Free

Event Organisers Wales - the networking event for Event Organisers in Wales

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

University of South Wales Treforest Campus

Llantwit Road

Pontypridd

CF37 1DL

United Kingdom

View Map

Event description
A new networking event for those working in the event industry Digwyddiad rhwydweithio newydd i’r rheiny sy’n gweithio yn y diwydiant digwyd

About this Event

PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Rydym ni’n falch o gyflwyno a’ch croesawu chi i Drefnwyr Digwyddiadau Cymru (TDC), sef cyfle newydd i ddod ynghyd sydd wedi cael ei greu gan Katrina Cinus, Rheolwr Cynadledda a Digwyddiadau Prifysgol De Cymru.

Ar ôl creu a hyrwyddo nifer fawr o grwpiau rhwydweithio i sectorau eraill, sylwodd Katrina nad oedd cyfle o’r fath yn bodoli yn ei diwydiant ei hun, ac felly penderfynodd lansio TDC.

Bydd y digwyddiad rhwydweithio newydd hwn yn cynnig cyfle i unrhyw un sy’n gweithio yn y diwydiant digwyddiadau ddod at ei gilydd i drafod heriau a rhannu gwybodaeth – gan adael eu hetiau trefnu digwyddiadau wrth y drws, am unwaith!

Bydd pob digwyddiad yn rhoi sylw i bynciau penodol ac yn cynnwys cipolygon gwerthfawr gan arbenigwyr yn y maes, gan ddechrau gyda phwnc y mis hwn, sef “Goroesi heriau’r diwydiant digwyddiadau”.

Os ydych chi’n poeni am gyllidebau sy’n crebachu a dod o hyd i noddwyr, neu os ydych yn colli cwsg ynghylch hyrwyddo eich digwyddiad a denu cynulleidfaoedd newydd (a phroblemau arall), efallai bydd digwyddiadau TDC yn achub eich croen.

A does dim angen i chi boeni, byddwch chi mewn dwylo da! Yn arwain y drafodaeth yn nigwyddiad cyntaf TDC, rydym yn falch o groesawu:

Dan Tyte – Prif Weithredwr Working Word Public Relations. Gydag atgofion eglur o gynnal Cwpan y Byd Digartref 2019 yng Nghaerdydd dros yr haf, mae Dan yn gyfarwydd tu hwnt â’r heriau sy’n gysylltiedig â threfnu digwyddiad mawreddog, a bydd e’n siarad am yr her o ddenu cynulleidfaoedd newydd.

Geraint Hardy-TV, cyflwynydd corfforaethol radio, asiant talent a Chyfarwyddwr 218 digwyddiadau. Bydd Geraint yn sgwrsio am ei waith yn y diwydiant digwyddiadau o bob ongl ac yn cyffwrdd ar rai o'r heriau y mae wedi eu hwynebu.

Felly, am unwaith, pam na ddewch chi i fwynhau digwyddiad sydd wedi ei greu’n arbennig ar eich cyfer chi a’ch cymheiriaid? Dangoswyd llawer o ddiddordeb eisoes ac mae disgwyl i docynnau werthu allan yn gyflym, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw eich lle heddiw!

Yn y cyfamser, nodwch y manylion canlynol yn eich dyddiadur ac edrychwch ymlaen at y cyntaf (o nifer) o ddigwyddiadau rhyngweithio TDC. Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi yno!

DYDDIAD: Dydd Gwener 15 Tachwedd 2019

AMSER: 2pm – 3:30pm

LLEOLIAD: Canolfan Gynadledda Prifysgol De Cymru, Campws Trefforest, Pontypridd, CF37 1DL

We’re proud to introduce and welcome you to the Event Organisers Wales (EOW), a new meet-up created by the University of South Wales’ very own conference and events manager, Katrina Cinus.

Having created and championed countless networking groups for other sectors, Katrina realised her own industry was lacking a similar opportunity, and so decided to launch EOW.

This new networking event will serve as a space for anyone working in the event industry to come together, discuss their challenges and share knowledge - and, for once, leave their event organiser hats at the door!

Each meet-up will tackle specific topics and include valuable insights from industry experts, beginning with this month’s topic: ‘Overcoming event industry challenges’.

If you’re worried about shrinking budgets and sourcing sponsors, or are losing sleep over promoting your event and attracting new audiences (and just about everything in between), then the EOW events just might save your day.

And fear not, you’ll be in safe hands! Leading the discussion as the first ever EOW speakers, we’re proud to welcome:

Dan Tyte - Managing Director at Working Word Public Relations. Hot off the heels of running the Homeless World Cup in Cardiff this summer, Dan knows all too well the trials and tribulations that come with pulling off an all-star event and will be talking about the challenges of attracting new audiences.

Geraint Hardy - TV, Radio & Corporate presenter, talent agent and Director of 218 Events. Geraint will chat about his work in the event industry from all angles and touch upon some of the challenges he's faced.

So, for once, why not enjoy an event created just for you and your peers? We’ve already received lots of interest and tickets are expected to fly out the door, so make sure to book your place today!

In the meantime, pencil the below details into your diary and look forward to the first (of many) EOW networking events. We can’t wait to meet you there!

DATE: Friday 15th November 2019

TIME: 2pm – 3:30pm

LOCATION: The Conference Centre @ University of South Wales, Treforest campus, Pontypridd, CF37 1DL

Share with friends

Date and Time

Location

University of South Wales Treforest Campus

Llantwit Road

Pontypridd

CF37 1DL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved