Sales Ended

Form and Structure in Clay
 Ffurf a Strwythur mewn Clai


Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llantarnam Grange Arts Centre

St David's Road

Cwmbran

NP44 1PD

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Overview

Aimed at developing the necessary skills to create three dimensional clay forms using hand building techniques. Covering design, planning, construction and surface decoration as well as the recommended process for storing, drying and firing the claywork. Hand building processes included slab building, coil building and modelling. Surface decoration techniques will cover mark making with different drawing and impressing implements, clay relief work, coloured slip decoration techniques and stencils.

Cross curricular links:

  • Science - the origin and processing of clay. The effect of pressure and heat on clay, coloured slips and glaze. The physical properties of clay, slips and glaze. 

  • Art, History, Culture - the application of clay across the centuries in art, jewellery, architecture, the home. 

  • Literacy - new terminology linked to the materials and processes. Numeracy - weight of materials, ratios/ proportions, measurements when designing 
and making.


Who Should Attend?

Teachers who want to enhance their hand making skills so that they can offer their students quality making projects.

This free workshop is only open to teachers who work or live in Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport or Torfaen.

Facilitator

The Makers Guild in Wales has a wealth of expertise and resources through its guild membership. It has a track record of providing teachers in primary and secondary education with support in delivering making project to pupils


Trosolwg

Wedi’i anelu at ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i greu ffurfiau clai tri dimensiwn gan ddefnyddio technegau adeiladu â llaw. Mae’n cwmpasu dylunio, cynllunio, adeiladu ac addurno arwyneb ynghyd a’r broses a argymhellir ar gyfer storio, sychu a chrasu’r gwaith clai. Mae’r prosesau adeiladu â llaw yn cynnwys adeiladu slabiau, adeiladu torchau a modelu. Bydd technegau addurno arwyneb yn cwmpasu gwneud marciau gyda gwahanol offer darlunio a gwasgu, gwaith cerfwedd clai, technegau addurno clai gwlyb lliw a stensilau.

Cysylltiadau trawsgwricwlaidd:

  • Gwyddoniaeth - tarddiad a phrosesu clai. Effaith gwasgu a gwres ar glai, clai gwlyb lliw a gwydro. Priodweddau ffisegol clai, clai gwlyb a gwydro. 

  • Celf, Hanes, Diwylliant – defnydd clai ar hyd y canrifoedd mewn celf, gemwaith, pensaernïaeth, yn y cartref.
  • Llythrennedd – terminoleg newydd cysylltiedig â’r deunyddiau a’r prosesau. 

  • Rhifedd – pwysau deunyddiau, cymarebau/cyfraneddau wrth ddylunio a gwneud. 


Pwy ddylai fynychu?

Athrawon sydd am wella eu sgiliau gwneud â llaw fel y gallant gynnig prosiectau gwneud o ansawdd i’w myfyrwyr.

Dim ond i athrawon sy’n gweithio neu’n byw ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Dorfaen y mae’r gweithdy am ddim hwn ar gael.


Hwylusydd

Mae gan Urdd y Gwneuthurwyr yng Nghymru gyfoeth o arbenigedd ac adnoddau drwy ei aelodaeth. Mae ganddo hanes da o ddarparu cefnogaeth i athrawon mewn addysg gynradd ac uwchradd er mwyn cyflwyno prosiect gwneud i ddisgyblion.

Date and Time

Location

Llantarnam Grange Arts Centre

St David's Road

Cwmbran

NP44 1PD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved