Ffres! Wales Festival of Veg

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Location

Location

Online event

Event description
Welcome to FFRES! // Croeso i FFRES!

About this event

To book your free place on any of the sessions, please register by clicking on the individual event links below.

//

I archebu'ch lle ar gyfer unrhyw rai o'r sesiynau, cofrestrwch trwy glicio ar y dolenni ar gyfer y digwyddiadau unigol isod.

Ffres! Wales Festival of Vegetables is a two-week festival of events, activities and content celebrating growing, eating, on the ground action and enjoyment all things veg in Wales.

//

Mae Ffres! Gŵyl Lysiau Cymru yn bythefnos o ddigwyddiadau, gweithgareddau a chynnwys sy’n rhad ac am ddim a fydd yn dathlu tyfu, bwyta, gweithredu a mwynhau llysiau yng Nghymru.


		Ffres! Wales Festival of Veg image

Monday, June 14th / Dydd Llun, Mehefin 14eg

Veg on the Menu: Stephen Terry in conversation with Simon Wright / Llysiau ar y Fwydlen: Stephen Terry yn sgwrsio â Simon Wright

Food Sense Wales/ Synnwyr Bwyd Cymru

Food writer, broadcaster and restaurateur, Simon Wright talks to Stephen Terry, chef and owner of The Hardwick in Abergavenny about veg on restaurant menus

//

Ymunwch â’r awdur bwyd, y darlledwr a’r perchennog bwyd, Simon Wright wrth iddo siarad â chogydd a pherchennog The Hardwick yn y Fenni, sef Stephen Terry am lysiau ar fwydlenni tai bwyta.

Hanes a threftadaeth garddio marchnad: Carwyn Graves yn sgwrsio ag Adam Jones (sesiwn cyfrwng Cymraeg) / The forgotten tale of Welsh veg growing and market gardening: Adam Jones in conversation with Carwyn Graves (Welsh language session)

Food Sense Wales/ Synnwyr Bwyd Cymru

6pm

Ymunwch â’r garddwr, Adam Jones wrth iddo siarad â'r awdur, Carwyn Graves gan archwilio a thrafod diwylliant bwyd a thyfu yng Nghymru

//

Gardener Adam Jones talks to author Carwyn Graves as they explore Welsh food history with its growing past, astonishing survivals and lessons for the future.

Tuesday, June 15th / Dydd Mawrth, Mehefin 15fed

Cooking the Veg Box Way / Coginio yn null y Bocs Llysiau

Glasbren CIC

Join the team from Carmarthenshire-based Glasbren CIC as they show you how to cook 'the veg box way'

//

Ymunwch â'r tîm o Glasbren CIC, sydd wedi’i leoli yn Sir Gaerfyrddin wrth iddyn nhw ddangos i chi sut i goginio yn null y ‘bocs llysiau’

Cooperatising Resources in Welsh Arable and Horticulture / Cydweithredu Adnoddau Tir Âr a Garddwriaeth Cymru

Landworkers’ Alliance Cymru / Cynghrair Gweithwyr Tir Cymru

6pm-8pm

A panel session and discussion space to explore the current challenges challenges facing small-scale producers and opportunities for cooperatising resources in Welsh arable and horticulture sectors. Panellists will cover topics including: machinery cooperatives, machinery rings, Farm Hacks, and an open source grain dehuller.

//

Sesiwn banel a gofod trafod i archwilio'r heriau a'r cyfleoedd cyfredol sy’n wynebu cynhyrchwyr ar raddfa fach ar gyfer cydweithredu adnoddau yn sectorau tir âr a garddwriaeth Cymru. Bydd panelwyr yn ymdrin â phynciau gan gynnwys: cydweithfeydd peiriannau, cylchoedd peiriannau, Haciau Fferm, a dadleithydd grawn ffynhonnell agored.

Wednesday, June 16th / Dydd Mercher, Mehefin 16eg

Learn Welsh whilst Cooking with Siân Roberts (Suitable for Welsh learners) / Dysgu Cymraeg tra’n Coginio gyda Siân Roberts (Sesiwn ar gyfer Dysgwyr Cymraeg)

Loving Welsh Food

12pm-1pm

Join Sian Roberts of Loving Welsh Food for a Welsh Tapas cooking session using seasonal vegetables. On the menu will be Glamorgan Sausages, Salads, dip and dressing and more. Learn simple and tasty recipes, hear more about our traditional recipes and learn new vocabulary too! You will have the opportunity to ask questions during cooking, nothing too difficult please!

Sian's company, Loving Welsh Food, offers food tours in Cardiff and the Vale - fun and delicious experiences where you can enjoy Welsh food and drink, visit numerous shops, restaurants, cafes and pubs, meet the producers and learn more about the wonderful food and drink we have here in Wales.

//

Ymunwch â Sian Roberts o Loving Welsh Food ar gyfer sesiwn goginio Tapas Cymreig yn defnyddio llysiau tymhorol. Ar y fwydlen bydd Selsig Morgannwg, Salads, dip a dresin a mwy. Cyfle i ddysgu ryseitiau syml a blasus, clywed mwy am ein ryseitiau traddodiadol a dysgu geirfa newydd! Mi fydd yn gyfle i chi ofyn cwestiynnau yn ystod y coginio, dim byd rhy anodd plis!

Mae cwmni Sian, Loving Welsh Food yn cynnig teithiau bwyd yng Nghaerdydd a'r Fro. Profiadau difyr a blasus lle byddwch yn mwynhau bwyd a diod o Gymru, ymweld a nifer o siopau, tai bwyta, cafes a thafarndau, cwrdd a'r cynhyrchwyr a dysgu mwy am y bwyd a diod hyfryd sydd gennon ni yma yn Nhgymru.

Live virtual garden tour / Taith rithwir fyw o gwmpas gardd

Glasbren CIC

2pm-3pm

Join Abel Oakenshade from Glasbren CIC in Carmarthenshire who will take us on a live virtual tour of his garden and answer questions along the way.Glasbren is a social enterprise committed to restoring local food networks, regenerating our local environments and reconnecting children, young people and adults to where their food comes from, the ecosystems that support it, and to each other.

//

Ymunwch ag Abel Oakenshade o CIC Glasbren yn Sir Gaerfyrddin wrth iddo fynd â ni ar daith rithwir fyw o'i ardd gan ateb cwestiynau ar hyd y ffordd. Mae Glasbren yn fenter gymdeithasol sydd wedi ymrwymo i adfer rhwydweithiau bwyd lleol, adfywio ein hamgylcheddau lleol ac ailgysylltu plant, pobl ifanc ac oedolion gyda’u bwyd, yr ecosystemau sy'n ei gefnogi. Mwy o wybodaeth i ddod cyn hir.

Thursday, June 17th / Dydd Iau, Mehefin 17eg

How to be a climate change savvy gardener / Sut i fod yn arddwr newid hinsawdd brwd.

Garden Organic

12.30pm-1.30pm

Join Ceredigion -based author of The Climate Change Garden book, journalist, and Garden Organic representative for Wales, as she shows you how to work with nature to become a climate change savvy gardener on the veg patch.

//

Ymunwch â Kim, awdur a newyddiadurwr sy’n byw yng Ngheredigion, sydd hefyd yn gynrychiolydd ar gyfer Garden Organic yng Nghymru, wrth iddi ddangos i chi sut i weithio gyda natur i fod yn arddwr newid hinsawdd yn eich gardd lysiau.

Bwydo mwy? Feeding more: how we grow the small scale horticulture sector / Bwydo Mwy: sut fedrwn ni dyfu'r sector garddwriaeth raddfa fach yng Nghymru?

Food Sense Wales/ Synnwyr Bwyd Cymru

2pm-3pm

Join Dr Amber Wheeler of the Food Foundation as she chairs a panel that includes Dr Angelina Sanderson-Bellamy, University of the West of England; Gary Mitchell, Social Farms & Gardens; Abel Oakenshade, Glasbren CIC and Emma Maxwell from Ash & Elm Horticulture

//

Ymunwch â Dr Amber Wheeler o'r Food Foundation wrth iddi gadeirio panel sy'n cynnwys Dr Angelina Sanderson-Bellamy, Prifysgol Gorllewin Lloegr; Gary Mitchell, Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol; Abel Oakenshade, CIC Glasbren ac Emma Maxwell o Arddwriaeth Ash & Elm


		Ffres! Wales Festival of Veg image

Thursday, June 17th / Dydd Iau, Mehefin 17eg

Super Squirrel Scavenger hunt / Helfa Sborion y Wiwer Wych

Green Squirrel

To kick off the Green Squirrel Celebration, you’re being inviting you to have a go at a photo scavenger hunt, celebrating the things that make our communities special - with some great prizes for both adult and child winners.

//

I roi Dathliad y Wiwer Werdd ar waith, rydych yn cael eich gwahodd i roi cynnig ar ein helfa sborion ffotograffig, gan ddathlu’r pethau sy’n gwneud ein cymunedau’n arbennig – gyda gwobrau gwych i’r oedolion a’r plant a ddaw i’r brig.

Virtual grow along with Liz Zorab! / Rhith-dyfu gyda’n gilydd gyda Liz Zorab!

Green Squirrel

6:30pm

The Green Squirrel celebration grow along theme is all about making mistakes in the garden - we all do it, even Liz Zorab, and despite the frustration it can bring, it means we are always learning and can plan better for the future. So let’s get together and learn from each other's mistakes and make our gardens, and ourselves happier and healthier!

//

Mae’r thema ar gyfer y sesiwn hon ynglyn â gwneud camgymeriadau yn yr ardd – mae pob un ohonom yn gwneud camgymeriadau, hyd yn oed Liz Zorab, ac er gwaethaf y rhwystredigaeth mae’n golygu ein bod wastad yn dysgu ac y gallwn gynllunio’n well ar gyfer y dyfodol. Felly, beth am inni ddod ynghyd er mwyn i’r naill allu dysgu ar sail camgymeriadau’r llall, a gwneud ein gerddi – a ni ein hunain – yn hapusach ac yn iachach!

Friday, June 18th / Dydd Gwener, Mehefin 18fed

The Something Club tour / Taith amser cinio ‘The Something Club’

Green Squirrel

12:30pm

Coming soon from Green Squirrel, The Something Club is the space you’ve been looking for to explore what climate action means to you and create incredible change - close to home, in your community and beyond.

//

Yn digwydd yn fuan gyda’r Wiwer Werdd, ‘The Something Club’ yw’r lle rydych wedi bod yn chwilio amdano i ystyried beth mae gweithredu ar yr hinsawdd yn ei olygu i chi ac esgor ar newid anhygoel – ar garreg eich drws, yn eich cymuned a thu hwnt.

Virtual summer supper / Rhith-swper haf

Green Squirrel

6pm

Green Squirrel’s teaming up with some of its foody favourites, Global Gardens, One Small Spoon and Lias Kitchen to bring you a beautiful virtual summer supper experience!

You’ll be taken on an exploration of the gorgeous Global Gardens allotment site by Poppy, with sneak peeks in the polytunnel, a wander through the herb garden and find out what seasonal crops will be harvested for the supper.

Then you’ll be joined by Lia, from Lia’s kitchen who will be showing how to create some seriously delicious summer garden cocktails and mocktails using freshly picked garden herbs and flowers.

And then for the main course, Vaida from One Small Spoon will be sharing some seasonal summer recipes with vegetables and herbs grown on site.

This is not a live event – Green Squirrel will be releasing the summer supper videos from 6pm on Friday 18th June on social media and YouTube. If you want to make sure you don’t miss out then sign up to receive the links directly to your inbox.

//

Mae Y Wiwer Werdd wedi ymuno gyda phobl eraill sy’n gwirioni ar fwyd – Global Gardens, One Small Spoon a Lia’s Kitchen – i gynnig profiad ‘rhith-swper haf’ bendigedig ichi!

Cewch eich tywys gan Poppy trwy randir godidog Global Gardens, gan gael cipolwg y tu mewn i’r twnnel polythen, crwydro trwy’r ardd berlysiau a gweld pa gnydau tymhorol a gaiff eu cynaeafu ar gyfer y swper.

Yna, bydd Lia o Lia’s Kitchen yn ymuno â chi. Bydd yn dangos sut i greu coctels a moctels hynod flasus trwy ddefnyddio perlysiau a blodau a fydd newydd eu hel yn yr ardd.

Ac yna, daw’r prif gwrs. Bydd Vaida o One Small Spoon yn rhannu ambell rysáit haf sy’n defnyddio llysiau a pherlysiau a dyfir ar y safle.

Nid digwyddiad byw mo hwn – byddwn yn rhyddhau fideos y swper haf o 6pm ddydd Gwener 19 Mehefin ar y cyfryngau cymdeithasol ac YouTube. Os ydych eisiau gwneud yn siŵr na fyddwch yn colli unrhyw beth, yna cofrestrwch er mwyn i’r dolenni gael eu hanfon yn syth i’ch mewnflwch.


		Ffres! Wales Festival of Veg image

		Ffres! Wales Festival of Veg image

Friday, June 18th / Dydd Gwener, Mehefin 18fed

Wales Peas Please Veg Summit / Cynhadledd Lysiau Pys Plîs Cymru

Is Horticulture part of the deal? / Ydy garddwriaeth yn rhan o’r fargen?

Food Sense Wales/ Synnwyr Bwyd Cymru

10.30am

With only ¼ portion of veg grown per person per day in Wales; with a public health and climate and nature emergency, and with significant investment planned for Wales over the next 10-15 years through Growth Deals, City Deals and UK funding mechanisms, Food Sense Wales will be asking a panel of experts, including our Peas Please pledgers, to debate whether horticulture should be part of “the deal”.

//

Gyda dim ond ¼ o ddogn o lysiau yn cael ei dyfu fesul person y dydd yng Nghymru; gydag argyfwng iechyd cyhoeddus, a hinsawdd a natur, a chyda buddsoddiad sylweddol wedi'i gynllunio ar gyfer Cymru dros y 10-15 mlynedd nesaf trwy Fargeinion Twf, Bargeinion Dinas a mecanweithiau cyllido'r DU, bydd Synnwyr Bwyd Cymru yn gofyn i banel o arbenigwyr, gan gynnwys addunedwyr Pys Plîs, i drafod a ddylai garddwriaeth fod yn rhan o'r “fargen”.

How to shift the dial on demand for Veg? / Newid y galw am lysiau?

Hosted by Food Sense Wales/ Synnwyr Bwyd Cymru

2pm

//

Hyrwyddwyr Llysiau Pys Plîs yn arwain sesiwn gyda llunwyr polisi ac addunedwyr Pys Plîs i drafod y math o syniadau y gallai Llywodraeth Cymru fod yn eu hystyried yn yr ymgynghoriad sydd ar ddod yn ymwneud â’r Amgylchedd Bwyd.


		Ffres! Wales Festival of Veg image

		Ffres! Wales Festival of Veg image

Tuesday, June 24th / Dydd Mawrth, Mehefin 24ain

UK Peas Please Veg Summit / Cyfres Cynhadledd Lysiau y DU

Veg Summit 2021: Peas Please Prizes / Cynhadledd Lysiau 2021: Gwobrau Pys Plîs

Food Foundation

2pm-3pm

Join us at River Cottage and our host Hugh Fearnley Whittingstall as he announces the winners and runners up of the Peas Please Prizes 2021 for progress over 2019/2020 across 7 categories.

//

Ymunwch â ni yn River Cottage gyda'n gwestai arbennig, Hugh Fearnley Whittingstall wrth iddo gyhoeddi enillwyr a’r rhai sydd wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Pys Plîs 2021 am eu cynnydd dros 2019/2020 ar draws 7 categori.

Horticulture UK Celebration Event / Digwyddiad i ddathlu Garddwriaeth yn y DU

Food Foundation

11am-12pm

Healthy Horizons for Horticulture: encouraging veg production and consumption – best practice from the Netherlands and the UK

Chair: Dr Amber Wheeler, Food Foundation

Speakers:

Learning from the Netherlands: Karin Bemelmans from the Netherlands Fruit and Veg Action Plan

Growing Wales: Sarah Gould on Tyfu Cymru, the Wales horticulture Action Plan and the new Wales Horticulture Alliance

The Fruit and Veg Alliance’s vision: Jack Ward from British Growers

Feeding Cities with veg: showcasing new plans in Scotland

Selling more veg in Northern Ireland: how the sector is coming together to promote greater veg consumption

//

Gorwelion Iach ar gyfer Garddwriaeth: annog cynhyrchu a bwyta llysiau - arfer gorau o'r Iseldiroedd a'r DU

Cadeirydd: Dr Amber Wheeler, Food Foundation

Siaradwyr:

Dysgu o'r Iseldiroedd: Karin Bemelmans o Gynllun Gweithredu Ffrwythau a Llysiau'r Iseldiroedd

Tyfu Cymru: Sarah Gould, Tyfu Cymr yn trafod Cynllun Gweithredu garddwriaeth Cymru a’r Gynghrair Garddwriaeth Cymru newydd

Gweledigaeth Cynghrair Ffrwythau a Llysiau: Jack Ward o British Growers

Bwydo Dinasoedd gyda llysiau: trafod cynlluniau newydd yn yr Alban

Gwerthu mwy o lysiau yng Ngogledd Iwerddon: sut mae'r sector yn dod at ei gilydd i hyrwyddo mwy o ddefnydd o lysiau

Share with friends

Location

Online event

Organiser Food Sense Wales

Organiser of Ffres! Wales Festival of Veg

Save This Event

Event Saved