Food systems resilience & transformations: industry and policy perspectives...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff University

Postgraduate Teaching Centre

Colum Drive

Cardiff

CF10 3EU

United Kingdom

View Map

Event description

Description

The global food system is facing unprecedented challenges, with huge implications for health, environment and economy. But shifting contexts in the UK present producers, processors and retailers with positive opportunities. How can these be harnessed to create new synergies between sustainable consumption and production, potentially setting agri-food onto more secure and sustainable paths?

Our work on agri-food and rural development considers production and consumption as connected, in place-based systems founded in nature and biodiversity. It has had significant impacts on policy development and debates concerning agri-food, designated landscapes and rural development at Wales, UK and EU levels.

Working with actors across the food system our research explores innovative new ways of addressing these challenges, and realising a more socially and ecologically diverse food system. We ask whether a regional-based UK food system can provide healthy and sustainable diets, and if resilience in the system can be achieved through strengthening social capital among food system stakeholders, and are uncovering the potential for more resilient food supply chains by considering the role of skills in the case of production horticulture.

By bringing together key actors in the agri-food sector this event will explore innovative new approaches to the challenges faced by the global food system.

Speakers:

  • Dr Hannah Pitt, Sêr Cymru II Research Fellow. Project Lead, Knowing to Grow
  • Dr Angelina Sanderson-Bellamy, Research Fellow. Project Lead, T-GRAINS: Transforming and Growing Relationships within regional food systems for Improved Nutrition and Sustainability
  • Huw Thomas, Puffin Produce
  • Andy Richardson: Volac/Chairman, Welsh Government, Food & Drink Board
  • Bob Kennard, Sustainable Food Trust

NetworkingCanapes and networking will be available from 5 pm.

Booking - Attendance at this event is free, but booking is required. Places will be allocated on a first come basis.

Registration - Registration will open at 5 pm. The session will start promptly at 6.00pm.Mae'r system fwyd fyd-eang yn wynebu heriau digynsail, gyda goblygiadau enfawr i iechyd, yr amgylchedd a'r economi. Fodd bynnag, mae cyd-destunau newidiol yn y DU yn cyflwyno cyfleoedd cadarnhaol i gynhyrchwyr, proseswyr a manwerthwyr. Sut gallwn fanteisio ar y rhain i greu synergeddau newydd rhwng defnydd a chynhyrchu cynaliadwy, ac o bosibl yn gosod bwyd-amaeth ar lwybrau mwy diogel a chynaliadwy?

Mae ein gwaith ar fwyd-amaeth a datblygu gwledig yn ystyried bod cynhyrchu a bwyta yn gysylltiedig, mewn systemau seiliedig ar leoedd a sefydlwyd ym myd natur a bioamrywiaeth. Mae wedi cael effaith sylweddol ar ddatblygu polisïau a dadleuon yn ymwneud â bwyd-amaeth, tirweddau dynodedig a datblygu gwledig ar lefelau Cymru, y DU a'r UE.

Gan weithio gyda phobl allweddol ar draws y system fwyd mae ein hymchwil yn edrych ar ffyrdd newydd arloesol o fynd i'r afael â'r heriau hyn, a gwireddu system fwyd sy'n fwy amrywiol yn gymdeithasol ac yn ecolegol. Rydym yn gofyn a oes modd i system fwyd ranbarthol yn y DU gynnig deietau iach a chynaliadwy, ac a oes modd creu gwydnwch yn y system drwy gryfhau cyfalaf cymdeithasol ymysg rhanddeiliaid y system fwyd. Y nod fydd dod o hyd i ffyrdd o greu cadwyni cyflenwi bwyd mwy gwydn drwy ystyried rôl sgiliau ym maes garddwriaeth gynhyrchu.

Drwy ddod â phobl allweddol yn y sector bwyd-amaeth at ei gilydd, bydd y digwyddiad hwn yn edrych ar ymagweddau newydd arloesol at yr heriau sy'n wynebu'r system fwyd fyd-eang.

Siaradwyr:

  • Dr Hannah Pitt, Cymrawd Ymchwil Sêr Cymru II. Arweinydd y Prosiect, Deall sut i Dyfu
  • Dr Angelina Sanderson-Bellamy, Cymrawd Ymchwil Arweinydd y Prosiect, T-GRAINS: Trawsffurfio a Magu Perthnasoedd o fewn systemau bwyd rhanbarthol er mwyn Gwella Maeth a Chynaliadwyedd
  • Huw Thomas. Puffin Produce
  • Andy Richardson: Volac/Cadeirydd, Llywodraeth Cymru, Bwrdd Bwyd a Diod
  • Bob Kennard. Ymddiriedolaeth Bwyd Cynaliadwy


Rhwydweithio - Bydd canapés a chyfle i rwydweithio o 5pm.

Cadw lle - Cewch fynd i’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, ond rhaid cadw lle. Caiff lleoedd eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin.

Cofrestru – Bydd cofrestru’n agor am 5pm. Bydd y sesiwn yn dechrau’n brydlon am 6:00pm.

Date and Time

Location

Cardiff University

Postgraduate Teaching Centre

Colum Drive

Cardiff

CF10 3EU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved