Free

Expressive Arts Outdoors | Celfyddydau Mynegiannol Awyr Agored

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bedwellty House and Park

Morgan Street

Tredegar

NP22 3XN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Scroll down for English ...
Celfyddydau Mynegiannol Awyr Agored; fframweithiau dysgu safle-penodol


Mae’r cwrs ymarferol hwn yn archwilio ystod o brosiectau celfyddydau awyr agored, ar draws nifer o ddisgyblaethau i gefnogi fframwaith AoEL y Cwricwlwm Cymreig newydd.

Wrth weithio ochr yn ochr â’r artistiaid Kate Verity o Malarky Arts a Bethan Ryland o Pili Pala Arts, bydd cyfranogwyr yn ennill gwybodaeth a sgiliau i ddatblygu prosiectau celfyddydau mynegiannol gyda ffocws ar ddisgyblion, sy’n defnyddio safleoedd treftadaeth, diwylliannol a chelfyddydol lleol fel ysbrydoliaeth.

Cynhelir y cwrs ymarferol, hwyliog a difyr hwn y tu allan, lle byddwch yn profi syniadau creadigol ac yn datblygu sgiliau ymarferol i ddarparu’r celfyddydau gweledol, drama, dawns, cerddoriaeth, y cyfryngau digidol a’r celfyddydau mynegiannol.

Mae’r cwrs hwn yn cefnogi gweithio trawsgwricwlaidd, a’r agenda les. Anelir at athrawon ac addysgwyr/artistiaid sy’n gweithio â CA2 – 3, ond sydd hefyd yn cefnogi darpariaeth Cyfnod Sylfaen ac AAA.

Dylai cyfranogwyr wisgo dillad ac esgidiau sy’n addas ar gyfer yr awyr agored.


Hwyluswyr:

Mae Kate Verity wedi bod yn creu a darparu prosiectau celfyddydau cyfranogol a dysgu ers dros 20 mlynedd gyda Malarky Arts. Mae hi’n Hyrwyddwr Celfyddydau ac wedi cyfrannu at sawl prosiect y cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol.

Mae Beth Ryland yn rhedeg y cwmni dawns Pili Pala Dance sydd wedi ei leoli yng Nghaerffili, ac mae hi’n ddarlithwraig mewn perfformio cyfranogol ac ymdrochol ym Mhrifysgol Birmingham.


I archebu lle AM DDIM


Pwy All Fynychu?

Mae’r gweithdai hyn yn agored i athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio yng Nghymru.


Byddwn yn Talu am Athro Llanw

Gall Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 yr athro i dalu am gostau athro llanw yn ein rhanbarth, neu gyrsiau a ddarperir gan Rwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol ledled Cymru. I weld eu rhaglen ewch i: A2Connect.org (Canolbarth De Cymru), Edau.cymru (Gogledd Cymru), Nawr.cymru (Canolbarth a Gorllewin Cymru).


Dewch i wybod mwy ynghylch popeth a gynigir gan y Rhwydwaith – gan gynnwys mentora Pencampwyr Celfyddydol, ariannu, cyrsiau a chyfeiriadur arlunwyr: www.celfadd.cymru/cy/

Ffoniwch ni ar: 07717 743292 / 07717 743639

Anfonwch e-bost atom: artsandeducationnetwork@caerphilly.gov.uk

HWB: Dewch o hyd i ni yn y Parth Dysgu Creadigol


Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol:

Facebook: @artsed.wales

Twitter: @artsed_wales

Instagram: @artsed_wales

Expressive Arts Outdoors; site specific learning frameworks


This practical course explores a range of outdoor arts projects, across a number of disciplines to support the new Welsh Curriculum AoEL framework.

Working alongside artists Kate Verity of Malarky Arts and Bethan Ryland of Pili Pala Arts, course participants will gain knowledge and skills in developing pupil centred expressive arts projects that draw upon local arts, culture and heritage sites for inspiration.

This fun and engaging practical course takes place outside, where you will try out creative ideas and develop practical skills in delivering visual arts, drama, dance, music and digital media the expressive arts.

This course supports cross-curricular working, and the wellbeing agenda. It is aimed at teachers and artist educators working within KS2 – 3, but also supports Foundation Phase and SEN delivery.

Participants should wear weather appropriate clothes and footwear suitable for outdoors.


Facilitators:

Kate Verity has been creating and delivering learning and participatory arts projects for over 20 year with Malarky Arts, is an Arts Champion and has participated in a number of Lead Creative School Scheme projects.

Bethan Ryland runs Caerphilly based dance company Pili Pala Dance, and is a lecturer in participatory and immersive performance at Birmingham University.


Book your FREE placeWho Can Attend?

These workshops are open to teachers, artists and cultural educators who work in Wales.


We Pay For Cover

The Arts and Education Network: South East Wales can contribute up to £100 per teacher to the cost of supply cover in our region, or courses delivered by Regional Art and Education Networks accross Wales. To see their programmes visit: A2Connect.org (Central South Wales), Edau.cymru (North Wales), Nawr.cymru (Mid and West Wales).Find out more about everything the Network has to offer – including Arts Champion mentoring, funding, courses, and an artist directory: www.artsed.wales

Call us: 07717 743292 / 07717 743639

Email us: artsandeducationnetwork@caerphilly.gov.uk

HWB: Find us in the Creative Learning Zone


Follow us on social media:

Facebook: @artsed.wales

Twitter: @artsed_wales

Instagram: @artsed_wales


Share with friends

Date and Time

Location

Bedwellty House and Park

Morgan Street

Tredegar

NP22 3XN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved