Free

Film screening of the documentary “Katya Paskaleva – The Last Role”

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bulgarian Cultural Institute

188 Queen's Gate, South Kensington

London

SW7 5HL

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

13 December, Wednesday, 7 pm, “Sofia” Gallery

The life of film legend Katya Paskaleva presented in a documentary by Georgi Toshev will be shown at BCI London.

Special guest: Georgi Toshev

“Katia Paskaleva – The Last Role”

Scriptwriter: Georgi Toshev
Producer: Georgi Toshev
Director: Emma Konstantinova
Operator: Rumen Vassilev

“Katya Paskaleva – The Last Role” is an attempt to arrange the puzzle of a dynamic, joyful and painful life. For the first time, facts from the actress’s biography reveal features of her creative and lifestyle. The basis of the film is the story of the Petrich girl growing up in an ordinary family in Pernik, who finds in her childhood that the only way to escape the mediocrity and monotony of being is the scene. “Katia Paskaleva – The Last Role” is a film about silent opposition in the years of socialism, about the talent that talks about the freedom through her roles. The film is about that invisible dramatic relationship between audience and star, expectations, personal life, fears, hopes.

“I knew Katya Paskaleva for the last 15 years of her life. My approach to her became gradual. I watched her, studied it, admired her over the years. We were together on stage in Chekhov’s Seagull, by the director Dimitar Nedkov at the Sliven Theater. We’ve become friends. She had passed away silently as she had lived. Years passed, and her place in cinema and theater was empty … I wanted to tell her story. This story reflects the way of a beloved actress, the dreams and the being of a person who defends her freedom until the end … The film about Katia Paskaleva is an attempt to look at our recent past with other eyes”, explains the writer and producer of the film – Georgi Toshev.

--------------------------------------------------------------


13 декември, сряда, 19:00 часа, Галерия “София”

Животът на филмовата легенда Катя Паскалева, разказан в документален филм от Георги Тошев, ще бъде представен в БКИ Лондон.

Специален гост: Георги Тошев

„Катя Паскалева – последната роля“

Сценарист: Георги Тошев
Продуцент: Георги Тошев
Режисьор: Ема Константинова
Оператор: Румен Василев

„Катя Паскалева – последната роля“ е опит да се нареди пъзелът на един динамичен, изпълнен с радост и болка живот. За първи път излизат факти от биографията на актрисата, които разкриват особености от нейния творчески и житейски път. В основата на филма е залегнала историята на момичето от Петрич, израснало в обикновенно семейство в Перник, което открива още в детството си, че единственият начин да избяга от посредствеността и монотонността на битието, е сцената. „Катя Паскалева – последната роля“ е филм за мълчаливото десидентство в годините на социализма, за таланта, който говори за свободата чрез ролите си. Филмът е за онази невидима драматична връзка между публика и звезда, очакванията, личният живот, страховете, надеждите.

„Познавах Катя Паскалева през последните 15 години от нейния живот. Приближаването ми до нея стана постепенно. Наблюдавах я, изучавах я, възхищавах й се през годините. Бяхме заедно на сцената в спектакъла „Чайка“ на Чехов, реж. Димитър Недков в Сливенския театър. Станахме приятели. Отиде си мълчаливо, както бе и живяла. Годините минаваха, а мястото й в киното и театъра остана празно… Исках да разкажа нейната история. В нея се оглежда пътят на една обичана актриса, мечтите и битието на личност, бранеща свободата си до последно… Филмът за Катя Паскалева е опит да се погледне на близкото ни минало с други очи“, казва сценаристът и продуцент на филма Георги Тошев.

Share with friends

Date and Time

Location

Bulgarian Cultural Institute

188 Queen's Gate, South Kensington

London

SW7 5HL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved