Free

Early Years Wales Members Event & Awards Celebration 2019

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ruthin Castle Hotel and Spa

Castle Street

Ruthin

LL15 2NU

United Kingdom

View Map

Event description
Early Years Wales Members Event & Awards Celebration 2019 / Digwyddiad Aelodau a Dathlu Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru 2019

About this Event

Early Years Wales Members Event & Awards Celebration 2019

We are very excited to announce that our Early Years Wales Members Event and first ever Early Years Wales Awards Ceremony, will be joining forces on the 8th May at the spectacular Ruthin Castle, Denbighshire.

Our special guest speaker will be Lynne Williams of TLC Training Company who will inspire members with her insight into Communication in the Early Years.

The Early Years Wales Awards have been designed to bring to the forefront the passion and dedication our members bring to the childcare sector in Wales. We believe our members lead the way in setting the standard for everyone within our industry – this is your chance to be recognised and celebrated.

We look forward to welcoming you to the event - please make sure you register to secure your place!

Want to nominate, or be nominated?

Please see below details of all award categories and how to enter:

Early Years Wales Setting of the Year

A setting who is driven by their passion for supporting Early Years children and quality childcare. The main focus is to produce a safe, clean, stimulating environment where children are encouraged to play, learn and thrive. The setting holds their staff in the highest regard and has excellent links with parents, external partners and the local community. They have achieved or are working towards an Early Years Wales QfA award, external reports such as Estyn, Care Inspectorate of Wales (CIW) are of high standard.

Early Years Wales Innovator of the Year

A setting or person who uses new or different ways of delivering early years childcare. This could include environmental or health and well-being initiatives, ways of linking with parents, external partners and/or the local community or a new way of enhancing a child’s opportunity to play, learn and thrive.

Early Years Wales Practitioner of the Year

An outstanding staff member who is dedicated to their job role and is passionate about caring for children and encouraging them to play, learn and thrive. They show commitment to providing a high quality, safe and stimulating childcare environment, they put the child in the centre of all they do – going above and beyond their role. They are a good role model and mentor to other staff, they have excellent working relationships with staff, parents, external agencies and positive community links.

Early Years Wales Volunteer of the Year

An outstanding individual who goes above and beyond to donate their time to the early years sector. They show a passion for childcare and volunteer their free time to make a difference, they could work within the setting or be a valued member of the committee.

Early Years Wales Learner of the Year

This award recognises individuals who clearly demonstrate progression and excellence within the Early Years sector. This can include apprenticeships, childcare qualifications and Welsh language skills. This award is open to all staff including new starters.

How to nominate

To nominate or to be nominated is easy

1) Visit: www.earlyyears.wales/events/early-years-wales-awards-2019 for details & full terms and conditions

2) Nominations are accepted from yourself, parents, staff or anyone who recognises the quality of the service you provide.

3) Closing date for nominations is: 12th April 2019

Our winners will be chosen by a panel of expert judges that is representative of the organisations that make up the sector. The judges will have the knowledge and experience to assess each entry according to its objectives.

----------------------------------------------------------------

Digwyddiad Aelodau a Dathlu Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru 2019

Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi y cynhelir Digwyddiad yr Aelodau a'r cyntaf erioed o Seremoni Wobrwyo Blynyddoedd Cynnar Cymru ar yr un pryd ar Fai 8 yn ysblander Castell Rhuthun, Sir Ddinbych.

Ein siaradwr gwadd arbennig fydd Lynne Williams, o Gwmni Hyfforddi TLC, a fydd yn ysbrydoli aelodau gyda'i syniadau ynghylch Cyfathrebu yn y Blynyddoedd Cynnar.

Bwriad Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru yw amlygu angerdd ac ymroddiad ein haelodau yn y sector gofal plant yng Nghymru. Rydyn ni’n credu fod ein haelodau’n arwain y ffordd drwy osod safonau i bawb yn ein diwydiant - dyma eich cyfle chi i gael eich cydnabod a’ch dathlu.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'r digwyddiad - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cofrestru i sicrhau eich lle!

Eisiau enwebu, neu gael eich enwebu?

Gweler isod fanylion pob categori dyfarniad a sut i fynd i mewn:

Lleoliad y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru

Lleoliad sy’n cael ei yrru gan ei angerdd dros gefnogi plant ac ansawdd gofal plant yn y Blynyddoedd Cynnar. Mae’r pwyslais pennaf ar gynhyrchu amgylchedd ddiogel, lân, ysgogol lle mae plant yn cael eu hannog i chwarae, dysgu a ffynnu. Mae'r lleoliad yn rhoi'r parch pennaf i'w staff ac mae ganddo gysylltiadau ardderchog gyda rhieni, partneriaid allanol a'r gymuned leol. Mae wedi llwyddo, neu’n gweithio tuag at, wobr Ansawdd i Bawb Blynyddoedd Cynnar Cymru, mae adroddiadau allanol, fel Estyn, Arolygiaeth Gofal Cymru, o safon uchel.

Arloesydd y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru

Lleoliad neu berson sy’n defnyddio ffyrdd newydd neu wahanol o ddarparu gofal plant blynyddoedd cynnar. Gallai hyn gynnwys mentrau amgylcheddol neu iechyd a lles, ffyrdd o gysylltu â rhieni, partneriaid allanol a / neu'r gymuned leol neu ffordd newydd o wella cyfleoedd i ddysgu chwarae a ffynnu i blant.

Ymarferydd y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru

Aelod eithriadol o staff sydd wedi ymroi i’w swydd ac sy’n angerddol ynghylch gofalu am blant a'u hannog i chwarae, dysgu a ffynnu. Mae’n dangos ymroddiad i ddarparu amgylchedd gofal plant o safon uchel, diogel ac ysgogol, mae’n rhoi’r plentyn yng nghanol y cyfan y mae’n ei wneud – yn mynd yn uwch ac ymhellach na’i swydd. Mae’n fodel rôl da, yn fentor i aelodau eraill o staff, ac â pherthynas waith ardderchog gyda staff, rhieni, asiantaethau allanol ac â chysylltiadau cymunedol positif.

Gwirfoddolwr y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru

Unigolyn eithriadol sy’n mynd yn uwch ac ymhellach i roi amser i'r sector blynyddoedd cynnar. Mae’n dangos angerdd dros ofal plant ac yn gwirfoddoli ei amser rhydd i wneud gwahaniaeth, gallai fod yn gweithio mewn lleoliad neu fod yn aelod gwerthfawr o'r pwyllgor.

Dysgwr y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru

Mae’r wobr hon yn cydnabod unigolion sy’n dangos yn glir gynnydd a rhagoriaeth yn y sector Blynyddoedd Cynnar. Gallai hyn gynnwys prentisiaeth, cymwysterau gofal plant a sgiliau yn y Gymraeg. Mae’r wobr hon ar agor i bob aelod o staff, gan gynnwys rhai newydd gychwyn.

Sut i enwebu

Mae'n hawdd enwebu neu gael eich enwebu

1) Ewch i: www.earlyyears.wales/events/early-years-wales-awards-2019 i gael manylion a thelerau ac amodau llawn

2) Derbynnir enwebiadau gennych chi, rhieni, staff neu unrhyw un sy’n sylweddoli ansawdd y gwasanaeth rydych chi’n ei ddarparu.

3) Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw: 12 Ebrill 2019

Bydd ein henillwyr yn cael eu dewis gan banel o feirniaid arbenigol sy’n cynrychioli’r sefydliadau yn y sector. Bydd gan y beirniaid yr wybodaeth a'r profiad i asesu pob enwebiad yn unol â'i amcanion.

Share with friends

Date and Time

Location

Ruthin Castle Hotel and Spa

Castle Street

Ruthin

LL15 2NU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved