Free

Dwyieithrwydd ar waith / Bilingualism at work

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Denbighshire Voluntary Services Council

Naylor Leyland Centre

Well Street

Ruthin

LL15 1AF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Dwyieithrwydd ar waith

Hyfforddiant datblygu gwasanaethau dwyieithog i’r trydydd sector

Amcanion

Bydd y sesiwn hyfforddi AM DDIM hon, gan Gomisiynydd y Gymraeg, yn caniatáu i fynychwyr ddatblygu defnydd eu sefydliad o’r iaith Gymraeg. Bydd yn rhannu gwybodaeth, ymchwil a chymorth ymarferol ar sut i gynllunio i gynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn sefydliad.

Cynnwys

Beth yw rôl y Gymraeg o fewn y trydydd sector? Sut mae’n berthnasol i chi, eich sefydliad a’ch defnyddwyr gwasanaeth? Sut gallwch chi gynllunio er mwyn sicrhau eich bod yn ymateb i anghenion eich cynulleidfa?

Bydd y sesiwn hanner diwrnod hon yn edrych ar fanteision y Gymraeg, cyd-destun hanesyddol a phresennol yr iaith, y cymorth sydd ar gael gan Gomisiynydd y Gymraeg, a chynllunio ymarferol er mwyn datblygu eich defnydd o’r Gymraeg

Rhagor o wybodaeth

Noder: nid yw’r hyfforddiant yn addas ar gyfer swyddogion o sefydliadau sydd â dyletswydd cyfreithiol i ddefnyddio’r Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys sefydliadau sector gyhoeddus a rhai sefydliadau trydydd sector. Mae gwybodaeth pellach am hyn ar wefan, Comisiynydd y Gymraeg. Os ydych yn ansicr, mae croeso i chi gysylltu am fwy o wybodaeth. hybu@comisiynyddygymraeg.cymru/ 0345 603 3221 www.comisiynyddygymraeg.cymru/hybuBilingualism at work

Training for third sector organisations on developing bilingual services

Aims

This FREE training session, run by the Welsh Language Commissioner, will enable attendees to develop their organisation's use of the Welsh language. It will provide information, research and practical advice to aid in planning for increasing the organisation's Welsh language provision.

Content

What's the role of the Welsh language within the third sector? How is it relevant to you, your organisation and your service users? How can you plan to ensure you meet the needs of your audience?

This half day training session will look at the advantages of the Welsh language, historical and current language context, the support available from the Welsh Language Commissioner and practical planning to develop your Welsh language provision.

Additional information

Please note: this training is not suitable for officers from organisations with a statutory obligation to provide Welsh language services. This includes public sector organisations and some from the third sector. There is further information on the Welsh Language Commissioner’s website . If you are uncertain, please get in touch for more information hybu@comisiynyddygymraeg.cymru / 0345 603 3221 www.comisiynyddygymraeg.cymru/hybu


Share with friends

Date and Time

Location

Denbighshire Voluntary Services Council

Naylor Leyland Centre

Well Street

Ruthin

LL15 1AF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved