gallery, theatre and empty shop spaces as well as being invited to host London Drawing Theatre. Marega is also one half of the performance duo, Mr and Mrs Clark. www.mrandmrsclark.co.uk


Adeiladwch ar eich sgiliau darlunio ac ychwanegwch at eich adnoddau addysgu yn y dosbarth feistr arlunio am ddim yma i athrawon ysgolion uwchradd, gan y Rhwydwaith Addysg y Celfyddydau: De-ddwyrain Cymru.

Yn ystod y dydd, byddwch yn dysgu am awgrymiadau a thechnegau y gellir eu defnyddio ar draws ystod o weithgareddau sy'n gysylltiedig ag arlunio. Bydd Mari Bradbury, Swyddog Pwnc Celf a Dylunio CBAC, yn rhoi cyd-destun i weithgareddau'r dydd, a fydd yn amrywio o dynnu llun ar gyfer dylunio cynnyrch, i dynnu llun fel perfformiad, gan gymryd i mewn darlunio bywyd, bywyd llonydd, gan dynnu llun fel adlewyrchiad a chofnodi a mwy, dan arweiniad dau weithwyr proffesiynol medrus iawn. Bydd ffocws y dydd ar ofynion y cwricwlwm ar gyfer TGAU a Safon Uwch Celf a Dylunio, ond mae'r dosbarth meistr yn agored i bob athro sy'n awyddus i hogi eu sgiliau lluniadu, neu sy'n chwilio am strategaethau i annog myfyrwyr amharod neu'n ddihyder i ddefnyddio lluniadu i gefnogi eu gwaith cwrs

Ar ddiwedd y dydd, byddwch yn cael nifer o syniadau ac adnoddau i fynd yn ôl i'r ystafell ddosbarth gyda chi. Bydd yr holl ddeunyddiau yn cael eu darparu.

Yn anffodus mae’r dosbarth meistr hwn yn agored i athrawon sy'n byw a/neu'n gweithio ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Thorfaen yn unig.

Er mwyn helpu athrawon i fanteisio ar y cyfle hwn gall Rhwydwaith Addysg y Celfyddydau:De-ddwyrain Cymru gyfrannu at y gost i gael athrawon cyflenwi. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Hwyluswyr
Cwblhaodd Stu Cole Diploma Ôl-radd a Meistr yn y Celfyddydau mewn Dylunio Diwydiannol yn 2000 gydag Ysgoloriaeth yr Academi Brydeinig (ARHB). Erbyn hyn mae ganddo dros 17 mlynedd o brofiad mewn ymgynghoriaeth dylunio ac yn gweithio gyda rhai o aml-wladolion mwyaf y byd ar draws sectorau diwydiant lluosog. Mae'r rhain yn cynnwys Coca Cola, Unilever, Sony, Logitech, Mothercare, JosephJoseph a iCandy.
Mae'n dod â sgiliau creadigol a chysyniadol cryf i 'ben blaen' y broses ddylunio. Gyda sgiliau delweddu datblygedig iawn, ynghyd â llygad mawr i fanylion a thuedd, mae yn gallu yn gyflym ac yn naturiol droi atebion dylunio arloesol yn gynhyrchion diriaethol.
Mae ei hanes parhaus am ddylunio o'r radd flaenaf yn cael ei gadarnhau gan 28 o wobrau Dylunio Rhyngwladol a enillwyd dros y ddegawd ddiwethaf.
Bedair blynedd yn ôl, cydsefydlodd DesignersCartel - ymgynghoriaeth sy’n cyfuno arbenigedd mewn dylunio diwydiannol, Hunaniaeth Brand, Profiad y Defnyddiwr, Dylunio Graffig a Symud Nwyddau Defnyddwyr Cyflym - wedi ei lleoli yn y Ffatri Custard, yn Birmingham. www.designerscartel.com


Mae Marega Palser yn artist sy’n seiliedig ar berfformiad, sy'n byw ac yn gweithio yng Nghasnewydd, De Cymru. Fe’i hyfforddwyd yn wreiddiol yn Ysgol Ddawns Gyfoes Llundain, ac yn ddiweddarach astudiodd Gelfyddyd Gain yn Howard Gardens (UWIC) yng Nghaerdydd, mae hi wedi gweithio ac wedi chwarae’n gadarn yn yr ardal lwyd sy'n gorwedd rhwng disgyblaethau ers canol yr wythdegau.

Yn 2009 derbyniodd Wobr Cymru Greadigol am archwilio ffyrdd o gyflwyno arlunio gyda pherfformiad a choreograffi. Allan o hyn mae hi wedi creu ‘Sometimes We Look’ , cynhyrchiad dawns gelfyddyd fyw a deithiodd oriel, theatr a mannau siopau gwag yn ogystal â chael eu gwahodd i gyflwyno i Drawing Theatre Llundain. Mae Marega hefyd yn un hanner o'r ddeuawd perfformio, Mr a Mrs Clark. www.mrandmrsclark.co.uk


Victoria Jones – jonesvje@caerphilly.gov.uk
Emma Geliot – gelioe@caerphilly.gov.uk

Share with friends

Date and Time

Location

The Riverfront

Kingsway

Newport

NP20 1HG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved