Free

Engage for Success Wales: Winning Insights / Cipolwg Llwyddiannus

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff Metropolitan University

Cardiff School of Management Building

Western Avenue

Cardiff

CF5 2AF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Winning Insights is a research project between Engage for Success Wales and Cardiff Metropolitan University. The project aim is to: identify what high-performance business and sport leaders can learn from one another to create and sustain engagement, wellbeing, and performance.

Paul Sellars (Research Officer, Cardiff Metropolitan University) will lead the attendees through the stages of the diagram below, including:

 • explanations of the project aims and initial findings
 • group discussion exercises
 • reflections of key learning points, and
 • opportunities for attendees and their organisations to get involved in the research project.

Leadership, engagement and wellbeing in high-performance and elite sport

1. Warm-up

Session introduction and aims and outcomes:

 • Merging of ideas from sport and business to promote performance
 • Insights into current research
 • Application of findings to you and your organisation
 • Opportunity to work with like-minded individuals

2. Team-talk

Initial key findings from ongoing research into the influence of leadership on engagement, wellbeing, and performance in high-performance business and elite sport.

3. Performance

Practical tasks in small groups based upon key findings. Using techniques from sport psychology and coach education, individuals will be challenged upon areas such as clarity of communication and leadership style.

4. Debrief

Using reflective practice techniques:

 • Review of session tasks
 • Consider current performance as a leader
 • Feedback on initial project findings

5. Preview

Opportunities for involvement in the next phase of the research project, exploring leadership in elite sports teams and high-performance organisations.

Find out more about the Winning Insights project on the Engage for Success website: http://engageforsuccess.org/winning-insights-business-sport-leaders-wales

Location and parking information

 • Venue: Ground Floor, Cardiff School of Management Building, Cardiff Metropolitan University, Llandaff Campus, Western Avenue, Cardiff CF5 2YB.
 • Parking: after 4.30pm the Llandaff Campus is 50p pay and display (all evening). The CSM building is at the back of the campus. Please drive through the main car park barrier (push the button and reception will raise the barrier) so that you can drive through to find a space


Mae Cipolwg Llwyddiannus yn brosiect ymchwil rhwng Engage for Success Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd. Amcan y prosiect yw: nodi beth y gall arweinwyr busnes a chwaraeon perfformiad uchel ei ddysgu gan ei gilydd i greu a chynnal ymgysylltu, llesiant a pherfformiad.

Bydd Paul Sellars (Swyddog Ymchwil, Prifysgol Metropolitan Caerdydd) yn arwain y sawl sy'n bresennol drwy gamau'r diagram isod, gan gynnwys:


 • esbonio amcanion y prosiect a'r canfyddiadau cychwynnol
 • trafodaethau grŵp
 • adlewyrchu ar bwyntiau dysgu allweddol, a
 • chynnig cyfleoedd i'r rhai sy'n bresennol a'u sefydliadau i gyfrannu at y prosiect ymchwil.Arweinyddiaeth, ymgysylltiad a llesiant mewn chwaraeon perfformiad uchel a chwaraeon safon elitaidd

1. I ddechrau

Cyflwyniad i'r sesiwn a'r amcanion a'r canlyniadau:

 • Cyfuno syniadau o chwaraeon a busnes i hybu perfformiad
 • Cipolwg ar ymchwil gyfredol
 • Cymhwyso'r canfyddiadau i chi a'ch sefydliad
 • Cyfle i weithio gydag unigolion sy'n meddwl yn debyg i chi

2. Sgwrs tîm

Canfyddiadau allweddol cychwynnol o ymchwil barhaus i ddylanwad arweinyddiaeth ar ymgysylltiad, llesiant, a pherfformiad mewn busnes perfformiad uchel a chwaraeon safon elitaidd.

3. Perfformiad

Tasgau ymarferol mewn grwpiau bach yn seiliedig ar y canfyddiadau allweddol. Gan ddefnyddio technegau sy'n deillio o seicoleg chwaraeon ac addysg hyfforddwyr, bydd unigolion yn cael eu herio mewn meysydd megis eglurder cyfathrebu a dull arweinyddiaeth.

4. Ôl-drafodaeth

Defnyddio technegau ôl-fyfyrio:

 • Adolygu tasgau'r sesiwn
 • Ystyried perfformiad presennol fel arweinydd
 • Adborth ar ganfyddiadau cychwynnol y prosiect

5. Rhagolwg

Cyfleoedd i gyfrannu at gyfnod nesaf y prosiect ymchwil, archwilio arweinyddiaeth mewn timau chwaraeon safon elitaidd a sefydliadau perfformiad uchel.

Cewch wybod rhagor am y prosiect Cipolwg Llwyddiannus ar wefan Engage for Success: http://engageforsuccess.org/cipolwg-llwyddiannus-beth-gall-arweinwyr-busnes-chwaraeon-yng-nghymru-ddysgu-oi-gilydd

Lleoliad a threfniadau parcio

 • Lleoliad: Llawr Gwaelod, Adeilad Ysgol Rheolaeth Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Campws Llandaf, Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd CF5 2YB
 • Parcio: ar ôl 4.30pm, mae Campws Llandaf yn codi 50c ar sail talu ac arddangos (drwy'r nos). Mae adeilad Ysgol Rheolaeth Caerdydd ar ochr bellaf y campws. Gyrrwch drwy fynedfa'r prif faes parcio (gwthiwch y botwm a bydd y dderbynfa yn codi'r polyn) a gallwch gael lle yno


Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff Metropolitan University

Cardiff School of Management Building

Western Avenue

Cardiff

CF5 2AF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved