EREK Poland Workshop - Making recycling of packaging waste a profitable bus...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Institute for Ecology of Industrial Areas

6 Kossutha

40-844 Katowice

Poland

View Map

Event description

Description

English version located below


Wprowadzenie

Efektywne korzystanie z zasobów w gospodarce odpadami ma podwójne znaczenie. Z jednej strony odnosi się do działalności przedsiębiorstw, głownie małych i średnich, uczestniczących w tym systemie a z drugiej do rezultatów działalności systemu jako całości, którego jednym z celów w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego jest maksymalizacja odzysku zasobów z odpadów. Obydwa te znaczenia są ze sobą ściśle powiązane, przekładając się na ilość i jakość surowców wtórnych oraz rentowność funkcjonowania zaangażowanych podmiotów.

Prowadzenie opłacalnej działalności gospodarczej w zakresie obierania, zbierania, przetwarzania i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki stanowi poważne wyzwanie dla MŚP. Problemem są stale zmieniające się uwarunkowania rynkowe oraz konieczność sprostania coraz to wyższym wymaganiom odnośnie do jakości surowców wtórnych. Wymaga to od firm elastyczności w funkcjonowaniu, odpowiedniej organizacji oraz przemyślanych inwestycji. które mogą być jednak ograniczane przez czynniki ekonomiczne, techniczne i prawne.

Europejskie Centrum Wiedzy na temat Wydajności Zasobów EREK oferuje MŚP działającym w zakresie gospodarki odpadami narzędzia, informacje oraz przykłady dobrych praktyk dotyczących rozwiązań logistycznych, technologicznych i organizacyjnych, które pozwalają firmom obniżyć koszty działalności dzięki ograniczeniu zużycia energii, wody i materiałów przy jednoczesnej poprawie efektywności, wydajności i opłacalności ich działania.

Warsztaty stworzą forum do dyskusji i wymiany doświadczeń dotyczących możliwości usprawnień w działalności podmiotów z branży gospodarki odpadami opakowaniowymi z selektywnej zbiorki w kontekście poprawy ich wydajności i opłacalności uwzględniając:

• obecne polityki krajowe i unijne oraz tendencje dotyczące rynku recyklingu odpadów opakowaniowych, które mają bezpośredni wpływ na obecną działalność przedsiębiorstw tej branży i ich rozwój w przyszłości,

• czynniki organizacyjne, prawne oraz ekonomiczne wpływające na efektywność i rentowność systemów obierania, zbierania, przetwarzania oraz recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym zasada poszerzonej odpowiedzialności producentów (EPR),

• rozwiązania techniczne dla przedsiębiorstw przyczyniające się do poprawy efektywności ich działania oraz oszczędniejszego korzystania z zasobów.

Cele warsztatu

Dostarczenie informacji dotyczącej znaczenia i możliwości poprawy efektywności gospodarki zasobami w firmie oraz jej wpływu na opłacalność działalności;

Przedstawienie możliwości i dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń dotyczących usprawnień organizacyjnych i technicznych związanych z odbieraniem, zbieraniem, przetwarzaniem i recyklingiem odpadów opakowaniowych w celu zwiększenia wydajności i opłacalności działania przedsiębiorstw oraz odzysku surowców wtórnych o lepszej jakości,

Prezentacja oraz dyskusja nad najbardziej kluczowymi zagadnieniami i rozwiązaniami systemowymi (np. EPR) przyczyniającymi się do poprawy efektywności gospodarowania zasobami zarówno w samej działalności przedsiębiorstw jak i całego systemu w kontekście opłacalności, możliwości technicznych, bodźców rynkowych oraz regulacji prawnych w Polsce i Europie Centralnej.

Identyfikacja potrzeb informacyjnych podmiotów zajmujących się odbieraniem, zbieraniem, przetwarzaniem oraz recyklingiem odpadów opakowaniowych w zakresie optymalizacji ich działalności zgodnie z tendencjami rynkowymi.

Ponadto w trakcie warsztatów przedsiębiorcy uzyskają możliwość zapoznania się z narzędziami oferowanymi przez EREK w trakcie spotkań indywidualnych.

Instrukcja rejestracji na warsztaty:

Aby zarejestrować się na warsztaty, po kliknięciu linku „rejestracja online” należy kliknąć zielony przycisk „Register”, co spowoduje otwarcie okienka rejestracji. General Admission oznacza ilość wolnych miejsc. Z rozwijalnej listy należy wybrać ilość osób, które będą rejestrowane na warsztaty, po czym należy kliknąć zielony przycisk u dołu „Checkout” aby przejść do dalszej części rejestracji. Od tej chwili na ukończenie rejestracji pozostaje 12 minut. Pola wymagane oznaczone są czerwoną gwiazdką. W przypadku posiadania już konta Eventbrite, należy kliknąć „Sign In To Your Account”. Jeżeli nie, należy uzupełnić dane:

W sekcji formularza “Your Information” należy podać imię, nazwisko oraz dwukrotnie adres e-mail. Imię i nazwisko należy wpisać ponownie w sekcji „General Admission”. Następnie, można podać informacje nt. adresu zamieszkania, jednak nie jest to konieczne. W sekcji „Work Information” należy podać kolejno informacje o zatrudnieniu: stanowisko, nazwę firmy, należy wybrać kraj z listy rozwijalnej i podać adres firmy. Po ponownym wpisaniu kraju w sekcji „Other Information” i zapoznaniu się z warunkami usługi (terms of service), i polityką prywatności (privacy policy) - linki znajdują się u dołu strony, należy kliknąć przycisk „Complete Registration”.Background

Resource efficiency in the waste management sector has a double meaning. On the one hand, it refers to the operation of enterprises, mainly SMEs, involved in this system, while on the other, to the outputs of the system as a whole, which goal, according to circular economy, is to maximise the recovery of resources from waste. Both these aspects are strictly interlinked and translate directly into the quantity and quality of the secondary raw materials, as well as profitability of operations of the involved entities.

It requires flexibility in performance of the enterprises, adequate organisation and well- conceived investments, which are often limited by economic, technical and organisational factors.

In that sense recycling of packaging waste from selective collection poses a serious challenge for the SMEs involved in its collection, sorting and processing. As business entities, they struggle with the constantly changing market conditions and the ability to respond to the demand for increasing quality of the secondary raw materials. To make their operations cost effective, SMEs must demonstrate flexibility. They must also have adequate management and organisation practices in place and well-conceived investments, which are often limited by economic, technical and organisational factors.

The European Resource Efficiency Knowledge Centre (EREK)–offers SMEs operating in the field of waste management, information and examples of good practices regarding logistics, technology and organisation solutions that allow companies to reduce the operating costs by savings in energy, water and materials consumption while improving their efficiency, performance and cost-effectiveness.

The workshop will provide a forum for exchange of ideas, learnings and opportunities to problem-solve issues related to improving the overall resource efficiency performance of the packaging waste recycling entities taking into account:

  • current policies on EU and national level and future trends related to packaging waste recycling that have a direct impact on the current operation of the enterprises in this sector and their future developments;

  • organisational, legal and economic factors that have an effect on the performance and profitability of collection, sorting, processing and recycling of packaging waste, including the extended producer responsibility (EPR); and

  • technical solutions for enterprises contributing to the improvement of their production and resource efficiency.

Objectives

  • To raise awareness of the entrepreneurs on the relevance and possibilities of improving the resource efficiency in waste management operations and their impact on the profitability of operations;

  • To highlight the opportunities and good practices, share knowledge and experiences among participants to build capacity for improvements in organizational and technical operations related to collection, sorting and processing of packaging waste in order to increase the efficiency and profitability of operations as well as the quantity and quality of the recovered materials;

  • To identify and discuss the key issues and systemic solutions (e.g. EPR) relevant for resource efficient operations of SMEs involved in the collection, sorting and processing of packaging waste recycling. As well as the entire system, taking into account economic feasibility, technical viability, market drivers and regulatory conditions of Poland and Central Europe; and

  • To identify the information needs of the collection, sorting and processing entities concerning measures to optimize their performance in line with the market trends.

In addition, during the workshops, the entrepreneurs will be provided with an opportunity for personalized coaching sessions to get familiarised with the tools offered by EREK.

--

Learn more about the event in the EREK website and have a look at the agenda

The workshop will be co-hosted by IETU - Institute for Ecology of Industrial Areas.

The event has been designated as an EU Industry Day Event.

Stay in the loop by subscribing to our newsletter.

Share with friends

Date and Time

Location

Institute for Ecology of Industrial Areas

6 Kossutha

40-844 Katowice

Poland

View Map

Save This Event

Event Saved