Exploring Mark Making and Surface Pattern Through Enamelling/Archwilio Gwneud Marciau a Phatrymau Arwyneb Drwy Enamlo
Free
Exploring Mark Making and Surface Pattern Through Enamelling/Archwilio Gwneud Marciau a Phatrymau Arwyneb Drwy Enamlo

Exploring Mark Making and Surface Pattern Through Enamelling/Archwilio Gwne...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llantarnam Grange Arts Centre

St David's Rd

Cwmbran

NP44 1PD

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Overview

This will be an introduction to the art of vitreous enamelling. By the end of the day participants will have several sample pieces and should be able to incorporate this technique into the curriculum in a safe and controlled way.

 • Introduction to enamelling, Kilns and tools. Viewing examples and discussing work.
 • Health and safety in the studio talk and how to teach enamelling safely in the classroom.
 • Demonstration of cleaning copper, sifting counter enamel and firing.
 • Participants counter enamel a piece of copper.
 • Demonstration of sifting through stencils, riso screens and sgraffito, stamps, pens, the use of ball clay and firescale in enamelling.

Participants explore these techniques:

 • Demonstration of applying liquid enamel to copper, or prepared small steel panels.
 • How to use liquid enamel to produce illustrative work from own drawings.
 • Participants explore these techniques combined with sifting and sgraffito and stencils, pens and stamps.
 • Demonstration of cleaning up enamels and attaching fittings if required.
 • Discussion of the work produced and how the techniques could be developed.

Handouts will accompany the workshop and a full lists of tools, materials, kilns and suppliers will be provided.

Cross curricular links:

 • Materials - Art, Design technology, Chemistry, Physics, Geology
 • Subject - History, Geography, Religious Studies, Art


Who Should Attend?

Teachers who want to enhance their hand making skills so that they can offer their students quality making projects.

This free workshop is only open to teachers who work or live in Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport or Torfaen.

Facilitator

The Makers Guild in Wales has a wealth of expertise and resources through its guild membership. It has a track record of providing teachers in primary and secondary education with support in delivering making project to pupilsTrosolwg

Cyflwyniad fydd hwn i grefft enamlo gwydrog. Erbyn diwedd y diwrnod bydd gan y cyfranogwyr sawl darn sampl a dylent fod yn gallu ymgorffori’r dechneg hon i’r cwricwlwm mewn modd diogel a rheoledig.

 • Cyflwyniad i enamlo, odynau ac offer. Edrych ar enghreifftiau a thrafod gwaith.
 • Sgwrs iechyd a diogelwch yn y stiwdio a sut i ddysgu enamlo yn ddiogel yn yr ystafell ddosbarth.
 • Arddangosiad o lanhau copr, rhidyllu gwrthenamel a chrasu.
 • Cyfranogwyr yn gwrthenamlo darn o gopr.
 • Arddangosiad o ridyllu drwy stensilau, sgriniau riso a sgraffito, stampiau, peniau, y defnydd o bibglai a staen tân mewn enamlo.

Cyfranogwyr yn archwilio’r technegau hyn:

 • Arddangosiad o roi enamel hylifol ar gopr, neu baneli dur bach a baratowyd.
 • Sut i ddefnyddio enamel hylifol i gynhyrchu gwaith darluniadol o’ch lluniadau eich hun.
 • Cyranogwyr yn archwilio’r technegau hyn ynghyd â rhidyllu a sgraffito a stensilau, peniau a stampiau.
 • Arddangosiad o lanhau enamel a chysylltu ffitiadau os bydd eu hangen.
 • Trafod y gwaith a gynhyrchwyd a sut y gallai’r technegau gael eu datblygu.
 • Bydd taflenni yn cyd-fynd â’r gweithdy a darperir rhestr lawn o offer, deunyddiau, odynau a chyflenwyr.

Cysylltiadau trawsgwricwlaidd:

 • Deunyddiau – Celf, Technoleg Dylunio, Cemeg, Ffiseg, Daeareg
 • Pwnc – Hanes, Daearyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol, Celf

Pwy ddylai fynychu?

Athrawon sydd am wella eu sgiliau gwneud â llaw fel y gallant gynnig prosiectau gwneud o ansawdd i’w myfyrwyr.

Dim ond i athrawon sy’n gweithio neu’n byw ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Dorfaen y mae’r gweithdy am ddim hwn ar gael.

Hwylusydd

Mae gan Urdd y Gwneuthurwyr yng Nghymru gyfoeth o arbenigedd ac adnoddau drwy ei aelodaeth. Mae ganddo hanes da o ddarparu cefnogaeth i athrawon mewn addysg gynradd ac uwchradd er mwyn cyflwyno prosiect gwneud i ddisgyblion.

Share with friends

Date and Time

Location

Llantarnam Grange Arts Centre

St David's Rd

Cwmbran

NP44 1PD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved