Energy Efficiency Best Practice Tour - Ceredigion
Free
Energy Efficiency Best Practice Tour - Ceredigion

Energy Efficiency Best Practice Tour - Ceredigion

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llanina Arms

Llanarth

Ceredigion

SA47 0NP

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

The Energise Wales team is delighted to announce an energy efficiency best practice tour in collaboration with Ceredigion County Council and Wilmot Dixon to showcase insulation works and project learnings in the area.

The event will feature talks from Energy Saving Trust, Ceredigion County Council and Willmott Dixon and include a tour of the site where external wall insulation was installed.

This best practice event provides an opportunity for Energise Wales members to learn about the project, what worked, what problems occurred and how they were overcome.

About the Works

The Arbed Warm Homes scheme ran from Oct ’15 – Mar ’16 with the aim of delivering energy advice to residents and the installation of physical interventions on the housing stock in Teifi Ward, Cardigan and Llanarth. During the installation of works problems with failed cavities were identified and a series of remediation works were completed under guidance from Carbon Trust, BRE and CIGA. The energy efficiency and debt advice targeted 200 interventions to individuals and families that were created via referrals during the installation works. This was delivered by Ceredigion Citizens Advice and tracked via a standardised method to establish the effectiveness.

Who should attend?

This best practice event is suitable for anybody working in the energy efficiency industry that would like to learn more about the problems that can occur when installing external wall insulation, cavity wall insulation and the process of delivering effective targeted energy advice to residents.

Location

Llanina Arms, Llanarth, SA47 0NP (The building behind the Texaco garage)

9:30am-12:00 on 14th of December.


Event Agenda

• Introduction - Jim Cardy, Energy Saving Trust

• Scheme Introduction - Gaynor Toft, Ceredigion County Council

• Discussion of Technical Elements - Willmott Dixon, Project Managers

• Problems Encountered – failed cavities, biodiversity , Willmott Dixon, Project Managers

• Break

• Energy Advice, Behavioural Change and Maximising Income - Gaynor Toft Ceredigion County Council

• Site Visit in Llanarth (Please note this is within walking distance)
Taith Arfer Gorau Effeithlonrwydd Ynni

Mae tîm Egnioli Cymru yn falch o gyhoeddi taith arfer gorau effeithlonrwydd ynni mewn cydweithrediad â Chyngor Sir Ceredigion a Willmott Dixon i ddangos gwaith inswleiddio a chanfyddiadau prosiect yn yr ardal.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys anerchiadau gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, Cyngor Sir Ceredigion a Willmott Dixon ynghyd â thaith o'r safle lle y cafodd waliau allanol eu hinswleiddio. Mae'r digwyddiad arfer gorau hwn yn rhoi cyfle i aelodau Egnioli Cymru ddysgu am y prosiect, beth sydd wedi gweithio, pa broblemau a wynebwyd a sut y cawsant eu goresgyn.

Y Gwaith

Bu cynllun Cartrefi Cynnes Arbed ar waith rhwng mis Hydref 2015 a mis Mawrth 2016 gyda'r nod o roi cyngor ynni i drigolion a gosod ymyriadau ffisegol ar y stoc tai yn Ward Teifi, Ceredigion a Llanarth.

Yn ystod y broses osod nodwyd problemau gyda waliau ceudod a oedd wedi methu a chwblhawyd cyfres o waith adfer o dan arweiniad gan yr Ymddiriedolaeth Garbon, Sefydliad Ymchwil Adeiladu a CIGA.

Roedd y cyngor ar effeithlonrwydd ynni a dyled wedi targedu 200 o ymyriadau i unigolion a theuluoedd a grëwyd drwy atgyfeiriadau yn ystod y gwaith gosod. Cyflawnwyd hyn gan Gyngor ar Bopeth Ceredigion a'i olrhain drwy ddull safonol i gadarnhau effeithlonrwydd.

Pwy ddylai fynychu?

Mae'r digwyddiad arfer gorau hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sy'n gweithio yn y diwydiant effeithlonrwydd ynni a hoffai ddysgu mwy am y problemau a all godi wrth inswleiddio waliau allanol, inswleiddio waliau ceudod a'r broses o gyflwyno cyngor ynni effeithiol wedi'i dargedu i drigolion.

Lleoliad

Llanina Arms, Llanarth, SA47 0NP (Yr adeilad y tu ôl i garej Texaco)

9:30am-12:00 ar 14 Rhagfyr

Agenda'r Digwyddiad

• Cyflwyniad - Jim Cardy, Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

• Cyflwyniad i'r Cynllun - Gaynor Toft, Cyngor Sir Ceredigion

• Trafod Elfennau Technegol - Willmott Dixon, Rheolwyr Prosiect

• Problemau a Wynebwyd - waliau ceudod wedi methu, bioamrywiaeth, Willmott Dixon,

Rheolwyr Prosiect

• Cyngor Ynni, Newid Ymddygiad a Sicrhau'r Incwm Mwyaf - Gaynor Toft, Cyngor Sir Ceredigion

• Ymweliad â'r Safle yn Llanarth (Noder bod hyn o fewn pellter cerdded)

Share with friends

Date and Time

Location

Llanina Arms

Llanarth

Ceredigion

SA47 0NP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved