EOTAS a’r continwwm addysg: Cynhadledd Flynyddol 2017 / EOTAS and the cont...

Sales Have Ended

Registrations are closed
Cofrestru ar-lein bellach wedi cau. E-bostiwch matthew.thorngate@llyw.cymru i archebu lle. Online registration has now closed. Please email please e-mail, matthew.thorngate@gov.wales to submit your details for the event.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Gwesty a Sba’r Metropole / Metropole Hotel

Stryd y Deml / Temple Street

Llandrindod

LD1 5DY

United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Cofrestru ar-lein bellach wedi cau. E-bostiwch matthew.thorngate@llyw.cymru i archebu lle. Online registration has now closed. Please email please e-mail, matthew.thorngate@gov.wales to submit your details for the event.
Event description

Description

For the English version of this event description, please scroll down.

Disgrifiad

Bydd Cynhadledd EOTAS (Addysg Heblaw yn yr Ysgol), a gynhelir gan Lywodraeth Cymru, yn hoelio sylw ar lansiad Fframwaith Gweithredu’r Llywodraeth. Fe’i datblygwyd mewn ymateb i anghenion rhanddeiliaid ac mae’n nodi set o gynigion cynhwysfawr a heriol er mwyn gwella EOTAS yn helaeth.

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, fydd y prif siaradwr. Bydd Ann Keane, y cyn Brif Arolygydd Ysgolion a Chadeirydd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen EOTAS gynt, a Brett Pugh, Cadeirydd y Grŵp Cyflenwi EOTAS presennol, yn siarad am eu gweledigaeth ar gyfer gwella rhagolygon plant a phobl ifanc sy’n ymgymryd ag EOTAS.

Cynhelir pum gweithdy a bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn tri ohonynt. Mae eu manylion isod. Dewiswch 3 gweithdy or ffurflen gofrestru os gwelwch yn dda

Pwy ddylai fynychu

Partïon sydd â ddiddordeb mewn Addysg Heblaw yn yr Ysgol

Teitlau Gweithdai

  • Llawlyfr newydd ar gyfer pwyllgorau rheoli Unedau Cyfeirio Disgyblion – Jane Morris, Llywodraethwyr Cymru

  • Paneli cyfeirio EOTAS – April May Kitchener, Siarad Da

  • Defnyddio lens ACE i wella cyrhaeddiad dysgwyr sy’n agored i niwed drwy gael gwared ar rwystrau i’w dysgu– Deborah McMillan, Llywodraeth Cymru

  • Y Cwricwlwm Cenedlaethol newydd a’i goblygiadau ar gyfer dysgwyr EOTAS – Nigel Moss, Llywodraeth Cymru

  • Datblygu dulliau arwain ar gyfer EOTAS – Geraint Rees a Tanya Wigfall, Llywodraeth Cymru

Cofretrwch nawr i sicrhau eich lle AM DDIM

......................................................................................................

Description

The 2017 EOTAS conference, hosted by the Welsh Government, will focus on the launch of the Welsh Government’s Framework for Action. Developed in response to the needs of stakeholders, the framework sets out a comprehensive and challenging set of proposals aimed at delivering widespread improvements in EOTAS.

The Cabinet Secretary for Education, Kirsty Williams AM, will provide the keynote address. Delegates will also hear from Ann Keane, the former Chief Inspector of Schools and Chair of the previous EOTAS Task and Finish Group, and Brett Pugh, Chair of the current EOTAS Delivery Group, on their vision for improving the prospects of children and young people in EOTAS.

Delegates will have the opportunity to attend three of five workshops, the details of which are provided below. Please choose 3 workshops from the booking form.

Who should attend

All parties with an interest in Education Other Than At School

Workshop titles

  • A new handbook for PRU management committees – Jane Morris, Governors Wales

  • EOTAS referral panels - April May Kitchener, Siarad Da

  • Using an ACE lens to raise the attainment of vulnerable learners through removing barriers to their learning - Deborah McMillan, Welsh Government

  • The new National Curriculum and the implications for EOTAS learners – Nigel Moss, Welsh Government

  • Developing leadership for EOTAS – Geraint Rees and Tanya Wigfall, Welsh Government

Register now to secure your FREE place.

Date and Time

Location

Gwesty a Sba’r Metropole / Metropole Hotel

Stryd y Deml / Temple Street

Llandrindod

LD1 5DY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved