Free

Equality and Human Rights Exchange - Autumn 2017 (West)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Nidum Arts Centre

Dwr-Y-Felin Road

Neath

SA10 7RF

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

The event will provide an opportunity to meet our new Head of Wales Ruth Coombs, learn more about the recent work of the Commission, and participate in discussions around the following:

  1. Fair opportunities for all: A strategy to reduce pay gaps in Britain - During the first session of the day we will discuss the Commission’s recently published strategy setting out what needs to change and who needs to take action to reduce gender, ethnicity and disability pay gaps.

  2. Working Forward -The Working Forward initiative focuses on protecting the rights of pregnanct women and new mothers in the workplace. As part of this session you will hear from existing Working Forward members on their experience of signing the Working Forward pledge and some of the positive outcomes that come of being members.

  3. Public Sector Equality Duty Strategy 2017-19 - After lunch we will present our Public Sector Equality Duty strategy for 2017-19 which includes our approach to monitoring, compliance and enforcement. As part of our afternoon session we will be discussing the areas we will be monitoring on across key sectors.

We would like to ask you to invite a colleague (either for just the afternoon or for the whole day) that might find this event useful, particularly those who may be involved in PSED monitoring 2017-19. Colleagues from human resources or those with a particular interest in any of the following topics would find the event useful: identity based bullying, access to services, mental health, identity based violence such as hate crime or sexual harassment.


Yn y digwyddiad cewch gyfle i gwrdd â’n Pennaeth Cymru newydd, Ruth Coombs, dysgu mwy am waith diweddar y Comisiwn, a chyfranogi i drafodaethau ynghylch y canlynol:

  1. Cyfleoedd teg i bawb: Strategaeth i leihau’r bylchau cyflog ym Mhrydain - Yn ystod sesiwn gyntaf y diwrnod byddwn yn trafod strategaeth y Comisiwn a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn amlinellu’r hyn sydd angen ei newid a phwy sydd angen gweithredu i leihau’r bwlch cyflog rhyweddol, a’r bylchau ar sail ethnigrwydd ac anabledd.
  2. Gweithio Ymlaen - Mae’r fenter Gweithio Ymlaen yn canolbwyntio ar amddiffyn hawliau menywod beichiog a mamau newydd yn y gweithle. Fel rhan o’r sesiwn hon cewch glywed gan aelodau Gweithio Ymlaen presennol ar eu profiad o arwyddo’r addewid Gweithio Ymlaen a rhai o’r deilliannau positif a ddaw yn sgil bod yn aelod.
  3. Strategaeth Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus 2017-19 - Ar ôl cinio gwnawn gyflwyno ein strategaeth Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus ar gyfer 2017-19 sydd yn cynnwys ein hymagwedd at fonitro, cydymffurfio a gorfodi. Fel rhan o’n sesiwn yn y prynhawn ar y PSED byddwn yn trafod y meysydd y byddwn yn eu monitro ar draws sectorau allweddol.


Hoffem ofyn i chi wahodd cydweithiwr (naill ar gyfer y prynhawn yn unig neu’r diwrnod cyfan) a allai gael y digwyddiad yn ddefnyddiol, yn enwedig y sawl a allai fod yn ymgymryd â monitro’r PSED 2017-19. Byddai cydweithwyr o adnoddau dynol neu’r sawl gyda diddordeb arbennig mewn unrhyw un o’r pynciau canlynol yn cael y digwyddiad yn ddefnyddiol: bwlio ar sail hunaniaeth, mynediad i wasanaethau, iechyd meddwl, trais ar sail hunaniaeth megis trosedd casineb neu aflonyddu ar sail rhyw.

Share with friends

Date and Time

Location

Nidum Arts Centre

Dwr-Y-Felin Road

Neath

SA10 7RF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved