Free

Multiple Dates

ENGAGE - Performance and the Maternal

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
ENGAGE….conversations conceived across performance studies and the maternal.

About this Event

We invite you to join ENGAGE….conversations conceived across performance studies and the maternal. Delivered as part of Performance and the Maternal this series of online forums will consider, through different artistic and academic perspectives, how maternal performance helps us to understand the lived condition of motherhood. Each forum responds to a themed-provocation (question) and features a panel of guest speakers plus a Q & A.

Performance and the Maternal is an 18 month research project funded by the Arts and Humanities Research Council delivered by Dr Emily Underwood-Lee and Georgina Biggs at the University of South Wales (Cardiff) and Dr Lena Simic at Edge Hill University (Ormskirk).

________________________________________________________________________________________________

Register for each forum you want to attend. You are sent separate details on how to access the forum or forums you have chosen.

Tuesday 6 October

Maternal Performance (Artist Forum)

Performance and the maternal are allied as durational, embodied, relational practices. What might be unique about a maternal performance aesthetic?

Speakers: Dyana Gravina and Lynn Lu, Jodie Hawkes, Kristina Gavran and Tina Hofman (Not Now Collective), Ruchika Wason Singh

Tuesday 13 October

Storytelling and Mothers

What maternal narratives might we want or need to tell and hear in these times? How might we represent the diversity of maternal experiences?

Speakers: Laura Godfrey Isaacs, Tracy Breathnach-Evans, Roiyah Saltus, Christine Watkins, Alison Perry, Zoe Brigley and Jude Brigley

Tuesday 20 October

Performing Climate, Gender and Maternal Futures

How might a maternal inclination help us to re-imagine the future? What maternal futures might we want to create?

Speakers: Ben Spatz, Rosemary Lee, Hannah Davey (Liberate Tate), Natalie Loveless and Sheena Wilson, prOphecy sun, Chantal Bilodeau

Tuesday 27 October

Migration and (Maternal) Citizenship in Performance

How can the maternal migrate, cross borders and enable us to think globally with responsibility and care towards one another? Is it possible to envision a maternal citizenship?

Speakers: Elena Marchevska, Jennifer Verson, Umut Erel, Jina Valentine, Sara C Motta

Tuesday 3 November

Health, Policy and Impact – Maternal Performance Matters

What are the pressing questions for maternal health and policy? How might performance help us to explore those questions?

Speakers: Prue Thimbleby, Helena Walsh, Vicky Karkou and Emma Perris, Michelle Hartney, Leah Salter

____________________________________________________________________________________________

Rydym yn eich gwahodd i ymuno ag YMGYSYLLTU .... Trafodaethau wedi eu geni gan astudiaethau perfformio a'r famol. Yn cael ei chyflwyno'n rhan o Perfformio a'r Famol, bydd y gyfres hon o fforymau ar-lein yn ystyried, o wahanol safbwyntiau artistig ac academaidd, sut mae perfformiadau mamol yn ein helpu i ddeall y cyflwr o fyw fel mam. Bydd pob fforwm yn ymateb i brociad thematig (cwestiwn) ac yn cynnwys panel o siaradwyr gwadd ynghyd â sesiwn Holi ac Ateb.

Mae Perfformio a'r Famol yn broject ymchwil 18 mis wedi ei ariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau ac wedi ei arwain gan Dr Emily Underwood-Lee a Georgina Biggs ym Mhrifysgol De Cymru (Caerdydd) a Dr Lena Simic ym Mhrifysgol Edge Hill (Ormskirk).

________________________________________________________________________________________________

Cofrestrwch ar gyfer pob fforwm rydych chi am ei fynychu. Anfonir manylion ar wahân atoch ynghylch sut i gael mynediad at y fforwm neu fforymau rydych chi wedi eu dewis.

Dydd Mawrth 6 Hydref

Perfformio Mamol (Fforwm Artistiaid)

Mae cyswllt rhwng perfformio a'r famol gan eu bod yn arferion sy'n para am gyfnod penodol, yn rhai sydd wedi eu hymgorffori ac yn bodoli mewn perthynas ag eraill. Beth allai fod yn unigryw am estheteg perfformiadau mamol?

Siaradwyr: Dyana Gravina y Lynn Lu, Jodie Hawkes, Kristina Gavran y Tina Hofman (Notnow Collective), Ruchika Wason Singh

Dydd Mawrth 13 HydrefAdrodd storïau a Mamau

Pa naratifau mamol y gallai fod eisiau neu angen i ni eu hadrodd a'u clywed yn y cyfnod rydyn ni'n byw ynddo? Sut gallwn ni gynrychioli amrywiaeth profiadau mamau?

Siaradwyr: Laura Godfrey-Isaacs, Tracy Breathnach-Evans, Roiyah Saltus, Christine Watkins, Alison Perry, Zoe Brigley and Jude Brigley

Dydd Mawrth 20 Hydref

Diwylliant Perfformio, Rhywedd a’r Famol yn y Dyfodol

Sut gallai tueddiad at y famol ein helpu i ailddychmygyu'r dyfodol? Pa ddyfodol mamol rydyn ni am ei greu?

Siaradwyr: Ben Spatz, Rosemary Lee, Hannah Davey (Liberate Tate), Natalie Loveless and Sheena Wilson, prOphecy sun, Chantal Bilodeau

Dydd Mawrth 27 Hydref

Mudo a Dinasyddiaeth (Mamau) mewn Perfformiadau

Sut gall y famol fudo, croesi ffiniau a'n galluogi i feddwl mewn ffordd fyd-eang gyda chyfrifoldeb a gofal dros ein gilydd? Ydy hi'n bosibl rhagweld dinasyddiaeth famol?

Siaradwyr: Elena Marchevska, Jennifer Verson, Umut Erel, Jina Valentine, Sara C Motta

Dydd Mawrth 3 Tachwedd

Iechyd, Polisi ac Effaith – Materion Perfformio Mamol

Beth yw'r cwestiynau pwysicaf o ran iechyd a pholisi mamol? Sut gall perfformio ein helpu i ystyried y cwestiynau hynny?

Siaradwyr: Prue Thimbleby, Helena Walsh, Vicky Karkou and Emma Perris, Michelle Hartney, Leah Salter

Share with friends

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved