Economi ac Uchelgais
Sales Ended
Economi ac Uchelgais

Economi ac Uchelgais

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Nueadd Sychdyn

Llaneurgain, United Kingdom

View Map

Event description

Description

17.00 - 17.20 Twf Economaidd Rhanbarthol

Cyfleoedd ar gyfer Twf Busnes yn Ardal Merswy Dyfrdwy

Mae Cynghrair Merswy Dyfrdwy yn bartneriaeth rhwng cynghorau Cilgwri, Sir y Fflint, Wrecsam a Gorllewin Swydd Caer a Chaer, Mersey Travel a’r colegau AB ac AU a’r sector preifat. Ei brif nod yw tyfu’r economi.

Bydd y cyflwyniad yn cwmpasu

• Cryfderau economaidd allweddol
• Heriau sy’n wynebu twf a sut i fynd i’r afael â nhw
• Twf / bargeinion datganoli
• Blaenoriaethau buddsoddi yn y seilwaith a chynlluniau i ennill buddsoddiad gan gynnwys Y Tasglu Rheilffordd
• Anghenion sgiliau a chynlluniau i fynd i’r afael â nhw

17.20 - 17.40 Economi Trawsffiniol

Bydd Paul Hildreth yn siarad am ganlyniadau ei waith ymchwil i economi Merswy Dyfrdwy. Bydd yn rhoi mewnwelediad o 56 o gyfweliadau â chwmnïau amlwladol a chynhenid o bob cwr o'r ardal. Bydd yn rhoi sylwadau am yr hyn a ddysgodd am bolisi priodol i dyfu economi’r ardal.

17.40 - 18.00 Economi leol

Sir y Fflint – Agwedd Bositif at Fusnes a Thwf

Cyngor Sir y Fflint fel un sy'n galluogi twf economaidd mewn amgylchedd heriol i lywodraeth leol

Bydd y cyflwyniad yn cwmpasu

• Sut mae Sir y Fflint yn perfformio fel economi o’i gymharu â rhannau eraill o Gymru / Gogledd-Orllewin Lloegr / Y Pwerdy Gogleddol a’n pwynt gwerthu unigryw
• Ein prif flaenoriaethau (gan gynnwys twf economaidd) a sut ydym yn perfformio
• Diwygio’r Cyngor a heriau ariannol a’n strategaeth i fynd i’r afael a nhw
• Gweithio mewn partneriaeth â’r sector busnes

18.00 -18.30 Economi Cenedlaethol

Banc Lloegr

Bydd Asiant Cymru o Fanc Lloegr, Steve Hicks, yn cyflwyno barn y banc am yr Economi Genedlaethol, gan gynnwys y rhagolwg i dwf economaidd y DU, perfformiad y farchnad lafur a disgwyliadau o ran prisiau. Bydd siawns i ofyn cwestiynau ar y diwedd.


18.30 - 19.00
BUFFE

Share with friends
Date and Time
Location

Nueadd Sychdyn

Llaneurgain, United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved