Free

EFFAITH | IMPACT (Llandrindod) 25.9.19

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

PAVO

Unit 30. Ddole Road Industrial Estate

Llandrindod Wells

LD1 6DF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cefnogi Trydydd Sector Cymru

Digwyddiadau Ymgysylltu

Effaith

Mae arfer effaith yn cwmpasu’r holl weithgareddau yr ydych yn eu gwneud i ganolbwyntio ar eich effaith. Mae’n ymwneud â dysgu sut i wasanaethu’r bobl yr ydych yn eu cefnogi yn y ffordd orau. Golyga hyn gynllunio pa wahaniaeth yr ydych eisiau ei wneud; casglu’r wybodaeth gywir i wybod os ydych yn cyflawni eich goliau; asesu pa effaith yr ydych yn ei gael; a dysgu o’r canlyniadau i wella eich gwaith.

Ble bynnag yr ydych ar eich taith effaith, bydd y digwyddiadau hyn yn cynnig cyfle i chi gael gwybod mwy am gefnogaeth sydd ar gael gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru a gan brosiect Ennyn Effaith, gwrando ar arbenigwyr sy’n gwerthuso a rhannu eich profiadau gyda mudiadau trydydd sector eraill.

Mae’r digwyddiadau yn digwydd ar y dyddiadau a’r lleoliadau canlynol:

25 Medi 2019 (1yh-4yh) – Swyddfeydd PAVO, Llandrindod

2 Hydref 2019 (9.30yb-12.30yh) – Canolfan Soar, Merthyr Tudful

3 Hydref 2019 (1yh-4yh) – Neuadd Picton, Hwlffordd

**Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn rhwydwaith cefnogi ar gyfer y trydydd sector yn ei gyfanrwydd yng Nghymru. Mae’n cynnwys cyrff cefnogi lleol a rhanbarthol ar hyd a lled Cymru, Cynghorau Gwirfoddol Sirol a’r corff cenedlaethol Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA). Rydym yn gweithio gyda dinasyddion, gwirfoddolwyr a grwpiau trydydd sector i adnabod a mynd i’r afael gyda’r hyn sy’n bwysig iddynt hwy.**Third Sector Support Wales

Engagement Events

Impact

Impact practice encompasses all the activities you do to focus on impact. It’s about learning how to best serve the people you support. This means planning what difference you want to make; collecting the right information to know if you’re achieving your goals; assessing what impact you’re having; and learning from the results to improve your work.

The next round of Third Sector Support Wales Engagement Events will focus on Impact

Wherever you are on your impact journey, these events will offer you the opportunity to find out about the support that is available from Third Sector Support Wales and the Inspiring Impact project, hear from experts in evaluation and share your experiences with other third sector organisations. Speakers will include ….

The events take place on the following dates and locations:

25 September 2019 (1pm-4pm) - PAVO Offices, Llandrindod Wells

2 October 2019 (9.30am-12.30pm) – Canolfan Soar, Merthyr Tydfil

3 October 2019 (1pm-4pm) - Picton Hall, Haverfordwest

**Third Sector Support Wales is a network of support organisations for the whole of the third sector in Wales. It consists of the 19 local and regional support bodies across Wales,the County Voluntary Councils (CVCs) and the national support body, Wales Council for Voluntary Action (WCVA). We work with citizens, volunteers and third sector groups to identify and address what matters to them)**


Defnyddio'ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.
Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM). Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon.
Gellir rhoi manylion cyswllt (enw, enw’ch mudiad, cyfeiriad ebost) am y sawl a gyfranogodd i gyfranogwyr eraill/chyflwynyddion, yn amodol ar ganiatâd.

Using your personal information

Wales Council for Voluntary Action (WCVA) is a Data Controller, registered with the Information Commissioner’s Office (The ICO) under the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation (GDPR). We take your privacy seriously and will only use your personal information to administer this training course/webinar and provide the products and/or services you have requested from us.
At WCVA we store your contact details in our Customer Management Relationship (CRM) database. Please see WCVA’s privacy notice to find out how your information will be used, who can access it, the legal bases on which your information is held and your rights in relation to this information.
Contact details (name, organisation name, email address) of participants may be given to other delegates/presenters, subject to permissions.

Share with friends

Date and Time

Location

PAVO

Unit 30. Ddole Road Industrial Estate

Llandrindod Wells

LD1 6DF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved