Free

EXPO Byw a Bod - Cyfleon gwaith i bobl ifanc Gwynedd a Môn / Work opportuni...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Pontio Arts and Innovation Centre (PL5)

Deiniol Road

Bangor

LL57 2TQ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

*Please scroll down for English*

Hoffem eich gwahodd i ddigwyddiad cloi arbennig i gyflwyno uchafbwyntiau'r prosiectau Byw a Bod Digidol a Pherfformio aeth ymlaen dros yr haf. Hefyd bydd nifer o fusnesau digidol yno gyda stondin i chi gael rhydweithio.

Mae prosiect Byw a Bod yn ceisio tynnu sylw at y cyfleoedd gwaith sydd ar gael yng Ngwynedd a Môn, felly mae cadw ein pobl ifanc orau a mwyaf disglair yn bwysig i'r economi a'r gymuned. Fodd bynnag, bob blwyddyn mae llawer yn gadael yr ardal i chwilio am gyfleoedd gyrfaol gwell. Ond does dim rhaid gadael........

Beth yw Byw a Bod Digidol?

Cafodd 9 o bobl ifanc gyda sgiliau STEM o Wynedd a Môn y cyfle unigryw i weithio gyda chwmnïau technoleg ddigidol blaenllaw ar draws y Gwynedd a Môn dros yr haf er mwyn cael blas o weithio gyda chwmnioedd sydd yn cynnig swyddi gwerth uchel yn y Siroedd. Y cwmnioedd a gymerodd rhan oedd PPM Technologies, NMi Gaming, Megni, D+H/ Fundtech, Futuruim, Morlais a Cadarn Consulting Engineers.


Yn ystod y digwyddiad, bydd cyfle i glywed:

 • Cyflwyniad o ganfyddiadau'r myfyrwyr am y cyfleoedd swyddi gwerth uchel yn y sector digidol yng Ngwynedd a Môn.

 • Ffilmiau yn cyflwyno uchafbwyntiau gwaith a phrofiadau byw y myfyrwyr ar y prosiect 'Byw a Bod'.

 • Cyflwyniad gan un o'r cwmniau Digidol am pa fath o sgiliau mae'nt ei angen.

Beth yw Byw a Bod Perfformio?

Cafodd 11 o bobl ifanc credigol o Wynedd a Môn y cyfle i weithio dan arweiniad Cwmni'r Fran Wen dros yr haf i ddatblygu cyfres o berfformiadau artistig ar gyfer twristiaid yn defnyddio dulliau arloesol o gyflwyno ein hiaith a'n diwylliant.
Bydd cyfle i chi glywed:

 • Cyflwyniad gan Gwmni Pop-up Amrant am y cyfleon i gyflwyno iaith, hanes a diwylliant Cymru i'r sector dwristiaeth.

 • Blas o berfformiadau byw a chyffrous gan Amrant yn cyflwyno iaith, hanes a diwylliant Cymru.

 • Siaradwr Gwadd / Sector Twristiaeth neu Celfyddydau

Bydd bwffe ysgafn ar gael i chi ar ôl y digwyddiad. (Nodwch os oes gennych unrhyw argaeledd bwyd).


Buaswn yn ddiolchgar os yr ellwch gadarnhau eich presenoldeb drwy gofrestru yma.

Yn y cyfamser os oes gennych unrhyw gwestiwn fe ellwch gysylltu â mi ar y manylion isod.

Diolch yn fawr

Arloesi Gwynedd Wledig ac Arloesi Môn

Rachel@mentermon.com / (01766) 514057We would like to invite you to a special closing event to highlight the ‘Byw a Bod’ Digital and Performance projects that ran over the summer. There will also be local digital companies there with stalls for you to network.

The Byw a Bod Project seeks to highlight the work opportunities available in Gwynedd & Anglesey, therefore retaining our best and brightest young people is important for the economy and the community. However every year many leave the area in search of better career opportunities. But it doesn't have to be this way......

What is 'Byw a Bod' Digital?

9 young people with STEM skills from Gwynedd & Anglesey had the unique opportunity to work with leading digital technology companies in Gwynedd & Anglesey this summer, to get a taste of working with companies that can offer high value jobs in the county. The companies that participated in the pilot project where, PPM Technologies, NMi Gaming, Megni, D + H/Fundtech/ Futuruim, Morlais and Cadarn Engineering.

 • Presentation from the students of their findings in terms of high value job opportunities in the digital sector.

 • Short films to presents the highlights of their work and life experiences during the 'Byw a Bod' project.

 • Guset sepaker from one of the digital busiensses.

What is 'Byw a Bod' Performance?

11 creative young people from Gwynedd & Anglesey had the opportunity to work under the leadership of Cwmni'r Fran Wen over the summer to develop a series of artistic performances using innovative methods of delivering our language and culture to tourists in Gwynedd.

 • Presentation by Amrant about the opportunities to introduce the language, history and culture to the tourism sector.

 • A taste of 7Amrant live performances introducing the language, history and culture of Wales.

 • Special guest from the theatr/tourism sector.

A buffet will be available for you after the event. (Please note if you have any food allergies).

I would be grateful if you can confirm your attendance by registering on here.

In the meantime, if you have any questions you can contact me on the details below.

Many thanks

Arloesi Gwynedd Wledig & Arloesi Môn

Rachel@mentermon.com / (01766) 514057
Share with friends

Date and Time

Location

Pontio Arts and Innovation Centre (PL5)

Deiniol Road

Bangor

LL57 2TQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved