Sales Ended

First 1,000 Days System Engagement Event (Neath Port Talbot)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Blanco's Hotel & Restaurant

Green Park

Port Talbot

SA12 6NT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

ych chi’n darparu gwasanaeth neu gefnogaeth I rieni yn ystod beichiogrwydd, neu sydd â phlant hyd at ddwy flwydd oed? Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â sefydliadau eraill sy’n ceisio gwneud gwahaniaeth i iechyd a lles cenedlaethau heddiw a’r dyfodol?

Mae’r 1000 diwrnod cyntaf yn ystod beichiogrwydd a hyd at ddwy flwydd oed, yn rhan bwysig tu hwnt o fywyd pob un ohonom. Rydym i gyd eisiau’r dechrau gorau mewn bywyd i’n plant ond gwyddom fod llawer o rieni angen cefnogaeth i ddarparu’r amgylchedd mwyaf cefnogol lle gall eu plant ffynnu a datblygu i’w potensial llawn. Dengys tystiolaeth am ffactorau risg sy’n effeithio ar y berthynas rhwng rhiant a phlentyn, fel profiadau niweidiol yn ystod plentyndod, y gellid gwneud mwy i atal ac ymyrryd yn gynharach pan wyddom fod ffactorau risg. Hoffem eich help i weld sut y gallwn, fel asiantaethau’n gweithio ar draws gwahanol sectorau, gydweithio i gael yr effaith fwyaf.

Bydd ffocws y digwyddiad ar staff rheng-flaen, felly ymunwch â ni a’n helpu i lunio dyfodol plant a phobl ifanc yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Disgwylir y bydd llawer o alw am y digwyddiad felly cofrestrwch eich diddordeb cyn gynted a phosibl.

Darperir cinio a lluniaeth.

Do you provide a service or support parents during pregnancy, or who have children of up to two years of age in Neath Port Talbot? Are you interested in joining other organisations who are trying to make a difference to the health and well-being of current and future generations? If so, please come along to our event.

The first 1,000 days during pregnancy and up to the age of two represent a critical part of all our lives. We all want the best start for our children but we know that many parents need support to provide the most nurturing environment where their children can flourish and develop to their potential. Evidence of factors affecting the parent-child relationships, such as adverse childhood experiences (ACEs), tell us more could be done to prevent problems and intervene earlier when we know that there are risk factors. We would like your help to see how, as agencies working together across different sectors, we can work together for greatest impact.

The focus of the event is on front-line staff, so please join us and help to shape the future of children and young people in Neath Port Talbot.

Demand for this event is expected to be very high so please register your interest as soon as possible.

Lunch and refreshments will be provided.

Date and Time

Location

Blanco's Hotel & Restaurant

Green Park

Port Talbot

SA12 6NT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved