Free

Multiple Dates

Egypt Centre Visit/ Ymweliad Canolfan Eifftaidd

Actions and Detail Panel

Free
Event description
Free Entry to the Egypt Centre / Mynediad am Ddim i'r Ganolfan Eifftaidd

About this event

Welsh below English

The Egypt Centre is Wales' only museum dedicated to ancient Egyptian Antiquities.

Entry to the Museum is FREE. However, to keep our visitors and staff safe, we have had to reduce the number of people we can welcome on site at any one time. To manage this, we ask that all visitors who wish to visit the Egypt Centre book a free ticket to guarantee your entry. We may have some walk ins available but this cannot be guaranteed. Please book a ticket for every person in your party.

The Egypt Centre is working within Welsh Government Guidelines and so visitors are required to wear face coverings (unless exempt) and observe safety guidelines when in the Museum. We reserve the right to refuse entry to those not wearing a face covering without due cause and to those who flout our other safety guidelines.

Find out more about what we’re doing to keep you safe on our website.

Tickets are for your use only and cannot be resold.

The Egypt Centre has a Legitimate Interest to process your contact details as part of Covid-19 Track & Trace efforts. Your contact details will be retained in line with any future Welsh Government guidance. In the absence of such guidance your data will be retained for 21 days after the date of your visit. If you have also indicated that you would like to be contacted by the Museum, then your details will be added to our mailing list, see our full privacy notice for details https://www.egypt.swan.ac.uk/wp-content/uploads/2021/07/Egypt-Centre-Privacy-notice-2021.pdf

For large groups over 10, please contact the Egypt Centre directly on 01792 295960.

School Bookings

All schools and groups must book separately through our Learning Officer.

For more information, please visit our website www.egypt.swan.ac.uk

Y Ganolfan Eifftiadd yw unig amgueddfa Cymru sy'n ymroddedig i Hynafiaethau hynafol yr Aifft.

Mae mynediad i'r Amgueddfa AM DDIM. Fodd bynnag, er mwyn cadw ein hymwelwyr a'n staff yn ddiogel, rhaid i ni leihau nifer y bobl y gallwn eu croesawu ar y safle ar unrhyw un adeg. I reoli hyn, gofynnwn i'r holl ymwelwyr sy'n dymuno ymweld â Chanolfan Eifftaidd archebu tocyn am ddim i warantu eich mynediad. Efallai fod gennym ychydig o gerdded i mewn ond ni ellir gwarantu hyn. Archebwch docyn ar gyfer pob person yn eich plaid.

Mae'r Ganolfan Eifftaidd yn gweithio o fewn Canllawiau Llywodraeth Cymru ac felly mae'n ofynnol i ymwelwyr wisgo gorchuddion wyneb (oni bai eu bod wedi'u heithrio) ac arsylwi canllawiau diogelwch pan fyddant yn yr Amgueddfa. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i'r rhai nad ydyn nhw'n gwisgo gorchudd wyneb heb achos dyladwy ac i'r rhai sy'n gwadu ein canllawiau diogelwch eraill.

Darganfyddwch fwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud i'ch cadw chi'n ddiogel ar ein gwefan.

Mae tocynnau hefyd at eich defnydd chi yn unig ac ni ellir eu hailwerthu.

Mae gan Ganlofan Eifftaidd i brosesu eich manylion cyswllt fel rhan o ymdrechion Tracio ac Olrhain Covid-19. Caiff eich manylion cyswllt eu cadw yn unol ag unrhyw ganllawiau a ddaw gan Lywodraeth Cymru yn y dyfodol. Yn absenoldeb canllawiau o’r fath caiff eich data eu cadw am 21 diwrnod ar ôl dyddiad eich ymweliad. Os ydych wedi nodi yr hoffech i’r Amgueddfa gysylltu â chi, caiff eich manylion eu hychwanegu at ein rhestr bostio. Gweler ein hysbysiad preifatrwydd llawn am fanylion:www.egypt.swan.ac.uk/wp-content/uploads/2021/07/Egypt-Centre-Privacy-notice-2021.pdf

Ar gyfer grwpiau mawr dros 10 oed, cysylltwch â Chanolfan yr Aifft yn uniongyrchol ar 01792 295960.

Archebion Ysgol

Rhaid i ysgolion a grwpiau archebu trwy ein Swyddog Dysgu

Ewch i'r gwefan am fwy o wybodaeth www.egypt.swan.ac.uk

Share with friends
{ _('Organizer Image')}

Organiser The Egypt Centre

Organiser of Egypt Centre Visit/ Ymweliad Canolfan Eifftaidd

Save This Event

Event Saved