£0 – £12.28

Dream Plan Do

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ruthin Craft Centre

Lon Parcwr

Ruthin

LL15 1BB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

*Cymraeg isod*

"Dream Plan Do" is the monthly planner for craft businesses launched by Patricia van den Akker, the Director of The Design Trust last Autumn. This will be the very first time that Patricia will be running a very practical but strategic workshop around the book's main topics and exercises. "Dream Plan Do" was created to help creatives think bigger and more strategically, then to help them set goals and share practical planning tools to get you from where you are right now to where you want to be, and then the most important thing: get you into action, overcoming your own challenges, towards creating the creative business you really want - and need!

Throughout this interactive day you will be doing creative and practical exercises to work on your own creative business and practice, sometimes by yourself, sometimes with others. Patricia will introduce exercises such as the "Wheel of Business" and the "3 Key Financial Questions" to help you look at all aspects of your business, in both a strategic and practical way. You will get to know your clients in more detail and create a marketing & launch plan too for later this year. There will also be a Q&A with Patricia to ask any creative business questions you have or challenge you face.

This workshop is especially aimed at creatives who want to work on the business side of their creative practice. Both new creatives and established makers and visual artists are welcome to attend, but be prepared that you will be very involved in the activities throughout the day, and there will be plenty of opportunity to network and learn from the other participants too through creative and reflective exercises.

FAQs

What are my transport/parking options getting to the event?

free on-site parking

http://www.traveline.cymru/ Public Transport Information People

Let Katie know if you are able or interested in lift sharing

What should I bring to the event?

Notebook & pen

Lunch (refreshments will be provided). There is also a cafe at Ruthin Craft Centre.

How can I contact the organiser with any questions?

katie@helfagelf.co.uk

-------------------------------------------------------------------------------------------------

"Dream Plan Do" yw'r calendr misol ar gyfer busnesau celf a chrefft a lansiwyd gan Patricia van den Akker, Cyfarwyddwr y Design Trust, ym mis Hydref. Hwn fydd y tro cyntaf erioed i Patricia gynnal gweithdy ymarferol ond strategol yn seiliedig ar brif bynciau ac ymarferion y llyfr. Cafodd "Dream Plan Do" ei greu i helpu pobl greadigol i feddwl yn strategol, ac i'w helpu nhw i osod nodau ac i rannu cynlluniau ymarferol er mwyn sicrhau datblygiad. Bydd y sesiwn hefyd yn canolbwyntio ar y peth pwysicaf un: sicrhau eich bod yn gweithredu, a’ch bod yn goresgyn eich heriau, er mwyn creu'r busnes creadigol rydych chi ei eisiau - a'i angen!

Trwy gydol y diwrnod rhyngweithiol hwn, byddwch yn cwblhau ymarferion creadigol ac ymarferol ac yn gweithio ar eich busnes a'ch gwaith creadigol eich hun, weithiau ar eich pen eich hun, weithiau gydag eraill. Bydd Patricia yn cyflwyno ymarferion fel yr "Olwyn Fusnes" a'r "3 Chwestiwn Ariannol Allweddol" er mwyn eich helpu chi i ganolbwyntio ar bob agwedd ar eich busnes, mewn ffordd strategol ac ymarferol. Byddwch yn dod i adnabod eich cleientiaid mewn mwy o fanylder ac yn creu cynllun marchnata a lansio hefyd. Bydd yna sesiwn holi-ac-ateb gyda Patricia a bydd honno’n gyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau busnes creadigol a fydd gennych neu i drafod yr heriau yr ydych yn eu wynebu.

Mae'r gweithdy wedi ei fwriadu'n arbennig ar gyfer pobl greadigol sydd am roi mwy o sylw i ochr fusnes eu gwaith creadigol. Mae croeso i bobl sydd yn newydd yn y maes creadigol ac i artistiaid a chrefftwyr mwy profiadol ond bydd angen i chi fod yn barod i gymryd rhan iawn mewn gweithgareddau drwy gydol y dydd. Bydd yna ddigon o gyfleoedd i rwydweithio ac i ddysgu gan y cyfranogwyr eraill hefyd trwy gyfrwng ymarferion creadigol.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r opsiynau o ran cludiant / parcio?

Maes parcio am ddim

http://www.traveline.cymru/ Yr Arbenigwyr ar Wybodaeth am Drafnidiaeth Gyhoeddus

Ydych chi'n gallu / hoffech chi rannu lifft i'r digwyddiad? Rhowch wybod i Katie.

Ddylwn i ddod ag unrhyw beth gyda mi?

Llyfr nodiadau a phen ysgrifennu

Cinio (darperir lluniaeth ysgafn). Mae yna gaffi yng Nghanolfan Grefftau Rhuthun.

Mwy o wybodaeth

katie@helfagelf.co.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Ruthin Craft Centre

Lon Parcwr

Ruthin

LL15 1BB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved