Employability and Skills in Wales - South Wales regional event
Free
Employability and Skills in Wales - South Wales regional event

Employability and Skills in Wales - South Wales regional event

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llanhilleth Miners Institute

Meadow Street

Llanhilleth

NP13 2JT

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mae Tîm Ewropeaidd y Trydydd Sector (3-SET) WCVA yn cynnal digwyddiad yn Llanheledd i roi diweddariad ar y newidiadau ym maes Cyflogadwyedd a Sgiliau yng Nghymru a’r ffordd y mae arian Ewropeaidd wrthi’n cyfrannu at faterion allweddol.

Bydd y digwyddiadau yn dwyn ynghyd ystod o randdeiliaid sy’n gweithio o fewn y rhanbarthau unigol i godi ymwybyddiaeth o gyfleoedd y presennol a chyfleoedd at y dyfodol.

P’un ai ydych wrthi’n gweithio gydag unigolion i wella eu sgiliau neu eu cyflogadwyedd neu am gael gwybod mwy am sut y gallwch chi gymryd rhan, dewch draw i gael gwybod mwy!

Cliciwch yma i lawrlwythio'r agenda.


Bydd 3-SET hefyd yn cynnal dau digwyddiad arall yn y Gogledd a’r Gorllewin.

Gallwch gael gwybod mwy drwy glicio ar y dolenni isod.

30 Tachwedd - Caernarfon

5 Rhagfyr - Abertawe


Bydd WCVA yn defnyddio’r wybodaeth a roddwch ar eich ffurflen archebu i weinyddu ein digwyddiad. Gellir rhoi manylion am y sawl a gyfranogodd i gyfranogwyr eraill, arddangoswyr a chyflwynyddion, yn amodol ar ganiatâd.

~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~

WCVA’s Third Sector European Team (3-SET) is hosting an event in Llanhilleth to provide an update on the changing landscape around Employability and Skills in Wales and how European funds are currently contributing to addressing key issues.

This event will bring together a range of stakeholders working within each region to raise awareness of current and future opportunities.

Come along if you are currently working with individuals to improve their skills or employability or you want to find out more about how you can get involved.

Click here to download the agenda.


3-SET will also host two other events in North and West Wales.

You can find more information by clicking on the links below.

30 November - Caernarfon

5 December - Swansea


WCVA will use the information you provide on your booking form for administering this event. Details of participants may be given to other delegates, exhibitors and presenters, subject to permissions.


Share with friends

Date and Time

Location

Llanhilleth Miners Institute

Meadow Street

Llanhilleth

NP13 2JT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved