Free

Ein Sgiliau, Ein Dyfodol / Our Skills, Our Future

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Village Hotel Swansea

Langdon Road

Swansea

SA1 8QY

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Ein Sgiliau, Ein Dyfodol: Cydweithio yw'r Ateb

Ymunwch â Julie James AC, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ar gyfer lansiad swyddogol y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol 2017.

Bydd y digwyddiad yma yn edrych ar rai o'r sialensiau a'r cyfleoedd mwyaf arwyddocaol i'r rhanbarth gan dynnu ar ganfyddiadau y Cynllun Sgiliau 2017. Mae'r rhaglen anhygoel yn cynnwys cyfeiriadau nodyn allweddol gan:

Dr Victoria Winckler, Cyfarwyddwr, Sefydliad Bevan yn arwain trafodaeth ar Brexit a beth allai olygu i'r rhanbarth,

Bydd Mark James, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Caerfyrddin, yn rhoi cipolwg ar y fargen dinesig trawsnewidiol ym Ddinas Bae Abertawe,

Eluned Morgan, AC De-orllewin a Canolbarth Cymru, yn cyflwyno'r Cynllun; ‘Rural Wales – Time to Meet the Challenge 2025’.

Bydd gan gynadleddwyr gyfle hefyd i rwydweithio a dysgu mwy am sefydliadau allweddol ac ymyriadau trwy ymweld â'r stondinau arddangos sydd ar gael ar y diwrnod.

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael fesul sefydliad, fodd bynnag, bydd gennym restr wrth gefn ar gyfer lleoedd ychwanegol – er mwyn ychwanegu eich enw at y rhestr wrth gefn anfonwch e-bost at – smnicholls@sirgar.gov.uk


Our Skills, Our Future: Making Collaboration the Key

Join Julies James AM Minister for Skills and Science for the official launch of the Regional Employment and Skills Plan 2017.

This event will take a look at some of the most significant challenges and opportunities for the region drawing on the findings of the Skills Plan 2017. A unmissable programme includes key note addresses from:

Dr Victoria Winckler, Director, Bevan Foundation leading a discussion on Brexit and what it could mean for the region

Mark James, Chief Executive, Carmarthenshire County Council will give an insight into the transformational Swansea Bay City Deal

Eluned Morgan, AM Mid and West Wales, introducing the plan; ‘Rural Wales – Time to Meet the Challenge 2025’

Delegates will also have the opportunity to network and learn more about key organisations and interventions by visiting the exhibition stands present on the day.

Spaces are limited to one representative per organisation, however we will have a reserve list for additional spaces – to add your name to the reserve list please email – smnicholls@carmarthenshire.gov.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Village Hotel Swansea

Langdon Road

Swansea

SA1 8QY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved