Free

Dylunio Gyda Chymorth Cyfrifiadur - Computer-Aided Design (CAD)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Event description
Dewch i ddysgu sut i creu dyluniad gyda chymorth cyfrifiadur - Come and learn how to create computer-aided design

About this Event

Bydd y sesiwn ragarweiniol hon yn cyflwyno cyfranogwyr i fyd technoleg argraffu 3D. Byddwch chi'n dysgu sut i greu a modelu dyluniad 3D a'i drosglwyddo i'r argraffydd 3D i'w argraffu. Bydd gwybodaeth fel deunyddiau ac ystyriaethau diogelwch hefyd yn cael ei thrafod.

Mae'r sesiwn hon yn cael ei rhedeg gan Wyn Griffith, dylunydd proffesiynol a phrototeipiwr.

Efallai y bydd y rhain yn cael eu dilyn gan sesiwn fanylach i'r rhai sy'n datblygu diddordeb, felly rhowch wybod i ni yn ystod y sesiwn beth yw eich barn chi.

----------------------------------------------------------------------------

This introductory session will introduce participants to the world of 3D printing technology. You'll learn how to create and model a 3D design and transfer it to the 3D printer to be printed. Information such as materials and safety considerations will also be discussed.

This session is being run by Wyn Griffith, a professional designer and prototyper.

These may be followed by a more detailed session for those who develop an interest, so please let us know during the session what you think.

Mae'r Hwb Menter wedi ei ariannu gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

The Enterprise Hub is funded by European Regional Development Funding via the Welsh Government.

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved