Dulliau Gwahanol i Fuddsoddi yn eich Busnes | Alternative Business Finance

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin | Focus Carmarthen Enterprise Hub

Canolfan S4C Yr Egin

College Road

Carmarthen

SA31 3EQ

United Kingdom

View Map

Event description
Cynhadledd ar ddulliau gwahanol i fuddsoddi o fewn eich busnes | A conference on Alternative Ways to Financing your Business.

About this Event

This event will be delivered in English. Welsh documents are available upon request.

Mae’r digwyddiad yma yn cael ei gyflwyno'n Saesneg. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

(Scroll down for English)

**********

Ar y 15fed o Dachwedd, mi fydd Hwb Ffocws Caerfyrddin yn cynnal digwyddiad i fusnesau o bob math i ddysgu am ‘ Ddulliau gwahanol i Fuddsoddi o fewn eich Busnes’.

Mi fydd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniad oddi wrth Steve Conibear o British Banking. Mi fydd cyfle i ddysgu am wasanaethau oddi wrth Fanc Datblygu Cymru, Natwest, Barclays, Cyllid Tyrfa, Asset Management Solutions, Benthyciadau, Antur Teifi ac eraill o fewn y maes. Mi fydd yn gyfle i ddysgu am ei phrosesau er mwyn dechrau, datblygu a thyfu eich busnes o fewn eich rhanbarth.

Edrychwn ymlaen at eich gweld rhwng 10yb-12:30yh ar y 15fed o Dachwedd yn Yr Egin, Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin.

Agenda

Gair o Groeso

Pam bod cyllid yn bwysig?

British Business Bank- Steve Conibear

Ariannu eich busnes trwy 'crowdfunding'

Natwest- Julia Perry

Benthyciad Diogelwch Menter & Video

Barclays- Sally Phillips & Kayleigh Parry

Benthyciadau

Banc Datblygu Cymru - Emily Wood

Egwyl

Benthyciadau Asedau

Asset Finance Solutions, Gareth Jones

Cyllid Amgen

Cymdeithas Adeiladu Abertawe -Sioned Jones

Sut mae cyfrifwyr wedi newid?

Janet Collins- Cyfrifwyr LHP

Holi ac Ateb

Darperir lluniaeth ysgafn ac mi fydd cydlynwyr yr hwb ar gael trwy gydol y digwyddiad os hoffech fwy o wybodaeth am yr hwb a'i gwasanaethau.

________________________________________________________

On the 15th of November, Focus Carmarthen Hub will be hosting an event for all businesses to learn about ‘Alternative Ways of Financing your Businesses’.

The session will include presentations by Steve Conibear from British Banking. There will be an opportunity to learn about services available from the Development Bank of Wales, Natwest, Barclays, Crowd Funding, Asset Management Solutions, Start up loans, Antur Teifi and other service providers. There will be an opportunity to learn about their processes and how to access funds to start, develop and grow your business within your local region.

We look forward to seeing you between 10am-12:30pm on the 15th of November at Yr Egin, Canolfan S4C Yr Egin, College Rd, Carmarthen.

Agenda

Welcome

Why is finance important?

British Business Bank- Steve Conibear

Back her Business with Crowdfunding

Natwest- Julia Perry

Enterprise Security Loan & Video

Barclays- Sally Phillips & Kayleigh Parry

Loans

Development Bank of Wales- Emily Wood

Egwyl | Break

Asset Loans

Asset Finance Solutions, Gareth Jones

Alternative Funding

Swansea Building Society-Sioned Jones

How Accountants have changed?

Janet Collins- LHP Accountants

Question & Answer

Light refreshments will be provided and our hub coordinators will be on hand should you wish to learn more about the hub and it's services.

Mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth o Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Carmarthen Enterprise Hub funded by the Welsh Government with the support of the European Regional Development Fund.

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Date and Time

Location

Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin | Focus Carmarthen Enterprise Hub

Canolfan S4C Yr Egin

College Road

Carmarthen

SA31 3EQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved