Free

Equality and Human Rights Exchange Annual Conference 2018

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff City Stadium - connecting to Glasdir Business and Conference Centre)

Leckwith Road

Cardiff

CF11 8AZ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Pleser yw eich gwahodd i Gynhadledd Flynyddol ein Cyfnewidfa Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Ai dim ond fi sydd felly? Pŵer, Trais ar sail Hunaniaeth a sut i’w daclo.

Cynhelir ein cynhadledd ar 19 Mehefin yn Stadiwm Dinas Caerdydd, gan gynnwys dolen fyw i Ganolfan Gynhadledd a Busnes Glasdir, Llanrwst, Conwy, LL260DF.

Pleser yw cadarnhau dau o’n siaradwyr:

· Nazir Afzal, Cynghorydd Cenedlaethol i Lywodraeth Cymru ar Drais yn erbyn Menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol

· Catrin Evans, Cyfarwyddwr i Gymru, Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC)

Cadarnheir siaradwyr eraill yn y man.

Ein nod yw bod rhanddeiliaid yn gadael y gynhadledd yn teimlo

  • yn fwy hyderus ynglŷn â thaclo trais ar sail hunaniaeth

  • eu bod yn eglur ynglŷn â’u cyfrifoldeb ar gyfer taclo’r her trais ar sail hunaniaeth, (ar draws pob nodwedd warchodedig) yn eu gwaith

  • nodi o leiaf un cam a all wneud gwahaniaeth i wella gwasanaethau a’r gweithlu i bobl sydd yn profi trais ar sail hunaniaeth.


We are pleased to invite you to our Annual Equality and Human Rights Exchange Conference, Is it just me? Power, Identity based Violence and how to tackle it.

Our conference will be held on 19th June at Cardiff City Stadium, including a live link to the Glasdir Business and Conference Centre, Llanwrst, Conwy, LL26 0DF.

We are delighted to confirm two of our speakers as

  • Nazir Afzal, National Adviser to the Welsh Government on Violence against Women, domestic abuse and sexual violence

  • Catrin Evans, Director for Wales, Independent Office for Police Conduct (IOPC)

Further speakers will be confirmed shortly.

Our aim is that stakeholders leave the conference feeling

  • more confident about tackling identity based violence

  • that they are clear about their responsibility for tackling the challenge of identity based violence in their work (across all protected characteristics)

  • able to identify at least one action that can make a difference to improve services and the workforce for people who are experiencing identity based violence.

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff City Stadium - connecting to Glasdir Business and Conference Centre)

Leckwith Road

Cardiff

CF11 8AZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved