Free

‘Dwyieithrwydd ar Waith’ | ‘Bilingualism at work’

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Chapter

Stryd y Farchnad/ Market Street

Caerdydd | Cardiff, CF5 1QE

Event description

Description


Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gosod disgwyliadau yn ymwneud â’r Gymraeg ar sefydliadau a phrosiectau sy’n derbyn arian gan y Cyngor. Pwrpas hyn yw sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru.

Bydd yr hyfforddiant hwn yn cynnig cyfle i werthuso defnydd presennol eich sefydliad trwy holiadur hunan asesiad a chyfle i rannu syniadau a chanllawiau ymarferol ar gyfer creu eich Cynlluniau Iaith er mwyn dangos tystiolaeth i Gyngor Celfyddydau Cymru sut byddwch yn ymrwymo i’r gofynion am y Gymraeg.

Erbyn diwedd y cwrs bydd mynychwyr yn medru:

•Deall cyd-destun hanesyddol a chyfredol y Gymraeg yn well

•Deall y sefyllfa ynglŷn â deddfwriaeth a pholisi cyhoeddus y Gymraeg yn well

•Deall perthnasedd y Gymraeg i’w cwsmeriaid a defnyddwyr gwasanaeth

•Disgrifio manteision y Gymraeg o fewn cyd-destun y sector celfyddydol

•Gwerthuso defnydd presennol eu sefydliad o’r Gymraeg

•Cynllunio camau cychwynnol ar gyfer datblygu defnydd eu sefydliad o’r Gymraeg

•Cynorthwyo gyda’r broses o greu Cynllun Iaith er mwyn cael cynllun mewn lle ar gyfer y Gymraeg o fewn y sefydliad

•Adnabod a defnyddio’r cymorth a’r cyngor sydd ar gael yn rhad ac am ddim gan Gomisiynydd y Gymraeg ac erail

Dydd Mawrth, Gorffennaf 4, Ffwrnes, Llanelli, 10:00am – 12:30pm

Dydd Iau, Gorffennaf 13, Venue Cymru, Llandudno, 10:00am – 12:30pm

*Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael.

_________________________________________________The Arts Council of Wales has expectations relating to the Welsh Language from organisations and projects that receive funds from the Council. This is to ensure that the Welsh Language isn’t treated less favourably than the English Language in Wales.

This training will help to make it clear to organisations what their duties are in relation to the Welsh language. We will help you to evaluate your current use through a self-assessment questionnaire and will share some practical ideas and guidelines for developing your Welsh Language Schemes or Welsh Language Action Plans.

By the end of the course learners will be able to:

•Understand the historical and contemporary Welsh language context

•Understand the legislative and public policy situation in Wales

•Understand the relevance of the Welsh language to their customers and service users

•Describe the advantages of the Welsh language within the arts and culture sectors

•Evaluate their organisation’s current use of the Welsh language

•Plan some initial steps towards developing their organisation’s use of the Welsh language

•Assist with the process of creating a Welsh Language Plan in order to put a plan in place to develop the organisation’s use of Welsh

•Identify and use the support and advice available, free of charge, from the Welsh Language Commissioner and others This workshop will also be provided at:

Wednesday, July 4, Ffwrnes, Llanelli, 10:00am – 12:30pm

Thursday, July 13, Venue Cymru, Llandudno, 10:00am – 12:30pm

* Simultaneous translation will be provided.Share with friends

Date and Time

Location

Chapter

Stryd y Farchnad/ Market Street

Caerdydd | Cardiff, CF5 1QE

Save This Event

Event Saved