Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

DYFODOL DIGIDOL 2018 /Digital Futures 2018

ZONE Enterprise Hub

Thursday, 25 October 2018 from 09:30 to 16:00 (BST)

DYFODOL DIGIDOL 2018 /Digital Futures 2018

Ticket Information

Type End Quantity
General Admission 25 Oct 2018 Free  

Share DYFODOL DIGIDOL 2018 /Digital Futures 2018

Event Details


Mae dyfodol digidol yn gynhadledd flynyddol lwyddiannus sy'n denu tua 100 o gynrychiolwyr busnes y flwyddyn.  Mae'r digwyddiad bellach yn ei drydedd flwyddyn, gyda siaradwyr gwadd o dîm Google Garage ac arbenigwyr o arweinyddiaeth ddigidol, marchnata a brandio wedi'u hymgorffori yn y rhaglen.

9.30 – 10am      Cofrestru a Chroeso

10 – 11am          Cyflwyniad i Hysbysebu Digidol – Tîm Google Garage

Dysgwch sut i greu ymgyrchoedd hysbysebu ar-lein gan wneud eich busnes yn fwy gweladwy ac ymgysylltu â chwsmeriaid ar draws llwyfannau digidol a chymdeithasol. Gall cyfryngau cymdeithasol fod yn ffordd effeithiol dros ben o dyfu’ch busnes, ond gall fod yn anodd gwybod lle i ddechrau.Bwriad y cwrs hwn yw helpu perchnogion busnesau bach neu farchnatwyr digidol newydd i ddeall sut i ddefnyddio hysbysebion Chwilio, Cymdeithasol ac Arddangos mewn dull syml.Byddwch yn dod oddi yno yn gwybod sut i ddatblygu cynllun hysbysebu ar gyfer eich busnes a hefyd sgiliau i wybod a yw'n darparu canlyniadau.

11 – 12                 Prosiectau Seilwaith Digidol a Manteisio ar Fand Eang Cyflym Iawn.Michael Groves, Llywodraeth Cymru

Mae patrwm cysylltedd digidol Cymru wedi newid dros y blynyddoedd diwethaf.Dewch i ddeall sut y gall prosiectau Seilwaith Digidol Llywodraeth Cymru gael effaith bositif ar eich busnes a sut y gallwch elwa o gefnogaeth gyfoethog sydd ar gael i gynorthwyo'ch menter i ddeall, mabwysiadu a manteisio ar dechnolegau busnes sy’n dod o fynediad at seilwaith digidol.

Mae Michael Groves yn Gyfarwyddwr Rhaglenni gyda’r tîm seilwaith TGCh yn is-adran Seilwaith Economaidd Llywodraeth Cymru.

12  - 1pm            Rhwydweithio a chinio

1 - 3pm          LinkedIn – llwyfan cyfryngau cymdeithasol a esgeulusir?Teresa Carnall, TBC Marketing mewn partneriaeth â Chyflymu Busnesau Cymru.

Nid oes raid i chi fynd yn bell i glywed hanesion gwych am fusnesau sydd wedi llwyddo o ganlyniad i Facebook, Twitter neu Instagram.Ond beth am lwyfan LinkedIn sy’n cael ei esgeuluso yn aml?Er nad oes ganddo gymaint o ddefnyddwyr â’r cyfryngau mawrion, mae ganddo ei rinweddau.Mewn gwirionedd, o ran cynnal busnes i fusnes, mae LinkedIn yn llawer gwell na’r gweddill.

Sut mae'n gweithio?Beth ddylech eu wneud i ennill cyfran o’r busnes sy’n croesi dwylo ar LinkedIn?

Mae Teresa Carnall sy’n cyfaddef ei bod yn gefnogwr brwd o LinkedIn yn rhannu ei gwybodaeth ac yn rhoi cyngor ymarferol ar sut i wneud y gorau o’r llwyfan cyfryngau cymdeithasol hwn ar gyfer busnesau.

3 – 4pm              Gwobrau Dyfodol Digidol

Y 5 categori yw:

•             Ymgyrch Farchnata Ddigidol Orau – noddir gan NXT Web

•             Cwmni Marchnata Digidol Gorau – noddir gan y Ffederasiwn Busnesau Bach

•             Busnes Ar-lein Gorau – noddir gan NatWest Cymru  

•             Brand Mwyaf Llwyddiannus – noddir gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam

•             Person Ifanc Digidol *dan 25 oed – noddir gan M-SParc 

 

Digital Futures is a successful, annual conference which attracts around 100 business delegates per year.  The event is now entering its third year, with keynote speakers from Google Garage Team and experts from Digital Leadership, Marketing and Branding incorporated into the programme.  

9.30 – 10am       Registration & Welcome

10 – 11am           Introduction to Digital Advertising -   Google Garage Team

Learn how to set up online advertising campaigns, while increasing your businesses visibility and engagement with customers across digital and social platforms.  Social can be a highly effective way to grow your business, but knowing where to start can be tough. This course is designed to help small business owners or aspiring digital marketers understand how to use Search, Social and Display advertising using a simple, straightforward approach. You'll come away knowing not only how to develop an advertising plan for your business, but also have the skills to know whether it’s delivering results.

11 – 12            Digital Infrastructure Projects  & Exploiting Superfast Broadband. Michael Groves, Welsh Government 

Wales has undergone a paradigm shift in relation to its digital connectivity in recent years. Understand how the successes of Welsh Government Digital Infrastructure projects can positively affect your business and how you can benefit from the wealth of support available to assist your enterprise to understand, adopt and exploit the business technologies that access to digital infrastructure can provide. 

Michael Groves is a Programme Director with the ICT infrastructure team within the Welsh Government Economic Infrastructure division.

12 – 1pm             Networking and lunch

1 – 3pm           LinkedIn – the overlooked social media platform? Teresa Carnall, TBC Marketing in partnership with Superfast Business Wales.

You don’t need to look very far to hear some great stories about businesses who owe their success to Facebook, Twitter or Instagram. But what about the often overlooked platform LinkedIn? While it may not have the same number of users as the big boys, it definitely holds its own. In fact when it comes to conducting Business to Business LinkedIn is head and shoulders above the rest.

So, how does it work? What do you need to do to get a share of the business that crosses hands on LinkedIn?

Teresa Carnall, a self-confessed LinkedIn super fan shares her insights and gives practical advice on how to make the most of this business social media platform.

3 – 4pm                Digital Futures Awards

The 5 categories are:

             Best Digital Marketing Campaign – sponsored by NXT Web

             Best Digital Marketing Company – sponsored by FSB, Federation of Small Business

             Best Online Business – sponsored by NatWest Cymru

             Most Successful Brand – sponsored by Wrexham Glyndwr University

             Digital Young Person *under 25 – sponsored by M-SParc Y Broses Ymgeisio.

Mae ceisiadau ar agor i unigolion, myfyrwr, cwmnïau a sefydliadau sy’n gallu darparu tystiolaeth glir i ddangos arloesedd, effaith a darpariaeth ddigidol ar gyfer llwyddiant busnes a llwyddiant personol yn 2017 a 2018.

Croesawir ceisiadau hefyd gan unigolion a sefydliadau o Gymru, Swydd Caer, Wirral a Swydd Amwythig.

Gall ymgeiswyr gystadlu mewn cymaint o gategorïau ag sy’n briodol iddyn nhw ond bydd gofyn iddynt wneud cais ar wahân o dan bob categori.  

 

Y 5 categori yw:

 • Ymgyrch Farchnata Ddigidol – noddwyd gan NXT Web

Rydym yn chwilio am enghreifftiau o ymgyrchoedd marchnata digidol.  Efallai ei fod yn gynnyrch sydd newydd ei lansio neu ymgyrch codi arian i elusen efallai?  Mae’r beirniaid yn chwilio am greadigrwydd gyda ffocws ar amserlenni ac effaith.

 • Cwmni Marchnata Digidol – noddwyd gan y Ffederasiwn Busnesau Bach

Hoffem glywed gan gwmnïau marchnata digidol sydd heb os wedi gweld twf mewn busnes a chleientiaid, tystiolaeth o dîm neu unigolyn hynod fedrus a chanlyniadau profedig i'w cleientiaid.     

 

 • Busnes Ar-lein – noddir gan NatWest Cymru 

Mae’r wobr hon yn dathlu mentrau busnes ar-lein ac yn edrych ar sut mae busnes wedi ffynnu ar-lein, nid elw mawr yw popeth - a yw'r busnes hwn wedi effeithio ar gydbwysedd rhwng bywyd a gwaith rhywun neu wedi gwneud gwelliannau i foddhad cwsmeriaid a ffigyrau ail werthu?    

 

 • Brand Mwyaf Llwyddiannus – noddwyd gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam

 

Pwy sydd wedi defnyddio pŵer cyfryngau digidol i dynnu sylw go iawn at eu brand?Rydym yn chwilio am enghreifftiau arloesol o frandiau sydd wedi cael cyhoeddusrwydd ac wedi tynnu sylw pobl trwy bŵer digidol.  Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan frandiau bach lleol yn ogystal â brandiau mwy.

 • Person Ifanc Digidol *dan 25 oed – noddwyd gan M-SParc

 

Mae hwn yn gategori agored sy’n chwilio am unigolyn ifanc sydd wedi defnyddio offer digidol a chyfryngau i wella prosiect, diddordeb neu syniad busnes.  Gallai hynny fod trwy gyfrwng ‘blog’, ‘vlog’, ymgyrch twitter neu greu ap.  Rydym yn chwilio am sgiliau mentergarwch da a sgiliau arweinyddiaeth ddigidol gynnar – nid yw o reidrwydd yn gyfyngedig i fusnesau sydd newydd ddechrau.

 

*** DIGITAL FUTURES AWARDS ***

2018 offers a great opportunity to enter the new Digital Futures Awards which will be presented to the winners during the conference. 

Applications are open to individuals, students, companies and organisations who can provide clear evidence of digital innovation, impact and delivery for business or personal success in 2017 & 2018.

Applications are welcome from individuals and organisations who are based in Wales, Cheshire, Wirral or Shropshire.

There are 5 award categories in total and you can choose which category you prefer (subject to availability).

The categories are:

 • Digital Marketing Company -  sponsored by FSB, Federation of Small Business 

We want to hear from digital marketing companies that have undoubtedly seen growth for businesses and clients, evidence of a highly skilled team or individual and proven results for their clients.      

 • Online Business – sponsored by NatWest Cymru

Celebrating online business ventures, this award looks at how a business has thrived online, it’s not just about great profits -  has this business impacted on someone’s work/life balance, improvements made towards customer satisfaction and repeat sales?   

 • Digital Young Person *under 25 - sponsored by M-SParc

This is an open category which is looking for a young individual who has used digital tools and media to enhance a project, hobby or business idea.  It could be a blog, vlog, a twitter campaign, or even an app creation.  We are looking to identify good enterprise skills and early digital leadership skills -  not necessarily restricted to business start-up. 

 • Digital Marketing Campaign - sponsored by NXT Web

We are looking for examples of innovative digital marketing campaigns.  It may be a new product launch or perhaps a charity fundraising campaign?  The judges are looking for creativity with a focus on timescales and impact. 

 • Successful Brand - sponsored by Wrexham Glyndŵr University

Who’s used the power of digital media to really push their branding? We are looking for innovative examples of how brands have been exposed and gained attraction through the power of digital.   We are particularly keen to hear from small, local brands as well as larger brands. 


 

if you would like to apply for the awards or gain further details please contact - zone@glyndwr.ac.ukDo you have questions about DYFODOL DIGIDOL 2018 /Digital Futures 2018 ? Contact ZONE Enterprise Hub

Save This Event

Event Saved

When & Where


Catrin Finch Conference Centre
Wrexham Glyndwr University
Mold Road
LL11 2AW Wrexham
United Kingdom

Thursday, 25 October 2018 from 09:30 to 16:00 (BST)


  Add to my calendar

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.