£5 – £7.50

Dwyieithrwydd ar Waith | Bilingualism at Work

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Conwy Business Centre

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

9.30 refreshments / lluniaeth

‘Bilingualism at work’: training for third sector organisations on developing bilingual services

The training will include:

 • Historical background, and present day context for the Welsh language
 • Overview of Welsh language legislation and public policy
 • The Commissioner’s latest research into the Welsh language in the third sector
 • An introduction to the new Hybu’r Gymraeg website and Welsh language progress plan
 • A chance to evaluate your current use through a self-assessment questionnaire
 • Sharing of practical ideas and guidelines for developing your use of the Welsh language
 • Advice on your next steps

Learning Objectives

By the end of the course learners will be able to:

 • Understand the historical and contemporary Welsh language context
 • Understand the legislative and public policy situation in Wales
 • Understand the relevance of the Welsh language to their customers and service users
 • Describe the advantages of the Welsh language within the third sector
 • Evaluate their organisation’s current use of the Welsh language
 • Plan some initial steps towards developing their organisation’s use of the Welsh language
 • Identify and use the support and advice available, free of charge, from the Welsh Language Commissioner and others

The training is suitable for:

 • Workers, volunteers and trustees who want to gain a better understanding of the role of the Welsh language within their organisation
 • Staff members with responsibility for their organisation’s Welsh language provision
 • Individuals wanting to learn more about the relevance of the Welsh language to their role

Please note: this training is not suitable for officers from organisations with a statutory obligation to provide Welsh language services. This includes public sector organisations and some from the third sector. There is further information on the Welsh Language Commissioner’s website. If you are uncertain, please get in touch for more information.
hybu@comisiynyddygymraeg.org / 08456 033 221
www.comisiynyddygymraeg.org/hybu


‘Dwyieithrwydd ar Waith’: hyfforddiant datblygu gwasanaethau dwyieithog i’r trydydd sector

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys:

 • Cefndir a chyd-destun hanesyddol a sefyllfa presennol yr iaith Gymraeg
 • Trosolwg deddfwriaethol a pholisi cyhoeddus yr iaith Gymraeg
 • Ymchwil diweddaraf y Comisiynydd ar y Gymraeg o fewn y trydydd sector
 • Cyflwyniad i wefan a chynllun Hybu’r Gymraeg newydd y Comisiynydd
 • Cyfle i werthuso defnydd presennol eich sefydliad trwy holiadur hunan asesiad
 • Rhannu syniadau a chanllawiau ymarferol ar gyfer cynyddu defnydd
 • Cyngor perthnasol ar eich camau nesaf

Amcanion Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs bydd mynychwyr yn medru:

 • Deall cyd destun hanesyddol a chyfredol y Gymraeg yn well
 • Deall y sefyllfa ynglŷn a deddfwriaeth a pholisi cyhoeddus y Gymraeg yn well
 • Deall perthnasedd y Gymraeg i’w cwsmeriaid a defnyddwyr gwasanaeth
 • Disgrifio manteision y Gymraeg o fewn cyd-destun y trydydd sector
 • Gwerthuso defnydd presennol eu sefydliad o’r Gymraeg
 • Cynllunio camau cychwynnol ar gyfer datblygu defnydd eu sefydliad o’r Gymraeg
 • Adnabod a defnyddio’r cymorth a’r cyngor sydd ar gael yn rhad ac am ddim gan Gomisiynydd y Gymraeg ac eraill

Mae’r hyfforddiant yn addas ar gyfer:

 • Gweithwyr, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr sydd eisiau dysgu mwy am rôl y Gymraeg o fewn eu sefydliad
 • Swyddogion â chyfrifoldeb dros ddarpariaeth Gymraeg y sefydliad
 • Unigolion sydd eisiau deall mwy am berthnasedd y Gymraeg i’w rôl

Noder: nid yw’r hyfforddiant yn addas ar gyfer swyddogion o sefydliadau sydd â dyletswydd cyfreithiol i ddefnyddio’r Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys sefydliadau sector gyhoeddus a rhai sefydliadau trydydd sector. Mae gwybodaeth pellach am hyn ar wefan Comisiynydd y Gymraeg. Os ydych yn ansicr, mae croeso i chi gysylltu am fwy o wybodaeth.
hybu@comisiynyddygymraeg.org / 08456 033 221
www.comisiynyddygymraeg.org/hybu

Share with friends

Date and Time

Location

Conwy Business Centre

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved