Free

Explore with Me: Textiles and Ancient Egypt

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
This is a hands-on event where we will look at textiles and experiment with making them

About this event

Synopsis

Ancient Egyptian textiles appear in museums all across the world, from mummy wrappings to diaphanous flowing white robes and even colourful early medieval garments, but how much do we really know about them?

This 10 week zoom course will allow us to look closer at the methods and practices used to create pieces like those we can see in the Egypt Centre and other museum collections.

We will experiment with the possibility of dyeing linen and explore the effectiveness of plant dyes, learn how flax was harvested, how ancient looms were set up, and even make thread without spinning.

You are welcome to take part in the experiments with me as we investigate together each week, or watch and discover what we learn as the results come in. I don’t promise to give you all the answers, but rather this is an invitation for you to explore with me.

These sessions will be designed to be suitable for everyone no matter your level of experience with textiles or knowledge of ancient Egypt. Although I will be aiming these sessions at adults, children are welcome to attend if supervised.

Background on the talk convener (Dr. Carolyn Graves-Brown):

I have worked at the Egypt Centre since 1997 and know a lot more about ancient Egypt than I do about textiles. I am a hobbyist spinner who has dabbled in plant dyeing. As I am a vegan, I won’t be using insect dyes but those following our experiments at home are welcome to try insect dyes. Where wool is involved, I purchase supplies from sheep sanctuaries but you can purchase from elsewhere. If we have experienced textile experts joining our group, I hope to make use of their knowledge!

You will be given a list of where I purchase my supplies for the experiments, but you are welcome to use other suppliers.

Basic course details:

Free 10 week interactive zoom course

3–5pm every Thursday for 10 weeks

Starting Thursday 23rd September

Upon booking, you will receive an automated email from Eventbrite with further details, including the Zoom link. If you haven't received confirmation within 24 hours please contact Carolyn Graves-Brown at c.a.graves-brown@swansea.ac.uk

//

Crynodeb:

Gallwch weld tecstilau o'r Hen Aifft mewn amgueddfeydd ledled y byd, o rwymynnau mymïod i gynau gwyn main a hyd yn oed dillad lliwgar o'r cyfnod canoloesol cynnar, ond faint mewn gwirionedd rydym yn gwybod amdanynt?

Bydd y cwrs 10 wythnos hwn drwy Zoom yn rhoi cyfle i ni archwilio’n fanylach y dulliau a'r arferion a ddefnyddiwyd i greu eitemau megis y rhai sy'n cael eu harddangos yn y Ganolfan Eifftaidd a chasgliadau amgueddfeydd eraill.

Byddwn yn arbrofi â'r posibilrwydd o lifo lliain ac yn archwilio effeithiolrwydd llifynnau sy'n seiliedig ar blanhigion, yn dysgu sut roedd llin yn cael ei gynaeafu, sut roedd gwyddiau hynafol yn cael eu gosod a byddwn hyd yn oed yn creu edau heb nyddu.

Mae croeso i chi gymryd rhan yn yr arbrofion gyda mi wrth i ni ymchwilio ar y cyd bob wythnos, neu wylio a darganfod beth rydym yn ei ddysgu wrth i'r canlyniadau ddod i'r amlwg. Alla i ddim addo rhoi'r holl atebion i chi, ond rwy'n estyn gwahoddiad i chi archwilio gyda mi.

Mae'r sesiynau hyn wedi'u cynllunio i fod yn addas i bawb, waeth beth yw lefel eich profiad o decstilau neu'ch gwybodaeth am yr Hen Aifft. Er y bydda i'n cyflwyno'r sesiynau hyn ag oedolion mewn golwg, mae croeso i blant gymryd rhan dan oruchwyliaeth.

Fy nghefndir (Dr. Carolyn Graves-Brown):

Rwyf wedi gweithio yn y Ganolfan Eifftaidd ers 1997 ac rwy'n gwybod llawer mwy am yr Hen Aifft nag am decstilau. Mae nyddu yn hobi i mi ac rwyf wedi rhoi cynnig ar lifo gan ddefnyddio planhigion. Gan fy mod i'n feganaidd, ni fyddaf yn defnyddio llifynnau sy’n seiliedig ar bryfed ond mae croeso i chi roi cynnig ar y llifynnau hyn gartref yn dilyn ein harbrofion. Pan ddefnyddir gwlân, rwy'n prynu gwlân gan lochesau defaid, ond cewch chi ddewis ble i brynu eich gwlân chi. Os bydd arbenigwyr tecstilau'n ymuno â'n grŵp, gobeithio y byddant yn fodlon rhannu eu gwybodaeth!

Byddwch yn derbyn rhestr o ble rwy’n prynu fy nghyflenwadau ar gyfer yr arbrofion ond mae croeso i chi ddefnyddio cyflenwyr eraill.

Manylion y cwrs sylfaenol:

Cwrs rhyngweithiol 10 wythnos am ddim drwy Zoom

3pm i 5pm bob dydd Iau am 10 wythnos

Yn dechrau ddydd Iau 23 Medi

Ar ôl cadw lle, byddwch chi’n derbyn neges e-bost awtomatig gan Eventbrite yn cynnwys rhagor o fanylion a’r ddolen Zoom. Os nad ydych chi wedi derbyn cadarnhad ymhen 24 awr, e-bostiwch Carolyn Graves-Brown yn c.a.graves-brown@abertawe.ac.uk

Share with friends

Date and time

Location

Online event

{ _('Organizer Image')}

Organiser The Egypt Centre

Organiser of Explore with Me: Textiles and Ancient Egypt

Save This Event

Event Saved