Free

Multiple Dates

ECTI Talk 2017 # 1 โดยสมาคมวิชาการ ECTI ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ มหาวิ...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ubon Ratchathani University

Mueang Si Khai, จ.อุบลราชธานี 34190

Thailand

View Map

Event description

Description

การบรรยายพิเศษโดยสมาคมวิชาการ ECTI ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2560 ณ ตึก EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 (การบรรยายพิเศษด้านงานวิจัยและตำแหน่งทางวิชาการ)

 • 8:30 – 8:45: ลงทะเบียน

 • 8:45 – 9:00: กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม

 • 9:00 - 9:30: สมาคมวิชาการ ECTI กับกิจกรรมวิชาการและความร่วมมือ โดย รศ.ดร. สมศักดิ์ ชุมช่วย

 • 9:30 – 11:30: การเขียนงานวิจัยและการนำเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศ.ดร. โกสินทร์ จานงไทย และ ศ.ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

 • 11:30 – 11:45: พักทานของว่าง

 • 11:45 – 12:45: ภูมิคุ้มกันงานวิจัยลวงและวิชาการปลอม โดย ดร. เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 (การบรรยายพิเศษและอบรมด้าน Visible Light Communications โดยสมาคมวิชาการ ECTI)

 • 8:30 – 9:00: ลงทะเบียน

 • 9:00 – 10:30: การส่องสว่างข้อมูลพื้นฐาน

 • 10:30 – 10:45: พักทานของว่าง

 • 10:45 – 12:15: ผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน

 • 12:15 – 13:30: พักทานอาหารกลางวัน

 • 13:30 – 14:30: เทคโนโลยีการส่องสว่างข้อมูลกับทรัพย์สินทางปัญญา

 • 14:30 – 14:45: พักทานของว่าง

 • 14:45 – 16:45: Workshop: โครงงานนักศึกษา หัวข้องานวิจัย และความร่วมมือพัฒนาหลักสูตร

 • 16:45 – 17:00: สรุป ซักถาม และปิดกิจกรรม


หมายเหตุ

 • การเข้าฟังบรรยายและอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 • ลงทะเบียนล่วงหน้า https://goo.gl/nX9PVU

 • สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณอุษณีย์ ชูรัตน์ Email: ausanee.c@ubu.ac.th Tel: 045-353330

 • อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่ต้องการได้รับการสนับสนุนโครงงานด้าน VLC สามารถเตรียมหัวข้อในเบื้องต้น (ถ้ามี) และแจ้งความประสงค์ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560

 • นักศึกษาที่ต้องการทำโครงงานด้าน VLC สามารถแจ้งความประสงค์การฝึกงานได้ในวันดังกล่าว

 • ตัวอย่างโครงงานนักศึกษา http://led-smartcon.weebly.com/studentprojects.html

 • ตัวอย่างโครงงานวิจัย http://led-smartcon.weebly.com/r-and-d.html


Share with friends

Location

Ubon Ratchathani University

Mueang Si Khai, จ.อุบลราชธานี 34190

Thailand

View Map

Save This Event

Event Saved