Free

Egni 2019 - Y Da, y Drwg, a'r Plastig - The Good, the Bad and the Plastic

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Mae'r digwyddiad yma'n rhan o Egni 2019 - mae dolen i bob digwyddiad isod
This event is part of Egni 2019 - there is a link to all events below


Ar hyn o bryd mae'r byd yn edrych ar blastig, a'r ffordd mae'n cael ei ailgylchu, gyda llygaid gwyliadwrus iawn. Rydym yn dod mwy mwy ymwybodol o'r perygl o'i ddefnyddio, ac yn ceisio ffeindio ffordd sy'n fwy garbon-isel i gario'n cynnyrch. Ond ydi plastig mor ddrwg â hynny? A be ydi'r gwir o ran defnydd egni i greu ac ailgylchu deunyddiau amgen?

Agenda (gall newid)
9:00 - Brecwast a rhwydweithio**
9:30 - Croeso
9:40 - Rebecca Colley Jones - Cau'r cylch; pam ddyliwn i ailgylchu?
10:00 - Rob Elias - Bioplastig; gyda ffocws ar caeadau cwpanau coffi y gellir eu compostio
10:20 - Selwyn Owen (BEACON) - astudiaethau achos - sut y gall BEACON helpu cwmnïau i ddatblygu cynhyrchion a phrosesau newydd.
10:40 - Oliver Evans - Myfyriwr Dylunio Cynnyrch Prifysgol Bangor - Cwpan coffi allwch ei ailddefnyddio
11:00 - Te/Coffi a Rhwydweithio
11:15 - Trafodaeth o amgylch Bioddiraddadwy Vs Ailgylchu
12:00 - Cloi - croeso i bawb aros am ginio a rhwydweithio


At the moment, the world is becoming increasingly more aware of single-use plastic and the way it gets recycled. We're becoming more knowledgable about the dangers of plastic, and are trying to find a more low-carbon method of carrying our produce. But is plastic as bad as we think? And what is the real cost of energy used to recycle or create alternatives?

Agenda (subject to change)
9:00 - Breakfast and Networking**
9:30 - Welcome
9:40 - Rebecca Colley Jones - Closing the loop - why we should recycle.
10:00 - Rob Elias - Bioplastics with a focus on the development compostable coffee cups lids.
10:20 - Selwyn Owen (BEACON) - case studies-how BEACON can help companies develop new products and processes.
10:40 - Oliver Evans - Bangor Uni Product Design Student - Reusable drinks mug
11:00 - Tea/Coffee and networking
11:15 - A forum around Biodegradable Vs Recycling


**
Bydd 'Pwynt Rhwydweithio' wedi ei osod yn yr ystafell, os ydych eisiau ymgynyll a trafod y pwnc gyda eraill.
A 'Networking Point' will be set up in the room for those who'd rather meet at a set location and discuss the subject with others.

Digwyddiadau arall yn y gyfres Egni 2019:
Other events in the Egni 2019 series:

Egni Mewn Merchaid Mewn Egni 10-5-19 Energy in Women in Energy

Ynni Morol 15-5-19 Tidal and Marine Energy

Y da, y Drwg a'r Plastig 30-5-19 The Good, the Bad and the Plastic

Hwb Menter a tenantiaid M-SParc 31-5-19 Enterprise Hub and M-SParc tenants
(ar agor i denantiaid M-SParc a rheini sydd hefo diddordeb yn yr Hwb Menter / Open to M-SParc tenants and those who have an interest in the Enterprise Hub)


Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved