Free

Engagement sessions - Newtown /Sesiynau ymgysylltu - Y Drenewydd

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Elephant and Castle

Newtown

SY16 2BQ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Between September 2015 and March 2016, Qualifications Wales conducted a review of qualifications in the Health & Social Care and Childcare sector.

One of the recommendations of the Review was to develop a new suite of Health & Social Care and Childcare qualifications for Wales. For more information on the review, please visit our website.

We are engaging with all parts of the sector via a series of events across Wales. Participiants will have the opportunity to see the proposed content, structure and assessment of the new qualifications and give feedback during the events.

**PLEASE CLICK ON 'SELECT A TIME' TO BOOK ONE OF THE FOLLOWING SESSIONS **

9:30 – 11:30 Childcare, Learning Development and Play: Core This qualification provides learners (WBL, FE College, School 6th Forms) with an understanding of the key concepts in Childcare, Learning Development
and Play.

13:00 – 15:00 Level 2 Health and Social Care: Core Provides learners (WBL, FE College, School 6th Forms) with an understanding of the key concepts in Health & Social Care. Proposed to mirror the Health & Social Care Induction Framework (HSCIF).

16:00 – 18:00 Level 1/2 Health and Social Care, Childcare Development and Play Introduces learners to a broad range of roles within the Health, Social Care (HSC) and Childcare sector. This qualification will replace the current GCSE qualifications in Health and Social Care and Child Development, and other equivalent qualifications.


Rhwng mis Medi 2015 a mis Mawrth 2016, cynhaliodd Cymwysterau Cymru adolygiad o gymwysterau yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant.

Un o argymhellion yr Adolygiad oedd datblygu cyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yng Nghymru. I gael rhagor o wybodaeth am yr adolygiad, ewch i’n gwefan.

Rydym yn ymgysylltu â phob rhan o'r sector mewn cyfres o ddigwyddiadau ledled Cymru. Bydd gan gyfranogwyr y digwyddiadau hyn gyfle i weld y cynnwys, y strwythur a'r dulliau asesu arfaethedig ar gyfer y cymwysterau newydd a rhoi adborth yn ystod y digwyddiadau.

**CLICIWCH AR 'SELECT A TIME' I ARCHEBU LLE MEWN UN O’R SESIYNAU CANLYNOL**

9:30 – 11:30 Gofal Plant, Datblygiad Dysgu a Chwarae: Craidd Mae'r cymhwyster hwn yn rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr (DSW, Coleg Addysg Bellach, Chweched Dosbarth mewn Ysgolion) o'r cysyniadau allweddol ym maes Gofal Plant, Datblygiad Dysgu a Chwarae.

13:00 – 15:00 Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd Rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr (DSW, Coleg Addysg Bellach, Chweched Dosbarth mewn Ysgolion) o'r cysyniadau allweddol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Bwriad hyn yw adlewyrchu Fframwaith Sefydlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

16:00 – 18:00 Lefel 1/2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Datblygu Gofal Plant a Chwarae Mae hwn yn cyflwyno dysgwyr i ystod eang o rolau yn y sector Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant. Bydd y cymhwyster hwn yn disodli'r cymwysterau TGAU presennol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Datblygu Gofal Plant, a chymwysterau cyfatebol eraill.

Share with friends

Date and Time

Location

Elephant and Castle

Newtown

SY16 2BQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved