Donation

Fearghus Ó Conchúir - Tir Cyfreddin/Shared Ground workshop

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Dance House

Wales Millennium Centre

Pierhead Street

Cardiff

CF10 4PH

United Kingdom

View Map

Event description

Description


English text follows the Welsh


Gweithdy ar wneud grwpiau

Rhan o ddefnydd parhaus Fearghus o symudiad fel ffynhonnell wybodaeth yw Tir Cyffredin i ganfod sut gallai grwpiau gael eu gwneud.

Bydd Fearghus yn rhannu peth o’i brofiad fel symudwr a gwneuthurwr yn ei bumed degawd fel symbylydd ar gyfer byrfyfyrio a chyfansoddi i grwpiau. Bydd rhywbeth hen-ffash, yn cynhyrchu rhywbeth newydd drwy fenthyca beth bynnag sy’n ddefnyddiol a hyd yn oed yn las. Bydd sesiwn gynhesu, lot o ddawnsio ac eiliadau o fyfyrio a thrafod er mwyn creu mwy o symud.

Coreograffydd, artist dawns a chyfarwyddwr artistig yw Fearghus Ó Conchúir. Wedi’i fagu yn Gaeltacht An Rinn yn Iwerddon, cwblhaodd raddau mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Ewropeaidd yng Ngholeg Madlen Rhydychen cyn hyfforddi yn Ysgol Dawns Gyfoes Llundain.

Gan gydweithredu’n aml ag artistiaid ac arbenigwyr o ddisgyblaethau eraill, mae’n eiriolwr brwd dros yr hyn y gall y ddawns ein helpu i’w ddeall am sut rydyn ni’n byw yn y byd. Mae ei waith, a gyflwynir o gwmpas y byd, yn creu fframweithiau ar gyfer cynulleidfaoedd ac artistiaid i adeiladu cymunedau gyda’i gilydd.

Ymunodd Fearghus â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru fel cyfarwyddwr artistig yn 2018.

Mynediad — Ceir gwybodaeth am fynediad i’r Tŷ Dawns ar https://dancehouse.wales/cy/eich-ymweliad/mynediad.


A workshop for working out groups

Tir Cyfreddin/Shared Ground is part of Fearghus’ ongoing use of movement as an intelligence for working out how groups could be made.

Fearghus will share some of his experience as a mover and maker in his fifth decade as a stimulus for group improvisation and composition. There will be something old-skool, generating something new by borrowing whatever’s useful and even, blue. There will be a warm up, lots of dancing and moments of reflection and discussion to generate more movement.

Fearghus Ó Conchúir is a choreographer, dance artist and artistic director. Brought up in the Ring Gaeltacht in Ireland, he completed degrees in English and European Literature at Magdalen College Oxford, before training at London Contemporary Dance School.

Frequently collaborating with artists and experts from other disciplines, he is a champion for what dance can help us understand about how we live in the world. His film and live performances, presented around the world, create frameworks for audiences and artists to build communities together.

Fearghus joined National Dance Company Wales as artistic director in 2018.

Access — Access information about the Dance House can be found at https://dancehouse.wales/your-visit/access.


Delwedd/Image: Kirsten McTernan

Share with friends

Date and Time

Location

Dance House

Wales Millennium Centre

Pierhead Street

Cardiff

CF10 4PH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved