Free

Evaluating the Impact of CPD education and training on Practice/ Gwerthuso...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Medrus Suite -Penbryn Campus – Aberystwyth University/ Ystafell Medrus – Campws Penbryn – Prifysgol Aberystwyth

United Kingdom

Event description

Description


Please note that the following conference is open only to those in receipt of an invitation. / Nodwch fod y gynhadledd hon ar agor yn unig i’r rhai sy wedi cael gwahoddiad.


To celebrate, promote and support the CPEL programmes, the awarding universities will be holding a conference with the intention of both exploring progress made and helping inform future direction of travel.

This conference is targeted at;

-current and prospective students

-those with responsibility for supporting CPEL students.

It will also be relevant for;

-those managing social work teams and social work force development agendas

- those with an interest in or affected by social work education and practice.

The 3rd Conference will be held on Friday June 30th 2017 at Medrus Suite, Penybryn Campus, Aberystwyth University.

The aims of the day are

  • To consider what impact the CPEL programmes are having on social work practice

  • To hear about examples of education and student research translated into practice

  • To consider the key messages for future developments


Content of the Day

The conference acknowledges an emphasis on interaction between the attendees and as such has an emphasis on workshop and attendee discussion. The programme will contain various forms of content, so it is hoped that in addition to the workshops, speeches and presentations from current students will add to the usefulness of the day.

More detail as to the content will be forwarded nearer the event.

I ddathlu, hyrwyddo a chefnogi'r rhaglenni DAPP, bydd y prifysgolion dyfarnu yn cynnal cynhadledd gyda'r bwriad o archwilio’r cynnydd a wnaed a helpu llywio’r cyfeiriad teithio yn y dyfodol.

Targed y gynhadledd fydd:
- myfyrwyr a darpar fyfyrwyr
- y rhai sydd â chyfrifoldeb am gefnogi myfyrwyr DAPP.

Bydd hefyd yn berthnasol ar gyfer:

- y rhai sydd yn rheoli timau gwaith cymdeithasol ac agendâu datblygu gweithlu gwaith cymdeithasol
- y rhai sydd â diddordeb mewn neu wedi’u heffeithio gan addysg gwaith cymdeithasol ac ymarfer.

Cynhelir y 3edd Cynhadledd ddydd Gwener 30 Mehefin 2017 yn y Medrus Suite, Campws Penybryn, Prifysgol Aberystwyth.

Amcanion y dydd yw:

I ystyried pa effaith y mae rhaglenni DAPP yn ei gael ar ymarfer gwaith cymdeithasol
I glywed am enghreifftiau o addysg ac ymchwil myfyrwyr wedi’u rhoi ar waith
I ystyried negeseuon allweddol ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol

Cynnwys y Dydd

Mae'r gynhadledd yn cydnabod pwyslais ar ryngweithio rhwng y mynychwyr ac fel y cyfryw mae ganddi bwyslais ar weithdai a thrafodaeth mynychwyr. Bydd y rhaglen yn cynnwys gwahanol fathau o gynnwys, felly gobeithir, yn ychwanegol at y gweithdai, bydd areithiau a chyflwyniadau gan fyfyrwyr presennol yn ychwanegu at ddefnyddioldeb y dydd.

Anfonir mwy o fanylion ynghylch y cynnwys yn nes ymlaen at y digwyddiad.

Share with friends

Date and Time

Location

Medrus Suite -Penbryn Campus – Aberystwyth University/ Ystafell Medrus – Campws Penbryn – Prifysgol Aberystwyth

United Kingdom

Save This Event

Event Saved