Sold Out

FREE Best Practice Tour: Denbighshire County Council Arbed Project

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Denbighshire County Council

Caledfryn

Smithfield Rd

Denbigh, Wales LL16 3RJ

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Description

The Energise Wales team is delighted to announce an energy efficiency best practice tour in collaboration with Denbighshire County Council Willmott Dixon and Wetherby Building Systems to showcase insulation works and project learnings in the area. The event will feature talks from Energy Saving Trust, Denbighshire County Council and Willmott Dixon and include a tour of the site where the energy efficiency works were installed.

This best practice event provides an opportunity for Energise Wales members to learn about the project, what worked, what problems occurred and how they were overcome.

About the works

The Arbed Warm Homes project started in November 2015 and improved the energy efficiency of 110 properties (predominantly EWI) in one of the most deprived areas of Wales.

Denbighshire worked with council budgets to deliver ‘additional works’ utilising the scale economics of the larger capital budget. The project also delivered the following benefits –

 • Secured paid work for two long term unemployed individuals using the bespoke ‘IN2 construction’ initiative
 • Provided 40 recognised training placements
 • Upskilled the local LA supply chain and local authority surveyors
 • Development of new technical ‘standard details’ to improve quality and reduce thermal bridging.

As part of the project energy efficiency advice delivered directly resulted in an additional £45,000 of income to recipient households. Recognition for this project included –

 • Carbon Action Network “Welsh Housing Award for outstanding achievement in energy efficiency and fuel poverty reduction” – winner
 • Association of Public Sector Excellence – ‘Best Energy Efficiency Initiative’ - finalist


Who should attend?

This best practice event is suitable for anybody working in the energy efficiency industry that would like to learn more about the delivery of large scale energy efficiency project with effective cross collaboration with other agencies.

Location

Denbighshire County Council, Smithfield Rd, Denbigh, LL16 3RJ

9:30am-12:00pm on 30 March.

Event Agenda

• Introduction - Jim Cardy, Energy Saving Trust

• Scheme Introduction – Martyn Smith, Denbighshire County Council

• Technical Elements – Colin Lindsay, Willmott Dixon Energy Services

• System provider engagement – Pat Stanley, Wetherby Building Systems

• Energy and income maximisation advice – Citizens Advice Denbighshire

• Site Visit (Please note this is within walking distance)


For more information about the event please email energisewales@est.org.uk or call 02920 475 959Disgrifiad

Mae tîm Egnioli Cymru yn falch o gyhoeddi taith arfer gorau effeithlonrwydd ynni mewn cydweithrediad â Chyngor Sir Ddinbych Willmott Dixon a Systemau Adeiladu Wetherby i ddangos gwaith inswleiddio a chanfyddiadau prosiect yn yr ardal. Bydd y digwyddiad yn cynnwys anerchiadau gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, Cyngor Sir Ddinbych a Willmott Dixon ynghyd â thaith o'r safle lle y cynhaliwyd y gwaith effeithlonrwydd ynni.

Mae'r digwyddiad arfer gorau hwn yn rhoi cyfle i aelodau Egnioli Cymru ddysgu am y prosiect, beth sydd wedi gweithio, pa broblemau a wynebwyd a sut y cawsant eu goresgyn.

Y Gwaith

Dechreuodd prosiect Cartrefi Cynnes Arbed ym mis Tachwedd 2015 gan wella effeithlonrwydd ynni 110 o eiddo (yn bennaf Inswleiddio Waliau Allanol) mewn un o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

Gweithiodd Sir Ddinbych gyda chyllid y cyngor i ddarparu 'gwaith ychwanegol' gan ddefnyddio'r raddfa economeg o'r gyllideb cyfalaf mwy. Cyflawnodd y prosiect y buddiannau canlynol -

 • Sicrhau gwaith â thâl i ddau unigolyn sydd wedi bod yn ddi-waith am gyfnod hir gan ddefnyddio'r fenter bwrpasol 'adeiladu IN2'
 • Darparu 40 o leoliadau hyfforddi cydnabyddedig
 • Uwchsgilio'r gadwyn gyflenwi ALl leol a syrfëwyr yr awdurdod lleol
 • Datblygu 'manylion safonol' technegol newydd i wella ansawdd a lleihau pontio thermol.

O ganlyniad i ddarparu cyngor ar effeithlonrwydd ynni fel rhan o'r prosiect, cafwyd incwm ychwanegol o £45,000 i aelwydydd. Mae cydnabyddiaeth ar gyfer y prosiect hwn yn cynnwys -

 • Rhwydwaith Gweithredu ar Garbon "Gwobr Tai yng Nghymru am gyrhaeddiad arbennig mewn effeithlonrwydd ynni a lleihau tlodi tanwydd" - enillydd
 • Cymdeithas Rhagoriaeth yn y Sector Cyhoeddus - 'Y Fenter Effeithlonrwydd Ynni Orau' - rownd derfynol


Pwy ddylai fynychu?

Mae'r digwyddiad arfer gorau hwn yn addas i unrhyw un sy'n gweithio yn y diwydiant effeithlonrwydd ynni a hoffai ddysgu mwy am gyflawni prosiectau effeithlonrwydd ynni ar raddfa fawr drwy gydweithio ag asiantaethau eraill yn effeithiol.

Lleoliad

Cyngor Sir Ddinbych, Ffordd Smithfield, Dinbych, LL16 3RJ

9:30am-12:00pm ar 30 Mawrth.

Agenda'r Digwyddiad

• Cyflwyniad - Jim Cardy, Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

• Cyflwyniad i'r Cynllun - Martyn Smith, Cyngor Sir Ddinbych

• Elfennau Technegol – Colin Lindsay, Gwasanaethau Ynni Willmott Dixon

• Ymgysylltu â'r darparwr system – Pat Stanley, Systemau Adeiladu Wetherby

• Cyngor ar fanteisio'n llawn ar ynni ac incwm – Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych

• Ymweliad â'r Safle (Noder bod hyn o fewn pellter cerdded)


Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad, anfonwch e-bost energisewales@est.org.uk neu ffoniwch 02920 475 959

Tags
Share with friends

Date and Time

Location

Denbighshire County Council

Caledfryn

Smithfield Rd

Denbigh, Wales LL16 3RJ

View Map

Save This Event

Event Saved